گزارش کاراموزی سازمان آب

گزارش کاراموزی سازمان آب در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

گزارش کاراموزی سازمان آب

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کاراموزی سازمان آب در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

مقاومت در برابر تغییرات 3

دفاتر آبهای سطحی و زیرزمینی 8

فعالیتهای شاخص دفتر بصورت تیتر با اولویت فعالیتهای جدید با… 9

پیشنهادات و راهكارها توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار…… 14

پیشنهادات 22

چكیده

یکی ازویژگیهای بارز سازمانهای پیشرو اعم از دولتی یا خصوصی، کاربرد موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد به منظور دستیابی به بینش و قضاوت صحیح نسبت به کارایی و اثر بخشی برنامه ها ،فرایندها و افراد آنهاست. سازمانهای متعالی درگردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد متوقف نمی مانند ، بلکه با استفاده از اندازه گیری عملکرد ،بهسازی راهدایت کرده و استراتژیها را بطور موفقیت آمیز به اقدامهایی مشخص تبدیل و ترجمه می کنند.

در زمان کنونی سازمانها به صورت فرآیند های محیطی پویا ، با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار نمایند . برای مثال تقریباً هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگهای گوناگون سازگار نمایند . سیاستها و روشها یا ملیتها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها ، گروهها و ملیتها را جذب نماید .

تکنولوژی : موجب تغییر کارها و سازمانها شده است . برای مثال بجای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه موجب گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمانها در سطح افقی گسترده تر شوند . ما در عصر گسستگی ها به سر می بریم . شوکها یا ضربه های اقتصادی به صورت دائم به سازمانها فرود می آید و آنها باید پیوسته خود را با این تغییرات سازگار نمایند . رقابت در حال تغییرات است . در سیستم اقتصادی جهانی ، رقبا از سراسر دنیا رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند . افزایش رقابت ایجاب می کند که سازمانها خود را در برابر رقبای سنتی که دست به کار تولید محصولات جدید می شوند و نیز سازمانهای نوآور که دست به خلاقیت ، ابتکار عمل یا کارآفرینی می زنند ، بصورت کامل تجهیز نمایند ، سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند در صحنه رقابت در برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهد واکنشی مناسب از خود نشان دهند . با نگاهی به روند اجتماعی در دهه های اخیر به این نتیجه می رسیم که سازمانها باید خود را با تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد ، سازگار نمایند . برای مثال درطی این دو دهه روند ازدواج و طلاق مسیر تازه ای درپیش گرفته است . جوانان دیرتر ازدواج می کنند و درصد قابل توجهی از ازدواجها به طلاق می انجامد . اگر قرار است یک سازمان ادامه حیات بدهد و بخواهد بقای خود را تضمین نماید ، باید در برابر تغییراتی که در محیط رخ می دهد از خود واکنش مناسب نشان دهد . از این رو تغییرات برنامه ریزی شده ، در گرو تغییراتی است که در رفتار افراد گروههای مشغول در سازمان رخ می دهد و سازمان می تواند با استفاده از انها افراد و کارکنان خود را وادار کند رفتار های متفاوتی در پیش گیرند و در شیوه انجام وظیفه و رابطه متقابل با همکاران ، تجدید نظر کنند .

بطور کلی تغییر را می توان در انواع زیر تقسیم بندی نمود :

1- تغییر در ساختار : ساختار شامل مسائلی از قبیل تقسیم بندی کار ، حوزه یا قلمرو کنترل و طرحهای مختلف سازمانی است منظور از “ساختار ” سازمانی است که سازمان کارها را چگونه بصورت رسمی تقسیم بندی ، طبقه بندی ، گروه بندی و هماهنگ می کند . عامل تغییر ، می تواند در طرح سازمانی تغییراتی داده و یک یا چند مورد از این عوامل اصلی را تغییر دهد . برای مثال می توان مسئولیتهای دوایر سازمان را در هم ادغام کرد ، چندین سطح مدیریت را حذف نمود و دامنه حوزه یا قلمرو کنترل را گسترش داد . که در نتیجه سازمان در سطح افقی گسترش بیشتری می یابد و از نظر دیوانسالاری با بوروکراسی محدود تر می گردد .

2- تغییر در تکنولوژی : امروزه بیشتر تغییرات تکنولوژی حول محور ارائه ماشین های جدید ، ابزارهای نوین خودکار کردن دستگاهها یا به کارگیری رایانه های پیشرفته دور می زند . اغلب عوامل رقابتی یا نوآوریهای صنعتی ایجاب می کند که عامل تغییر روشهای عملی ، ابزارها یا ماشینهای جدید عرضه نمایند . از طرفی با گسترش رایانه در این سالها شاهد تغییرات تکنولوژیک بصورتی گسترده هستیم . در حال حاضر بسیاری از شرکتها از سیستمهای پیچیده اطلاعاتی مدیریت ( MIS ) استفاده می کنند .

3- تغییر در افراد : آخرین زمینه ای که عامل تغییر می تواند بدان وسیله در سازمان به افراد و گروهها کمک کند تا کارها را بصورتی اثر بخش انجام دهند اینست که درصدد برآید در افراد تغییراتی ایجاد کند . اصولاً این مقوله در بر گیرنده تغییراتی است که در نگرش و رفتار اعضای سازمان ( از مجرای فرآیند ارتباطات تصمیم گیری و حل مساله ) رخ می دهد .

مقاومت در برابر تغییرات:

یکی از دستاوردهای بسیار مستند در مورد رفتار فرد و سازمان اینست که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی ( مقاومت ) می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند بصورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر ، در آید . ایستادگی در برابر تغییر الزاماً به روشهای استاندارد صورت نمی گیرد . افراد می توانند بصورتی آشکار ، تلویحی ، غیر مستقیم و یا آنی از خود مقاومت نشان دهند . اگر مقاومت افراد بصورت آشکار یا آنی باشد مدیریت سازمان با مساله چندان مشکلی روبرو نخواهد بود . اما بدترین نوع مقاومت آنست که بصورت غیر مستقیم باشد . یا اینکه اعضای سازمان بکوشند تا آن را برای مدت زمانی به تاخیر اندازند . مقاومت تلویحی یا غیر مستقیم جنبه ظریف تری به خود می گیرد و وفاداری افراد نسبت به سازمان کم می شود . اینک به منابعی می پردازیم که منشاء اینگونه ایستادگی ها می شوند از دیدگاه تجزیه و تحلیل ، این منابع به دو دسته فردی و سازمانی تقسیم می شوند:

الف)تآمین آب

ب)تآمین هزینه های مورد نیاز سرمایه گذاری

ج)خرده مالکی و پراکندگی قطات زراعی

د)خدمات فنی و پشتیبانی

3-توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار از طریق روشهای بخش نامهای و بدون توجه به زمینه ها وپتانسیل های منطقه که موجب هدر رفتن بخشی از منابع کشور وناکامی بعضی از طرحها ی اجرا شده وآثار منفی آن به سبب گریزان شدن کشاورزان از این روشها و بروز تلقی های منفی نسبت به آن گشته است.

4-سطح پذیرش کشاورزان (عوامل فرهنگی ،سرمایه گذاری ،انگیزه ها )

همانگونه که می دانیم به دلیل عوامل جوی ،قیمت بازار ،کمبود نهاده ها ویا نوسان قیمت نهاده ها ،کشاورزان در امر سرمایه گذاری دقت بیشتری در مقایسه با سایر فعالیتهای صنعتی وخدماتی به خرج می دهند .به عبارتی دیگر ریسک پذیری این بخش کمتر می باشد ،لذا هر گونه تغییر روش آبیاری سطحی به کمک اجرای طرحهای الگویی سازنده می باشد .تلاش تولید کنندگان این گونه سیستمهای تحت فشار می بایست حساب شده و با آگاهی صورت پذیرد نقش ترویج آموزش در معرفی سیستمهای آبیاری تحت فشار به کمک اجرای طرحهای الگویی سازنده می باشد تلاش تولید کنندگان این گونه سیستمهای و به نمایش گذاشتن انها در مزارع و مشاهده عینی آن توسط کشاورزان می تواند انگیزه روحی را در پذیرش این سیستمها ، سرمایه گذاری اولیه می باشد . توضیحات کافی توسط کشاورزان و روشن نمودن مراحل اخذ وام از تسهیلات بانکی می تواند این نگرانی را رفع نماید .ضمن انکه بعضی از کشاورزان بعد از 2تا 3 سال توانسته اند هزینه را جبران نمایند . این امر با کاهش هزینه کارگری ،ماشین آلات تهیه زمین واداشت انرژی، مصرف آب ،ساغات کار ایستگاه پمپاژ ،مصرف کود همراه می باشد . نتایج بعضی آزمایشات نشان می دهد که افزایش محصول وگاهی بهبود کیفیت محصول نیز حاصل میشود . کشاورزانی که به دلیل کمبود آب همواره قسمتی از زمین را آبیاری می نمود ند .با تغییر روش به آبیاری تحت فشار از محل آب صرفه جویی شده می تواند سطح بیشتری از مزرعه را کشت کنند .در اینجا چنانچه عملکرد محصول را یکسان فرض کنیم به دلیل افزایش سطح زیر کشت ،کشاورز سود بیشتری را بد ست می آورد .

5-وزارتخانه ها ،موسسات و ادارات دولتی وسیستم بانکی و مراکز قانون گذاری مطابق با آنچه در ابتدای برنامه دوم عمرانی کشور پیش بینی شده است دست به دست یکدیگر داده و علاوه بر انجام شرح وظایف خود هماهنگی با دیگر ارگانها و ادارات را به عمل آورده و در کوتاه ترین مسیر موجبات اجرای این روش ها را فراهم آورند .

6- تنوع ساخت قطعات وسیستمها در چند سال گذ شته چشمگیر بوده است این در حالی است که حمایتهای لازم در مورد تاءمین و توزیع مواد اولیه که در اختیار دولت می باشد کامل انجام نشده است مواد اولیه دیر هنگام و یا کمتر از میزان تعیین شده توزیع شده است در بعضی از موارد تولید کنندگان طبق قرارداد منعقد شده تجهیزات و یا سیستم کامل آبیاری را ساخته و تحویل ادارات دولتی نموده اند ولی نتوانستند بهای کالای ساخته شده را دریافت نماید و یا تعطیل شده اند ، رسیدگی به سرنو شت این واحدهای تولیدی اهمیت دارد

7- تعداد مراکز تصمیم گیری: بطور مثال تولید کننده با دریافت اصولی ومجوز ساخت و هماهنگی با ادارات کشاورزی فعالیت را شروع می نمایند ولی بعد از نظر تعداد ماشین آلات و خط تولید توسط اداره دیگری بجز وزارت صنایع مورد بازرسی قرار می گیرد و یا شرایطی برای ادامه کار و تولید برای او تحمیل می شود که در ابتدای کار پیش بینی نشده و یا ضرورت ندارد در این مورد نیز باید اصلاحاتی صورت پذیرد .

8- تسهیلات بانکی که قبل از شروع سال می بایست اعلام گردیده اکثر آنها در پایان شش ماه اول سال ویا اوایل شش ماه دوم سال اعلام می گردد .بعضی از استانها به دلیل سرمای بهار ،تابستان را برای اجرای سیستمها منظور مینماید و اعلام دیر هنگام اعتبارات بانکی و کارمزد مربوط ادامه کار را به پایان همان سال و یا سال بعد موکول نمایدو در این مدت علاوه بر انتظار طولانی مدت کشاورزان ، قیمتها نیز افزایش می یابد .

9-جهت رفع مشکلات مالی کشاورزان در هر طرح می بایستی اعتبارات و تسهیلات بانکی ،با سهولت ،با بهره کم و اقساط دراز مدت در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا انگیزه کافی برای سرمایه گذاری اولیه زیاد داشته باشند .

10-تضمین کیفیت قطعات و دستگاههای آبیاری توسط شرکت های سازنده ضرورت دارد ضمن اینکه بیمه سرقت لوازم آبیاری تحت فشار از مواردی است که می تواند در افزایش انگیزه کشاورزان در روی آوردن به این سیستم ها موءثر باشد .

11-جهت ورود فرهنگ قبل از تکنولوژی می توان از آموزشهای ترویجی و یا از مزارع آزمایش ترویجی برای کشاورزان استفاده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *