بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

پژهش بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع در 87 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع در 87 صفحه ورد قابل ویرایش

اطمینان بخشی سیستم توزیع

فهرست مطالب :

1- تعاریف اولیه 6 – 1

2- محدودیتهای سیستم توزیع 7 – 6

3- ترازهای اطمینان بخشی توزیع 9 – 7

4- مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی 18 – 9

5- سیستمهای سری 20- 18

6- سیستمهای موازی 21- 20

7- سیستمهای سری موازی 74- 21

8- واژگان انگلیسی 79- 75

9_منابع و ماخذ 80

مفاهیم كلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.

خروج اجباری گذرا: درصورتی كه علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند.

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری كه گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی كه درآن تنهای قسمتی از یك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا كیفیت انجام وظیفة مولفة مذكور كاهش می یابد.

بدیهی است امكان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی كه چنین امكانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

بلوك دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:

قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یك یا چند مصرف كننده را قطع شدن این مصرف كننده ها می گویند.

قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.

قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.

قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.

1- قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است كه در كمتر از یك دقیقه قابل رفع می باشد.

2- قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است كه برطرف كردن آن معمولاً یك تا دو ساعت طول می كشد.

3- قطع طولانی(Long Interruption): قطی است كه بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف كردنش لازم است.

فلوچارت زیر، علل عمدة خروج در شبكة توزیع را نشان می دهد.

اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی كه ممكن است رخ دهند، را توصیف می كند. و كفایت نیز به كافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشتركان اشاره می كند.

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

مطابق پیشنهاد كمیتة IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:

1- نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی

2- تاریخ و محل نصب

3- عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)

4- مد خرابی (اتصال كوتاه، اضافه بار)

5- زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذكر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی

6- نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)

علاوه بر اطلاعات مذكور بهتر است كه در تهیة گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:

· گزارش تعداد كل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال كار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در كار سالانه

· گزارش خروجهایی كه با عث رخ دادن قطعی در شبكة توزیع شده است.

بایستی خاطر نشان ساخت كه گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می كند.

در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه كه از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.

1- تعریف خرابی

2- اختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده

3- قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص كاركنان

4- ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها

5- فرآیند ساخت، شامل بازرسی و كنترل كیفیت

6- توزیع زمانی تا وقوع خرابی

7- استقلال خرابی مؤلفه ها

گزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبكة توزیع در برخی از كشورها (ایالات متحدة آمریكا) برعهدة انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شركتهای برق رسانیِ عضو تهیه می كند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها كاهش یابند.

بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق، می توان نتایج زیر را در مورد اطمینان بخشی سیستم بیان نمود:

1- معمولاً 50 درصد خروجها در كمتر از 6 دقیقه و 90 درصد در كمتر از 7 ساعت قابل برگشت به مدار هستند.

2- چون خروجهای سیستم توزیع اغلب گزارش نمی شوند (بدلیل كوچك بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سیستم انتقال و بخش تولید)، میزان خروجی های شبكة توزیع گزارش شده، نسبت به سیستم انتقال و تولید تنها 7 درصد است. ولی در حقیقت مطابق گزارشهای انجمن اطمینان بخشی برق، تقریباً 80 درصد از كل قطعی های پیش آمده به دلیل خرابی و خروج در سیستم توزیع رخ می دهند.

3- با اینكه روشهای مناسبی برای ارزیابی اطمینان بخشی سیستم توزیع وجود دارد، اما داده های مربوط به كارایی اطمینان بخشی، برای تعیین مؤثرترین شیوة سرمایه گذاری كافی نمی باشد.

4- بیشتر قطعی های توزیع بر اثر شزایط جوی ایجاد می شوند ضمن اینكه عملكرد نامناسب بهره بردار می تواند مزید بر علت باشد.

5- بدیهی است با كاهش زمان تشخیص خرابی و واكنش سریع و مناسب نسبت به رفع آن، می تواند اطمینان بخشی سیستم توزیع را افزایش دهد.
محدویتهای موجود در سیتم توزیع

برای داشتن عملكرد مطمئن در سیستم توزیع بایستی به محدودیتهای موجود سیستم توزیع توجه شود كه به برخی از آنها در ادامه اشاره می گردد.

1- محدویتهای گرمایی (Thermal limitations) : بایستی توجه داشت كه جریان عبوری از تجهیزات شبكة توزیع از میزان حد مجاز تعیین شده برای آنها تجاوز نكند.

2- محدویتهای اقتصادی (Economic limitations): گاهاً ممكن است شرایطی پیش آید كه برای با لا بردن قابلیت اطمینان شبكة توزیع نیاز به صرف هزینة مالی زیادی باشد كه از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. در این حالت معمولاً بهینه ترین حالت را در نظر گرفت.

3- اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Over-Voltage & Voltage drop): برای افزایش قابلیت اطمینان بخشی بایستی دامنة ولتاژ در حد استانداردِ خود حفظ شود.

4- ظرفیت جریان مجاز (Fault current capability): یكی از شاخصهایی كه بایستی تحت كنترل بوده و میزان آن پیش بینی شود جریان عبوری از تجهیزات شبكه است بخصوص در ناحیه هایی كه رشد مصرف كنندگان در آن نواحی قابل ملاحظه است.

5- وجود چاك در شكل موج ولتاژ و پدیدة فلیكر (Voltage Flicker & Dip): ولتاژ سیستم توزیع بخاطر وجود بارهای القایی و كوره های قوس الكتریكی دارای نوسان خیلی كوچكی است اصطلاحاً فلیكر ولتاژ نامیده می شود. علاوه بر آن ممكن در برخی از مواقع ولتاژ شبكه دارای فرو افتادگیهای شدیدی باشد. این دو پدیده نیز جز محدویدیتهای شبكه توزیع هستند و برای تحلیلهای اطمینان بخشی به سیستم توزیع بایستی در نظر گرفته شوند.

6- هارمونیكها و فركانس: هارمونیكهای موجود در ولتاژ شبكة توزیع باعث كاهش كیفیت ولتاژ و در نتیجه كاهش كیفیت قابلیت اطمینان شبكة توزیع می شود.

ترازهای مناسب اطمینان بخشی شبكة توزیع

خدمت رسانی شركتهای برق به مصرف كنندگان بایستی پیوسته و با كیفیتی قابل قبولِ مشتركان خود باشد. منظور از خدمت رسانی برق پیوسته، تأمین تقاضای مورد نیاز مشترك، بهمراه تأمین ایمنی افراد و دستگاه ها است. و منظور خدمت رسانی با كیفیت، تأمین تقاضای مشترك و فركانس مورد توافق است.

یك شركت برق برای حفظ خدمت رسانی اطمینان بخش مشترك خود، باید دارای انرژی ذخیرة كافی در سیستم خود باشد تا در هنگام خروج مؤلفه ای از سیستم، كل سیستم همچنان امكان خدمات رسانی به مشتركان خود را بگونه ای داشته باشد تا به مصرف كننده ها حداقل خسارت وارد گردد و حتی در صورت امكان هیچ خسارتی به مصرف كننده ها وارد نشود.

از جمله ابزار مفید در تعیین هزینه های لازم برای بهبود اطمینان بخشی، تحلیل اقتصادی اطمینان بخشی سیستم است. چراكه بدین ترتیب می توان مقدار واقعی سرمایه گذاری لازم در سیستم را بدست آورد.

تراز اطمینان بخشی توزیع؛

عبارتست از سطحی از اطمینان بخشی كه در آن شركت برق رسانی كمترین هزینة اقتصادی را متقبل می شود. فرض كنید كه نشان دهندة تابع اطمینان بخشی، نشان دهندة هزینة خسارت وارده به مشتركان بر اثر وقوع قطعی، هزینة لازم برای رسیدن سطح اطمینان بخشی، و كل هزینة انجام گرفته باشند. تراز اطمینان بخشی() عبارتست ازای كه در آن كمترین مقدار خود () را داشته باشد. بنابراین داریم:

(1)

(2)

(3)

شكل1 منحنی توابع هزینة و مكان تراز اطمینان بخشی را نشان می دهد. همانطور كه در این شكل مشاهده می شود، با افرایش اطمینان بخشی، افزایش یافته و كاهش می یابد. بسیاری از شركتهای برق رسانی شبكة توزیع خود را در تراز قطع معینی، مثلاً تك قطع، طراحی می كنند تا رخ دادن یك خرابی بعلت وجود ظرفیت كافی انرژی (به ازاء یك قطع) و وجود روشهای مختلف كلید زنی، باعث ایجاد قطعی در سیستم توزیع نشود. بنابراین تحلیل قطع مدار، به تعیین ضعف ترین نقاط شبكة توزیع كمك می كند.

اطمینان بخشی

عمل یا آزمایش تصادفی: عملی كه نتیجة آن از قبل قابل پیشبینی نیست. مانند؛ زمان خراب شدن مؤلفه ای از سیستم توزیع. بایستی توجه داشت كه ممكن است شرایط محیط و ویژگیهای خود سیستم (مؤلفة سیستم) بگونه ای باشد كه حدود زمان رخ دادن خرابی را برای آن مؤلفه مشخص نمود، ولی با این حال نمی توان بصورت قطعی زمان خرابی این مؤلفه از سیستم را مشخص نمود. اما بكمك عمل احتمال و داشتن داده های صحیح، میزان امكان رخ هر كدام از حالتهای مختلف یك عمل تصادفی را محاسبه نمود.

هر كدام از نتایج حاصله از یك عمل تصادفی را پیشامد تصادفی می نامند.

فضای نمونه( ): به مجموعة كلیة نتایج ممكن از یك آزمایش تصادفی می گویند.

پیشامد ساده: هریك از حالات ممكنه را كه قابل تقسیم به حالتهای جزیی تر تقسیم كرد، یك پیشامد ساده می گویند. پیشامدهای ساده نمی توانند هزمان رخ دهند، ضمن آنكه مجموع آنها كل فضای نمونه را در بر دارد.

مثال: رخ دادن خرابی در ترانسفورمرهای موجود در یك سیستم توزیع را می توان بعنوان یك عمل تصادفی تلقی نمود. در این حالت خراب شدن هر كدام از ترانسفورمرها یك پیشامد ساده می باشد، حال آنكه خرابی ترانفورمرهایی كه تاكنون تعمیر نشده اند، پیشامد ساد نیست چرا كه خود از شامل چندین پیشامد ساده (خرابی یكی از این ترانسفورمرها) تشكیل شده است.

هر پیشامد تصادفی بر اساس تعریفی كه برای آن صورت گرفته است، ممكن است شانل یك یا چندین پیشامد ساده باشد.

زیر پیشامد ( ): پیشامد را زیر پیشامد می گویند، اگر و فقط اگر تمام حالتهای قائل شده برای پیشامد، برای نیز لحاظ شده باشد.

اشتراك ( ): عبارست از تمام حالتهای تعریف شده هم برای پیشامد و هم برای پیشامد .

دو پیشامد جدا از هم: دو پیشامد را جد از هم گویند اگر و فقط اگر هیچ حالت مشترك برای آنها وجود نداشته باشد، بعبارت دیگر اشتراك آنها تهی باشد.

جدا از هم)( (4)

اجتماع ( ): عبارست از تمام حالتهای تعریف شده برای پیشامد یا برای پیشامد .

تفاضل ( ): عبارتست از تمام حالتهای تعریف شده برای كه در وجود ندارند.

متمم پیشامد (): تمامی حالتها از فضای نمونه، كه در پیشامد موجود ندارد.

(5)

تفاضل متقارن (): تمای حالتهایی كه یا در، یا در، ولی نه در هر دوی این پیشامدها، وجود دارند، را تفاضل متقارن این دو پیشامد می گویند

(6)

اصول شمارش: فرض كنید كار به طریق با نامهای و كار به طریق با نامهای، بتوان انجام داد؛

الف) اصل جمع: اگر انجام كار منوط به انجام كار یا كار باشد، آنگاه كار را به طریق با نامهای می توان انجام داد.

ب) اصل ضرب: : اگر انجام كار منوط به انجام كار و كار باشد، آنگاه كار را به طریق با نامهای (و) می توان انجام داد.

ترتیبتاییِ شیء (): عبارتست از تعداد حالات مختلف كنار هم قرار گرفتن از بینشیء، بگونه ای كه چگونه كنار هم قرار گرفتن آنها دارای اهمیت می باشد.

(7)

تركیبتاییِ شیء (): عبارتست از تعداد حالات مختلف كنار هم قرار گرفتن از بینشیء، بگونه ای كه چگونه كنار هم قرار گرفتن آنها دارای اهمیت نمی باشد.

(8)

شمارش از طریق مهره ها (): با فرض اینكه جعبه را بخواهیم با تعداد مهره پر كنیم، بسته به اینكه مهره ها متمایز یا غیر متمایز باشند و یا اینكه گذاشتن مهره ها در جعبه ها بصورت مكرر، مجاز و یا غیر مجاز باشد، چهار حالت وجود خواهد داشت:

الف) مهره ها متمایز و مهرة مكرر مجاز باشد:

(9)

ب) مهره ها متمایز و ریختن مهرة مكرر غیر مجاز:

(10)

ج) مهره ها غیر متمایز ریختن مهره های مكرر غیر مجاز:

(11)

د) مهره ها غیر متمایز ریختن مهره های مكرر مجاز:

(12)

احتمال یك پیشامد تصادفی (): عبارتست از عددی بین صفر و یك كه میزان درجة اتفاق افتادن آن پیشامد تصادفی را در هر بار انجام آزمایش تصادفی نشان می دهد.

آزمایش تصادفی یكنواخت: اگر تمام پیشامدهای ساده دارای احتمالهای یكسان باشند، آنگاه آزمایش تصادفی مذكور را یكنواخت گویند.

(13)

برخی از قضایای مهم احتمال:

پیشامد شرطی(): عبارست از احتمال رخ دادن پیشامد، بشرط اینكه پیشامد رخ داده باشد.

(15)

احتمال مركب: فرض كنید فضای نمونة توسط پشیامدهای جدا از همِ، افراز شده باشند. آنگاه برای هر پیشامد دیگری نظیر داریم:

(17)

(18) همچنین داریم (فرمول بیز):

دو پیشامد مستقل از هم: دو پیشامد كه رخ دادن هر كدام از آنها روی وقوع پیشامد دیگر تأثیری نداشته باشد، را مستق از هم گویند.

مستقل از هم) ( (19)

متغیر تصادفی: تابع حقیقی كه دامنه اش فضای نمونه ای نظیر، و برد آن زیر مجموعه ای از اعداد حقیقی است، را متعیر تصادفی می نامند. هرگاه شمارش پذیر باشد، گسسته و در غیر این صورت پیوسته خواهد بود.

تابع توزیع احتمال: تابع حقیقی را تابع توزیع احتمال می نامند.

خواص تابع توزیع احتمال:

الف)

ب) تابعی غیر نزولی است

ج) بعبارت دیگر از سمت راست تابعی پیوسته است

تابع چگالی احتمال (): مشتق تابع در نقطة را تابع چگالی احتمال در آن نقطه می گویند.

(20

امید ریاضی یك متغیر تصادفی (): عبارتست محتمل ترین حالتی () كه امكان رخ دادن آن وجود دارد.

در حالت كلی امید ریاضی برای تابع عبارتست از:

(22)

برخی از متغیرهای تصادفی معروف

1- متغیر تصادفی برنولی: عبارتست از متغیر تصادفی () كه تنها دارای دو حالت (شكت: و پیروزی:) است. اگر احتمال پیروزی برابر با باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی برنولی عبارتست از:

(23)

2- توزیع دوجمله ای: تعداد پیروزیها () برای حالتی كه یك آزمایش تصادفی برنولی بار انجام بطور مستقل از هم انحام شده است را متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای می نامند. اگر احتمال پیروزی برای هر بار انجام آزمایش برابر با باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی با توزیع دوجمله ای عبارتست از:

(24)

امید ریاضی متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای عبارتست از:

(25)

-3متغیر تصادفی نرمال: متغیر تصادفی پیوستة در بازة نرمال نامیده می شود اگر و فقط اگر تابع چگالی احتمالی آن، بصورت زیر تعریف شود:

(26)

امید ریاضی متغیر تصادفی نرمال می باشد.

4- متغیر تصادفی پواسن: عیارتست از متغیر تصادفی گسسته ای () كه تعداد رخ دادن حالت مورد نظر در فواصل زمانی یا در ناحیة مكانی، را نشان می دهد. اگر نشان دهندة میانگین تعداد حالت مورد نظر در فاصلة زمانی، و یا ناحیة مكانی مشخص شده باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی پواسن عبارت خواهد بود از:

(27)

امید ریاضی متغیر تصادفی پواسن نیز برابر است.

5- متغیر تصادفی پیوستة نمایی: متغیر تصادفی پیوستة در بازة نمایی نامیده می شود اگر و فقط اگر تابع چگالی احتمالی آن، بصورت زیر تعریف شود:

(28)

امید ریاضی متغیر تصادفی نمایی نیز برابر است. متغیر تصادفی نمایی معمولاً برای محاسبة زمان بین دو اتفاق و یا زمان اولین اتفاق استفاده می شود. و بعمین دلیل در تحلیلهای قابلیت اطمینان كاربرد زیادی دارد.

اگر متغیر تصادفی ای كه نشان دهندة مدت زمانی كه یك مؤلفه خراب می شود، در نظر گرفته شود. آنگاه احتمال اینكه مؤلفه تا زمان خراب شود عبارتست از:

(29)

و احتمال اینكه مؤلفه تا زمان خراب نشود عبارتست از:

(30)

كه به بترتیب تابع عدم اطمینان بخشی و تابع اطمینان بخشی می گویند.

بدین ترتیب اگر تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی باشد داریم:

(31)

و

بنابراین داریم:

(33)

یا

(34)

احتمال خرابی بین زمانهای عبارتست از:

(35)

نرخ خرابی یا نرخ خطر(): عبارتست از حد احتمال اینكه مؤلفة تحت تحلیل در فاصلة

خراب شود مشروط به آنكه در زمان سالم باشد. یعنی:

(36)

(37)

محاسبة بر حسب نرخ خطر احتمال وقوع خرابی در واحد زمان:

از معادلة 37 داریم:

(38)

اكنون بكمك روابط 37 و 38 می توان تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی را محاسبه نمود:

(39)

در صورتیكه نرخ خرابی ثابت و برابر باشد ()، آنگاه داریم:

(40)

و

(41)

همچنین اگرنرخ خرابی ثابت باشد ()، می توان روابط بین و و را بصورت شكل3 به تصویر كشید:

مثال 7 : میانگین تعویض برای تابع نرمال :

شكست قطعه ای طبق تابع احتمال نرمال با میانگین 7 هفته و انحراف معیار 2 هفته صورت می گیرد. تعیین كنید در فاصله 9 هفته بطور متوسط چند بار ازكارافتادگی پیش خواهد آمد.

برای حل، ابتدا مشخص است كه تابع چگالی احتمال زمانهای از كار افتادگی قطعه به صورت زیر است:

سپس برای استفاده از رابطه ، می توان فاصله T را برابر یك هفته اختیار نمود(T=1) و به صورت زیر به محاسبات ادامه داد:

ابتدا چونg(0)=0 ، لذا از رابطه داریم:

نكته : مقدار عددی سطح زیر منحنی نرمال را می توان ازجداول نرمال كه در كتابها ی آمار واحتمال آمده است به دست آورد .

بدین ترتیب مقدار عددی به جای جمله انتگرال جایگزین شده و با رعایت همین ترتیب و استفاده متوالی از رابطه، می توان مقادیر g(2)، g(3) ، . . . را محاسبه نمود:

سپس :

آنگاه:

باادامه محاسبات و به طریق مشابه می توان g(9) را به دست آورد، جدول نتایج محاسبات را نشان می دهد.

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

g(n)

0

0.001

0.006

0.023

0.067

0.159

0.310

0.504

0.698

0.88

جدول : نتایج محاسبات عددی تابع تعویض برای تابع احتمال نرمال با میانگین 7 و انحراف معیار 2 هفته

چنانكه از جدول مشاهده می گردد، در فاصله 9 هفته بطور متوسط 868% از كار افتادگی می تواند قابل انتظار باشد.

تناوب تعویض یا حداقل هزینه :

در این قسمت، تعیین حداپتیمان تناوب تعویض پیشگیرا نه قطعات مورد ملاحظه قرار می گیرد. فرض كنیم این تناوب برابرTr باشد، یعنی اینكه عمل تعویض پیشگیرا نه قطعات بطور مرتب و در فواصل زمانی Tr انجام یابد. در این صورت متوسط تعداد ازكارافتادگی ها در فاصله زمانی (Tr و 0)، از رابطه، برابر (Tr)g خواهد بود. به این ترتیب علاوه بر تعویض پیشگیرانه ای كه در زمان Tr انجام می گیرد، بطورمتوسط به تعداد (Tr)g تعویض نیز به سبب از كار افتادگی در فواصل تعویضات پیشگیرانه، می تواند قابل انتظار باشد.

از آنجا كه عمل تعویض پیشگیرا نه مطابق برنامه صورت می گیرد، لذا هزینه تعویض پیشگیرانه ممكن است با هزینه تعویض به موجب از كار افتادگیهای اتفاقی تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال عمل تعویض برنامه ریزی شده می تواند در اوقات فراغت (یا ایام تعطیل) انجام یابد، در حالیكه خوابیدگی دستگاه در اثر از كار افتادگی اتفاقی می تواند منشاء زیان واقع گردد. پس چنانچه فرض كنیم هزینه هر بار تعویض پیشگیرانه Cr و هزینه هر تعویض ناشی از خرابی اتفاقی Cf باشد، مجموع هزینه های مربوط به تعویض پیشگیرانه و تعویضات اتفاقی، در فاصله زمانی (Tr و 0) برابر (Tr) Cr+Cdgخواهد بود. لذا متوسط هزینه قابل انتظار در واحد زمان، (Tr)C، عبارتست از:

بطوریكه ملاحظه می شود، متوسط هزینه قابل انتظار در واحد زمان تابعی از تناوب تعویض پیشگیرانه، (Tr)، است. بنابراین حداپتیمان تناوب تعویض پیشگیرانه را می بایست چنان تعیین نمود كه مقدار (Tr)C در رابطه حداقل شود. برای این منظور، چنانچه تابع تعویض (t)g از رابطه بدست آید، می توان با قرار دادن آن در رابطه مقدار t (یا Tr) كه C(t) را حداقل نماید، تعیین نمود. درغیراینصورت می بایست با محاسبه عددی تابع تعویض از رابطه، قرار دادن آن در رابطه و محاسبه عددی (t)C، حداقل آنرا تعیین و به این ترتیب حداپتیمال تناوب تعویض پیشگیرانه را مشخص نمود.

مثال 8 : تناوب بهینه تعویض برای تابع احتمال نمائی

برای قطعه ای كه از كار افتادگی آن مطابق با تابع توزیع نمائی صورت می پذیرد، چنانكه در مثال قبل (میانگین تعویض برای تابع نمائی) ملاحظه شد، از رابطه داریم:

كه با جایگزینی آن در رابطه خواهیم داشت:

مشتق اول عبارت فوق به صورت زیر است:

یعنی:

مشتق دوم نیز متعاقباً به صورت زیر خواهد بود:

زیرا زمان t و هزینه تعویض Cr هر دو مقادیر مثبتی هستند. شكل نیز منحنی نمایش تابع(t)C را نشان می دهد. چنانكه از این شكل و یا روابط و ملاحظه می گردد، تناوب تعویض پیشگیرانه بینهایت، حداقل هزینه را ایجاب می نماید. به بیان دیگر، برای قطعاتی كه زمان شكست آنها از تابع توزیع نمائی تبعیت دارد، هیچگونه تعویض پیشگیرانه ای موجب تامین حداقل هزینه نخواهد بود، بلكه می بایست قطعه را به محض از كار افتادگی تعویض نمود.

شكل: منحنی نمایش تغییرات متوسط هزینه در واحد زمان نسبت به زمان تعویض پیشگیرانه برای تابع احتمال نمائی

مثال 9 :تناوب بهینه تعویض با تابع احتمال نرمال

شكست قطعه ای طبق تابع احتمال نرمال با میانگین 7 هفته و انحراف معیار 2 هفته صورت می گیرد. اگر هزینه هر بار تعویض پیشگیرانه 10000 ریال و هزینه هر تعویض ناشی از خرابی اتفاقی قطعه( منجمله هزینه ناشی از خوابیدگی دستگاه) 30000 ریال باشد، مطلوبست تعیین تناوب بهینه تعویض قطعه بنحوی كه حداقل متوسط هزینه تعویض در واحد زمان تحمیل گردد.

بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

پژهش بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای در 150 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 725 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای در 150 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم .

در مبحث امنیت شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

برای حفظ امنیت شبکه نیاز است تا مراحل اولیه ایجاد امنیت و سیتم های عامل و برنامه کاربردی مناسب لحاظ شود .در ادامه به انواع حملات در شبکه های رایانه ای پرداخته ایم و برای افزایش امنیت در سطح شبکه به AUDITING ، کامپیوترهای بدون دیسک ،به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ویروس پرداخته ایم .

و اما روشهای تامین امنیت در شبکه که عبارتند از : دفاع در عمق ،فایروال و پراکسی که به طور کامل تشریح شده است .و در ادامه سطوح امنیت شبکه ، تهدیدات علیه امنیت شبکه ، امنیت شبکه لایه بندی شده، ابزارها و الگوهای امنیت شبکه ،مراحل ایمن سازی شبکه ، راهکارهای امنیتی شبکه ،مکانیزم های امنیتی و الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیت شبکه توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه

2

1-1) تعاریف امنیت شبکه

2
1-2) مفاهیم امنیت شبکه

4
1-2-1) منابع شبکه

4
1-2-2) حمله

6

1-2-3) تحلیل خطر

7

1-2-4- سیاست امنیتی

8

1-2-5- طرح امنیت شبکه

11

1-2-6- نواحی امنیتی

11

فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای

13

2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری

15

2-2) وظیفه یک سرویس دهنده

16

2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز

16

2-4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز

16

2-5) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز

17

2-6) انواع حملات

18

1-2-6) حملات از نوع Dos

2-2-6) حملات از نوع D Dos

2-6-3) حملات از نوع Back dorr

2-6-3-1) Back ori fice

2-6-3-2) Net Bus

2-6-3-3) Sub seven

2-6-3-4) virual network computing

2-6-3-5) PC Any where

2-6-3-6) Services Terminal

2-7) Pactet sniffing

2-7-1) نحوه کار packet sniffing

2-2-7) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه

2-7-3) بررسی سرویس دهندة DNS

2-7-4) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک

2-7-5) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff

فصل سوم ) افزایش امنیت شبکه

3-1) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه

3-2) خطرات احتمالی

3-3) راه های بالا بردن امنیت در شبکه

3-3-1) آموزش

3-3-2) تعیین سطوح امنیت

3-3-3) تنظیم سیاست ها

3-3-4) به رسمیت شناختن Authen tication

3-3-5) امنیت فیزیکی تجهیزات

3-3-6) امنیت بخشیدن به کابل

3-4) مدل های امنیتی

3-4-1) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور

3-4-2) مجوزهای دسترسی

3-5) امنیت منابع

3-6) روش های دیگر برای امنیت بیشتر

3-6-1) Auditing

3-6-2) کامپیوترهای بدون دیسک

3-6-3) به رمز در آوردن داده ها

3-6-4) محافظت در برابر ویروس

فصل چهارم : انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی

4-1) امنیت و مدل

4-1-1) لایه فیزیکی

4-1-2) لایه شبکه

4-1-3) لایه حمل

4-1-4) لایه کاربرد

4-2) جرایم رایانه ای و اینترنتی

4-2-1) پیدایش جرایم رایانه ای

4-2-2) قضیه رویس

4-2-3)تعریف جرم رایانه ای

4-2-4) طبقه بندی جرایم رایانه ای

4-2-4-1) طبقه بندی OECDB

4-2-4-2) طبقه بندی شعرای اروپا

4-2-4-3) طبقه بندی اینترپول

4-2-4-4) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک

4-2-5) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای

4-3) علل بروز مشکلات امنیتی

4-3-1) ضعف فناوری

4-3-2) ضعف پیکربندی

4-3-3) ضعف سیاستی

فصل 5 ) روشهای تأمین امنیت در شبکه

5-1) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق

5-1-1) دفاع در عمق چیست.

5-1-2) استراتژی دفاع در عمق : موجودیت ها

5-1-3) استراتژی دفاع در عمق : محدودة حفاظتی

5-1-4) استراتژی دفاع در عمق : ابزارها و مکانیزم ها

5-1-5) استراتژی دفاع در عمق : پیاده سازی

5-1-6) جمع بندی

5-2)فایر وال

1-5-2) ایجاد یک منطقه استحفاظی

5-2-2) شبکه های perimer

5-2-3) فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات

5-2-4) فیلترینگ پورت ها

5-2-5) ناحیه غیر نظامی

5-2-6) فورواردینگ پورت ها

5-2-7) توپولوژی فایروال

5-2-8) نحوة انتخاب یک فایروال

5-2-9) فایروال ویندوز

5-3) پراکسی سرور

5-3-1) پیکر بندی مرور

5-3-2) پراکسی چیست

5-3-3) پراکسی چه چیزی نیست

5-3-4) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد.

5-3-5) پراکسی با packet fillering state ful تفاوت دارد .

5-3-6) پراکسی ها یا application Gafeway

5-3-7) برخی انواع پراکسی

5-3-7-1) Http proxy

5-3-7-2) FTP Proxy

5-3-7-3) PNs proxy

5-3-7-4) نتیجه گیری

فصل 6 ) سطوح امنیت شبکه

6-1) تهدیدات علیه امنیت شبکه

6-2) امنیت شبکه لایه بندی شده

6-2-1) سطوح امنیت پیرامون

6-2-2) سطح 2 – امنیت شبکه

6-2-3) سطح 3 – امنیت میزبان

6-2-4) سطوح 4 – امنیت برنامه کاربردی

6-2-5) سطح 5 – امنیت دیتا

6-3) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول

فصل هفتم ) ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی

7-1) مراحل ایمن سازی شبکه

7-2) راهکارهای امنیتی شبکه

7-2-1) کنترل دولتی

7-2-2) کنترل سازمانی

7-2-3) کنترل فردی

7-2-4) تقویت اینترانت ها

7-2-5) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی

7-2-6) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران

7-2-7) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی

7-3) مکانیزم امنیتی

7-4) مرکز عملیات امنیت شبکه

7-4-1) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC

7-4-2) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC

7-5) الگوی امنیتی

7-5-1) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 3-1 مجوزهای مربوط به فایل ها و دایرکتوری اشتراکی را نشان می دهد.

3

شکل 5-1 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید

3

شکل 5-2 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید

شکل 5-3 ارتباط بین سه نوع شبکه Perimeter را نمایش می دهد.

شکل 5-4 دو شبکه Perimeter درون یک شبکه را نشان می دهد.

شکل 5-5 یک فایروال مستقیماً و از طریق یک خط dial – up ، خطوط ISPN و یا مووم های کابلی به اینترنت متصل می گردد.

شکل 5-6 روتر متصل شده به اینترنت به هاب و یا سوئیچ موجود در شبکه داخل مستقل می گردد.

شکل 5-7 فایردال شماره یک از فایر دال شماره 2 محافظت می نماید.

شکل 5-8 یک کارت شبکه دیگر بر روی فایر دال و برای ناحیه DMZ استفاده می گردد.

شکل 5-9 Proxy server

شکل 5-10 logging

شکل 5-11 Ms proxy server

شکل 5-12 SMTP proxy

شکل 5-13 SMTP Filter Properties

شکل 5-14 Mozzle pro LE

شکل 5-15 DNS proxy

شکل 5-16

شکل 6-1

شکل 6-2 برقراری ارتباط VPN

شکل 6-3 پیکربندی های IDS و IPS استاندارد

شکل 6-4 سطح میزبان

شکل 6-5 Prirate local Area Network

شکل 6-6 حملات معمول

فهرست جدولها

عنوان

صفحه

جدول2-1- مقایسه تهدیدات امنیتی در لایه های چهارگانه TCP/IP

جدول2-2- اهداف امنیتی در منابع شبکه

جدول6-1- امنیت شبکه لایه بندی شده

لیست علایم و اختصارات

(Secure dhell)

SSH

(Au then tication, Authorization and Accounting)

DMZ

Distributed denial of service)

DDOS

User service Remote Autheution Dial-in

RADIUS

Terminal Access controller Access control system

TACACS

Simple Mail Transfer protocol

SMTP

Simple Network Management perptocel

SN MP

Network Adsress Ttranclation

NAT

Port Address Translation

PAT

In for mation assurance Technical Farmwork From

IATFF

National security Agency

NSA

Key manage ment infrastructure

KMI

Public Key infrastructure

PKI

List Access control

ACL

Challenge Hhandshake Anthentication protocol

CHAP

Password Authentication protocol

PAP

Point to point tunneling protocol

pptp

Authenticated Header

AH

Encasugated secure payload

ESP

Secure sockets layer

SSL

TTransport layer security

TLS

Internet connection Firewall

ICF

File transfer protocol

FTP

Dpmin Name Server

DNS

Intrusion Detection system

IDS

Virtual Network computing

VNC

مقدمه

چنانچه به اهمیت شبكه‌های اطلاعاتی (الكترونیكی) و نقش اساسی آن دریافت اجتماعی آینده پی برده باشیم، اهمیت امنیت این شبكه‌ها مشخص می‌گردد. اگر امنیت شبكه برقرار نگردد، مزیتهای فراوان آن نیز به خوبی حاصل نخواهد شد و پول و تجارت الكترونیك، خدمات به كاربران خاص، اطلاعات شخصی، اطلاعاتی عمومی و نشریات الكترونیك همه و همه در معرض دستكاری و سوءاستفاده‌های مادی و معنوی هستند. همچنین دستكاری اطلاعات- به عنوان زیربنای فكری ملت‌ها توسط گروههای سازماندهی شده بین‌المللی، به نوعی مختل ساختن امنیت ملی و تهاجم علیه دولت‌ها و تهدیدی ملی محسوب می‌شود.
برای كشور ما كه بسیاری از نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل و نرم‌افزارهای كاربردی و اینترنتی، از طریق واسطه‌ها و شركتهای خارجی تهیه می‌شود، بیم نفوذ از طریق راههای مخفی وجود دارد. در آینده كه بانكها و بسیاری از نهادها و دستگاههای دیگر از طریق شبكة به فعالیت می‌پردازند، جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در شبكه بصورت مسئله‌ای استراتژیك درخواهد آمد كه نپرداختن به آن باعث ایراد خساراتی خواهد شد كه بعضاً جبران‌ناپذیر خواهد بود. چنانچه یك پیغام خاص، مثلاً از طرف شركت مایكروسافت، به كلیه سایتهای ایرانی ارسال شود و سیستم عاملها در واكنش به این پیغام سیستمها را خراب كنند و از كار بیندازند، چه ضررهای هنگفتی به امنیت و اقتصاد مملكت وارد خواهد شد؟
نكته جالب اینكه بزرگترین شركت تولید نرم‌افزارهای امنیت شبكه، شركت چك پوینت است كه شعبة اصلی آن در اسرائیل می‌باشد. مسأله امنیت شبكة برای كشورها، مسأله‌ای استراتژیك است؛ بنابراین كشور ما نیز باید به آخرین تكنولوژیهای امنیت شبكه مجهز شود و از آنجایی كه این تكنولوژیها به صورت محصولات نرم‌افزاری قابل خریداری نیستند، پس می‌بایست محققین كشور این مهم را بدست بگیرند و در آن فعالیت نمایند.
امروزه اینترنت آنقدر قابل دسترس شده كه هركس بدون توجه به محل زندگی، ملیت، شغل و زمان میتواند به آن راه یابد و از آن بهره ببرد. همین سهولت دسترسی آن را در معرض خطراتی چون گم شدن، ربوده شدن، مخدوش شدن یا سوءاستفاده از اطلاعات موجود در آن قرار می‌دهد. اگر اطلاعات روی كاغذ چاپ شده بود و در قفسه‌ای از اتاقهای محفوظ اداره مربوطه نگهداری می‌شد، برای دسترسی به آنها افراد غیرمجاز می‌بایست از حصارهای مختلف عبور می‌كردند، اما اكنون چند اشاره به كلیدهای رایانه‌ای برای این منظور كافی است.

تعاریف امنیت شبکه :

بر اساس واژه نامه Webster امنیت به معنای کیفیت یا حالت امن بودن، رهایی از خطر، ترس و احساس نگرانی و تشویش می باشد. این تعبیر در دنیای الکترونیکی نیز صادق می باشد اما اگر بخواهیم تعریفی تخصصی در این زمینه داشته باشیم می توانیم بگوییم که، برقراری امنیت در حفظ و بقاء 4 اصل می باشد:

محرمانگی : اطلاعات فقط و فقط بایستی توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد.
تمامیت : یک سیستم از عناصری متشکل است که در کنار هم برای رسیدن به هدفی یکسان همکاری دارند. حفظ تمامیت به معنای پیشگیری از بروز مشکل در این همکاری و پیوسته نگه داشتن عناصر یک سیستم می باشد.
دسترس پذیری : اطلاعات بایستی به هنگام نیاز، توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد.
عدم انکار : به هنگام انجام کاری و یا دریافت اطلاعات یا سرویسی، شخص انجام دهنده یا گیرنده نتواند آن را انکار کند.

2) مفاهیم امنیت شبكه
امنیت شبكه یاNetwork Security پردازه ای است كه طی آن یك شبكه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد و تایید شده اند:

1-شناسایی بخشی كه باید تحت محافظت قرار گیرد.

2-تصمیم گیری درباره مواردی كه باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت كرد.

3-تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات

4-پیاده سازی امكاناتی كه بتوانند از دارایی های شما به شیوه ای محافظت كنند كه از نظر هزینه به صرفه باشد.

5-مرور مجدد و مداوم پردازه و تقویت آن درصورت یاقتن نقطه ضعف

برای درك بهتر مباحث مطرح شده در این بخش ابتدا به طرح بعضی مفاهیم در امنیت شبكه می پردازیم.
1-2) منابع شبكه

در یك شبكه مدرن منابع بسیاری جهت محافظت وجود دارند. لیست ذیل مجموعه ای از منابع شبكه را معرفی می كند كه باید در مقابل انواع حمله ها مورد حفاظت قرار گیرند.

1-تجهیزات شبكه مانند روترها، سوئیچ ها و فایروالها

2-اطلاعات عملیات شبكه مانند جداول مسیریابی و پیكربندی لیست دسترسی كه بر روی روتر ذخیره شده اند.

3-منابع نامحسوس شبكه مانند عرض باند و سرعت

4-اطلاعات و منابع اطلاعاتی متصل به شبكه مانند پایگاه های داده و سرورهای اطلاعاتی

5-ترمینالهایی كه برای استفاده از منابع مختلف به شبكه متصل می شوند.

6-اطلاعات در حال تبادل بر روی شبكه در هر لحظه از زمان

7-خصوصی نگهداشتن عملیات كاربرن و استفاده آنها از منابع شبكه جهت جلوگیری از شناسایی كاربران.

مجموعه فوق به عنوان دارایی های یك شبكه قلمداد می شود.
2-2) حمله

حال به تعریف حمله می پردازیم تا بدانیم كه از شبكه در مقابل چه چیزی باید محافظت كنیم. حمله تلاشی خطرناك یا غیر خطرناك است تا یك منبع قابل دسترسی از طریق شبكه ، به گونه ای مورد تغییر یا استفاده قرار گیرد كه مورد نظر نبوده است.برای فهم بهتر بد نیست حملات شبكه را به سه دسته عمومی تقسیم كنیم:

1-دسترسی غیرمجاز به منابع و اطلاعات از طریق شبكه

2-دستكاری غیرمجاز اطلاعات بر روی یك شبكه

3-حملاتی كه منجر به اختلال در ارائه سرویس می شوند و اصطلاحا Denial of Service نام دارند.

كلمه كلیدی در دو دسته اول انجام اعمال به صورت غیرمجاز است. تعریف یك عمل مجاز یا غیرمجاز به عهده سیاست امنیتی شبكه است، اما به عبارت كلی می توان دسترسی غیرمجاز را تلاش یك كاربر جهت دیدن یا تغییر اطلاعاتی كه برای وی در نظر گرفته نشده است، تعریف نمود اطلاعات روی یك شبكه نیز شامل اطلاعات موجود بر روی رایانه های متصل به شبكه مانند سرورهای پایگاه داده و وب ، اطلاعات در حال تبادل بر روی شبكه و اطلاعات مختص اجزاء شبكه جهت انجام كارها مانند جداول مسیریابی روتر است. منابع شبكه را نیز می توان تجهیزات انتهایی مانند روتر و فایروال یا مكانیزمهای اتصال و ارتباط دانست.

هدف از ایجاد امنیت شبكه ، حفاظت از شبكه در مقابل حملات فوق است، لذا می توان اهداف را نیز در سه دسته ارائه كرد:

1-ثابت كردن محرمانگی داده

2-نگهداری جامعیت داده

3 -نگهداری در دسترس بودن داده
3-2) تحلیل خطر

پس از تعیین دارایی های شبكه و عوامل تهدیدكننده آنها ، باید خطرات مختلف را ارزیابی كرد. در بهترین حالت باید بتوان از شبكه در مقابل تمامی انواع خطا محافظت كرد، اما امنیت ارزان به دست نمی آید. بنابراین باید ارزیابی مناسبی را بر روی انواع خطرات انجام داد تا مهمترین آنها را تشخیص دهیم و از طرف دیگر منابعی كه باید در مقابل این خطرات محافظت شوند نیز شناسایی شوند. دو فاكتور اصلی در تحلیل خطر عبارتند از :

1-احتمال انجام حمله

2-خسارت وارده به شبكه درصورت انجام حمله موفق
4-2) سیاست امنیتی

پس از تحلیل خطر باید سیاست امنیتی شبكه را به گونه ای تعریف كرد كه احتمال خطرات و میزان خسارت را به حداقل برساند. سیاست امنیتی باید عمومی و در حوزه دید كلی باشد و به جزئیات نپردازد. جزئیات می توانند طی مدت كوتاهی تغییر پیدا كنند اما اصول كلی امنیت یك شبكه كه سیاست های آن را تشكیل می دهند ثابت باقی می مانند.در واقع سیاست امنیتی سه نقش اصلی را به عهده دارد:

1-چه و چرا باید محافظت شود.

2-چه كسی باید مسئولیت حفاظت را به عهده بگیرد.

3-زمینه ای را بوجود آورد كه هرگونه تضاد احتمالی را حل و فصل كند.

سیاستهای امنیتی را می توان به طور كلی به دو دسته تقسیم كرد:

1-مجاز (Permissive) : هر آنچه بطور مشخص ممنوع نشده است ، مجاز است.

2-محدود كننده (Restrictive) : هر آنچه بطور مشخص مجاز نشده است ، ممنوع است.

معمولا ایده استفاده از سیاستهای امنیتی محدودكننده بهتر و مناسبتر است چون سیاستهای مجاز دارای مشكلات امنیتی هستند و نمی توان تمامی موارد غیرمجاز را برشمرد.
5-2) طرح امنیت شبكه

با تعریف سیاست امنیتی به پیاده سازی آن در قالب یك طرح امنیت شبكه می رسیم. المانهای تشكیل دهنده یك طرح امنیت شبكه عبارتند از :

1-ویژگیهای امنیتی هر دستگاه مانند كلمه عبور مدیریتی و یا بكارگیریSSH

2-فایروالها

3-مجتمع كننده هایVPN برای دسترسی از دور

4-تشخیص نفوذ

5-سرورهای امنیتیAAA (Authentication، Authorization and Accounting) و سایر خدماتAAA برای شبكه

6-مكانیزمهای كنترل دسترسی و محدودكننده دسترسی برای دستگاههای مختلف شبكه
6-2) نواحی امنیتی

تعریف نواحی امنیتی نقش مهمی را در ایجاد یك شبكه امن ایفا می كند. در واقع یكی از بهترین شیوه های دفاع در مقابل حملات شبكه ، طراحی امنیت شبكه به صورت منطقه ای و مبتنی بر توپولوژی است و یكی از مهمترین ایده های مورد استفاده در شبكه های امن مدرن ، تعریف نواحی و تفكیك مناطق مختلف شبكه از یكدیگر است. تجهیزاتی كه در هر ناحیه قرار می گیرند نیازهای متفاوتی دارند و لذا هر ناحیه حفاظت را بسته به نیازهای امنیتی تجهیزات نصب شده در آن ، تامین می كند. همچنین منطقه بندی یك شبكه باعث ایجاد ثبات بیشتر در آن شبكه نیزمی شود.
نواحی امنیتی بنابر استراتژی های اصلی ذیل تعریف می شوند.

1-تجهیزات و دستگاههایی كه بیشترین نیاز امنیتی را دارند (شبكه خصوصی) در امن ترین منطقه قرار می گیرند. معمولا اجازه دسترسی عمومی یا از شبكه های دیگر به این منطقه داده نمی شود. دسترسی با كمك یك فایروال و یا سایر امكانات امنیتی مانند دسترسی از دور امن (SRA) كنترل می شود. كنترل شناسایی و احراز هویت و مجاز یا غیر مجاز بودن در این منطقه به شدت انجام می شود.

2-سرورهایی كه فقط باید از سوی كاربران داخلی در دسترس باشند در منطقه ای امن ، خصوصی و مجزا قرار می گیرند. كنترل دسترسی به این تجهیزات با كمك فایروال انجام می شود و دسترسی ها كاملا نظارت و ثبت می شوند.

3-سرورهایی كه باید از شبكه عمومی مورد دسترسی قرار گیرند در منطقه ای جدا و بدون امكان دسترسی به مناطق امن تر شبكه قرار می گیرند. درصورت امكان بهتر است هر یك از این سرورها را در منطقه ای مجزا قرار داد تا درصورت مورد حمله قرار گرفتن یكی ، سایرین مورد تهدید قرار نگیرند. به این مناطقDMZ یاDemilitarized Zone می گویند.

4-استفاده از فایروالها به شكل لایه ای و به كارگیری فایروالهای مختلف سبب می شود تا درصورت وجود یك اشكال امنیتی در یك فایروال ، كل شبكه به مخاطره نیفتد و امكان استفاده ازBackdoor نیز كم شود

1)مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری
حملات در یک شبکه کامپیوتری حاصل پیوند سه عنصر مهم سرویس ها ی فعال ، پروتکل های استفاده شده و پورت های باز می باشد . یکی از مهمترین وظایف کارشناسان فن آوری اطلاعات ، اطیمنان از ایمن بودن شبکه و مقاوم بودن آن در مقابل حملات است (مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین ) . در زمان ارائه سرویس دهندگان ، مجموعه ای از سرویس ها و پروتکل ها به صورت پیش فرض فعال و تعدادی دیگر نیز غیر فعال شده اند.این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست های یک سیستم عامل و نوع نگرش آنان به مقوله امنیت دارد. در زمان نقد امنیتی سیستم های عامل ، پرداختن به موضوع فوق یکی از محورهائی است که کارشناسان امنیت اطلاعات با حساسیتی بالا آنان را دنبال می نمایند.
اولین مرحله در خصوص ایمن سازی یک محیط شبکه ، تدوین ، پیاده سازی و رعایت یک سیاست امنیتی است که محور اصلی برنامه ریزی در خصوص ایمن سازی شبکه را شامل می شود . هر نوع برنامه ریزی در این رابطه مستلزم توجه به موارد زیر است :

1- بررسی نقش هر سرویس دهنده به همراه پیکربندی انجام شده در جهت انجام وظایف مربوطه در شبکه

2- انطباق سرویس ها ، پروتکل ها و برنامه های نصب شده با خواسته ها ی یک سازمان

3- بررسی تغییرات لازم در خصوص هر یک از سرویس دهندگان فعلی (افزودن و یا حذف سرویس ها و پروتکل های غیرضروری ، تنظیم دقیق امنیتی سرویس ها و پروتکل های فعال )

تعلل و یا نادیده گرفتن فاز برنامه ریزی می تواند زمینه بروز یک فاجعه عظیم اطلاعاتی را در یک سازمان به دنبال داشته باشد . متاسفانه در اکثر موارد توجه جدی به مقوله برنامه ریزی و تدوین یک سیاست امنیتی نمی گردد . فراموش نکنیم که فن آوری ها به سرعت و به صورت مستمر در حال تغییر بوده و می بایست متناسب با فن آوری های جدید ، تغییرات لازم با هدف افزایش ضریب مقاومت سرویس دهندگان و کاهش نقاط آسیب پذیر آنان با جدیت دنبال شود . نشستن پشت یک سرویس دهنده و پیکربندی آن بدون وجود یک برنامه مدون و مشخص ، امری بسیار خطرناک بوده که بستر لازم برای بسیاری از حملاتی که در آینده اتفاق خواهند افتاد را فراهم می نماید . هر سیستم عامل دارای مجموعه ای از سرویس ها ، پروتکل ها و ابزارهای خاص خود بوده و نمی توان بدون وجود یک برنامه مشخص و پویا به تمامی ابعاد آنان توجه و از پتانسیل های آنان در جهت افزایش کارائی و ایمن سازی شبکه استفاده نمود. پس از تدوین یک برنامه مشخص در ارتباط با سرویس دهندگان ، می بایست در فواصل زمانی خاصی ، برنامه های تدوین یافته مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات لازم در آنان با توجه به شرایط موجود و فن آوری های جدید ارائه شده ، اعمال گردد . فراموش نکنیم که حتی راه حل های انتخاب شده فعلی که دارای عملکردی موفقیت آمیز می باشند ، ممکن است در آینده و با توجه به شرایط پیش آمده قادر به ارائه عملکردی صحیح ، نباشند .

2) وظیفه یک سرویس دهنده
پس از شناسائی جایگاه و نقش هر سرویس دهنده در شبکه می توان در ارتباط با سرویس ها و پروتکل های مورد نیاز آن به منظور انجام وظایف مربوطه ، تصمیم گیری نمود . برخی از سرویس دهندگان به همراه وظیفه آنان در یک شبکه کامپیوتری به شرح زیر می باشد :

Logon Server : این نوع سرویس دهندگان مسئولیت شناسائی و تائید کاربران در زمان ورود به شبکه را برعهده دارند . سرویس دهندگان فوق می توانند عملیات خود را به عنوان بخشی در کنار سایر سرویس دهندگان نیز انجام دهند .

Network Services Server : این نوع از سرویس دهندگان مسئولیت میزبان نمودن سرویس های مورد نیاز شبکه را برعهده دارند . این سرویس ها عبارتند از :
– Dynamic Host Configuration Protocol ) DHCP)
– Domain Name System ) DNS)
– Windows Internet Name Service) WINS)
– Simple Network Management Protocol ) SNMP)

Application Server : این نوع از سرویس دهندگان مسئولیت میزبان نمودن برنامه ها ی کاربردی نظیر بسته نرم افزاری Accounting و سایر نرم افزارهای مورد نیاز در سازمان را برعهده دارند .

File Server : از این نوع سرویس دهندگان به منظور دستیابی به فایل ها و دایرکتوری ها ی کاربران ، استفاده می گردد .

Print Server : از این نوع سرویس دهندگان به منظور دستیابی به چاپگرهای اشتراک گذاشته شده در شبکه ، استفاده می شود .

Web Server : این نوع سرویس دهندگان مسئولیت میزبان نمودن برنامه های وب و وب سایت های داخلی و یا خارجی را برعهده دارند .

FTP Server : این نوع سرویس دهندگان مسئولیت ذخیره سازی فایل ها برای انجام عملیات Downloading و Uploading را برعهده دارند. سرویس دهندگان فوق می توانند به صورت داخلی و یا خارجی استفاده گردند .

Email Server : این نوع سرویس دهندگان مسئولیت ارائه سرویس پست الکترونیکی را برعهده داشته و می توان از آنان به منظور میزبان نمودن فولدرهای عمومی و برنامه های Gropuware ، نیز استفاده نمود.

News/Usenet))NNTP Server : این نوع سرویس دهندگان به عنوان یک سرویس دهنده newsgroup بوده و کاربران می توانند اقدام به ارسال و دریافت پیام هائی بر روی آنان نمایند .

به منظور شناسائی سرویس ها و پروتکل های مورد نیاز بر روی هر یک از سرویس دهندگان ، می بایست در ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که نحوه دستیابی به هر یک از آنان به چه صورت است ؟ : شبکه داخلی ، شبکه جهانی و یا هر دو مورد . پاسخ به سوال فوق زمینه نصب و پیکربندی سرویس ها و پروتکل های ضروری و حذف و غیر فعال نمودن سرویس ها و پروتکل های غیرضروری در ارتباط با هر یک از سرویس دهندگان موجود در یک شبکه کامپیوتری را فراهم می نماید .

3) سرویس های حیاتی و موردنیاز
هر سیستم عامل به منظور ارائه خدمات و انجام عملیات مربوطه ، نیازمند استفاده از سرویس های متفاوتی است . در حالت ایده آل ، عملیات نصب و پیکربندی یک سرویس دهنده می بایست صرفا” شامل سرویس ها و پروتکل های ضروری و مورد نیاز به منظور انجام وظایف هر سرویس دهنده باشد. معمولا” تولید کنندگان سیستم های عامل در مستندات مربوطه به این سرویس ها اشاره می نمایند. استفاده از مستندات و پیروی از روش های استاندارد ارائه شده برای پیکربندی و آماده سازی سرویس دهندگان ،زمینه نصب و پیکربندی مطمئن با رعایت مسائل ایمنی را بهتر فراهم می نماید .
زمانی که کامپیوتری در اختیار شما گذاشته می شود ، معمولا” بر روی آن نرم افزارهای متعددی نصب و پیکربندی های خاصی نیز در ارتباط با آن اعمال شده است . یکی از مطمئن ترین روش ها به منظور آگاهی از این موضوع که سیستم فوق انتظارات شما را متناسب با برنامه تدوین شده ، تامین می نماید ، انجام یک نصب Clean با استفاده از سیاست ها و لیست ها ی از قبل مشخص شده است . بدین ترتیب در صورت بروز اشکال می توان به سرعت از این امر آگاهی و هر مشکل را در محدوده خاص خود بررسی و برای آن راه حلی انتخاب نمود. ( شعاع عملیات نصب و پیکربندی را به تدریج افزایش دهیم ) .

4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز
برخی از مدیران شبکه عادت دارند که پروتکل های غیرضروری را نیز بر روی سیستم نصب نمایند ، یکی از علل این موضوع ، عدم آشنائی دقیق آنان با نقش و عملکرد هریک از پروتکل ها در شبکه بوده و در برخی موارد نیز بر این اعتقاد هستند که شاید این پروتکل ها در آینده مورد نیاز خواهد بود. پروتکل ها همانند سرویس ها ، تا زمانی که به وجود آنان نیاز نمی باشد ، نمی بایست نصب گردند . با بررسی یک محیط شبکه با سوالات متعددی در خصوص پروتکل های مورد نیاز برخورد نموده که پاسخ به آنان امکان شناسائی و نصب پروتکل های مورد نیاز را فراهم نماید .

به چه نوع پروتکل و یا پروتکل هائی برای ارتباط سرویس گیرندگان ( Desktop ) با سرویس دهندگان ، نیاز می باشد ؟

به چه نوع پروتکل و یا پروتکل هائی برای ارتباط سرویس دهنده با سرویس دهنده ، نیاز می باشد ؟

به چه نوع پروتکل و یا پروتکل هائی برای ارتباط سرویس گیرندگان ( Desktop ) از راه دور با سرویس دهندگان ، نیاز می باشد ؟

آیا پروتکل و یا پروتکل های انتخاب شده ما را ملزم به نصب سرویس های اضافه ای می نمایند ؟

آیا پروتکل های انتخاب شده دارای مسائل امنیتی خاصی بوده که می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد ؟

در تعداد زیادی از شبکه های کامپیوتری ،از چندین سیستم عامل نظیر ویندوز ، یونیکس و یا لینوکس ، استفاده می گردد . در چنین مواردی می توان از پروتکل TCP/IP به عنوان فصل مشترک بین آنان استفاده نمود. در ادامه می بایست در خصوص فرآیند اختصاص آدرس های IP تصیم گیری نمود ( به صورت ایستا و یا پویا و به کمک DHCP ) . در صورتی که تصمیم گرفته شود که فرآیند اختصاص آدرس های IP به صورت پویا و به کمک DHCP ، انجام شود، به یک سرویس اضافه و با نام DHCP نیاز خواهیم داشت . با این که استفاده از DHCP مدیریت شبکه را آسانتر می نماید ولی از لحاظ امنیتی دارای درجه پائین تری نسبت به اختصاص ایستای آدرس های IP ، می باشد چراکه کاربران ناشناس و گمنام می توانند پس از اتصال به شبکه ، بلافاصله از منبع صادرکننده آدرس های IP ، یک آدرس IP را دریافت و به عنوان یک سرویس گیرنده در شبکه ایفای وظیفه نمایند. این وضعیت در ارتباط با شبکه های بدون کابل غیرایمن نیز صدق می نماید. مثلا” یک فرد می تواند با استقرار در پارکینگ یک ساختمان و به کمک یک Laptop به شبکه شما با استفاده از یک اتصال بدون کابل ، متصل گردد. پروتکل TCP/IP ، برای “معادل سازی نام به آدرس ” از یک سرویس دهنده DNS نیز استفاده می نماید . در شبکه های ترکیبی شامل چندین سیستم عامل نظیر ویندوز و یونیکس و با توجه به این که ویندوز NT 4.0 و یا 2000 شده است ، علاوه بر DNS به سرویس WINS نیز نیاز می باشد . همزمان با انتخاب پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز آنان ، می بایست بررسی لازم در خصوص چالش های امنیتی هر یک از آنان نیز بررسی و اطلاعات مربوطه مستند گردند( مستندسازی ، ارج نهادن به زمان خود و دیگران است ) . راه حل انتخابی ، می بایست کاهش تهدیدات مرتبط با هر یک از سرویس ها و پروتکل ها را در یک شبکه به دنبال داشته باشد .

5) مزایای غیرفعال نمودن پروتکل ها و سرویس های غیرضروری
استفاده عملیاتی از یک سرویس دهنده بدون بررسی دقیق سرویس ها ، پروتکل ها و پیکربندی متنتاظر با هر یک از آنان زمینه بروز تهدیدات و حملات را در یک شبکه به دنبال خواهد داشت . فراموش نکنیم که مهاجمان همواره قربانیان خود را از بین سرویس دهندگانی که به درستی پیکربندی نشده اند ، انتخاب می نمایند. بنابراین می بایست به سرعت در خصوص سرویس هائی که قصد غیرفعال نمودن آنان را داریم ، تصمیم گیری شود . قطعا” نصب سرویس ها و یا پروتکل هائی که قصد استفاده از آنان وجود ندارد ، امری منطقی و قابل قبول نخواهد بود. در صورتی که این نوع از سرویس ها نصب و به درستی پیکربندی نگردند ، مهاجمان می توانند با استفاده از آنان ، آسیب های جدی را متوجه شبکه نمایند . تهدید فوق می تواند از درون شبکه و یا خارج از شبکه متوجه یک شبکه کامپیوتری گردد . بر اساس برخی آمارهای منتشر شده ، اغلب آسیب ها و تهدیدات در شبکه یک سازمان توسط کارکنان کنجکا و و یا ناراضی صورت می پذیرد تا از طریق مهاجمان خارج از شبکه .
بخاطر داشته باشید که ایمن سازی شبکه های کامپیوتری مستلزم اختصاص زمان لازم و کافی برای برنامه ریزی است . سازمان ها و موسسات علاقه مندند به موازات عرضه فن آوری های جدید ، به سرعت از آنان استفاده نموده تا بتوانند از مزایای آنان در جهت اهداف سازمانی خود استفاده نمایند. تعداد و تنوع گزینه های انتخابی در خصوص پیکربندی هر سیستم عامل ، به سرعت رشد می نماید . امروزه وجود توانائی لازم در جهت شناسائی و پیاده سازی سرویس ها و پروتکل های مورد نیاز در یک شبکه خود به یک مهارت ارزشمند تبدیل شده است. بنابراین لازم است کارشناسان فن آوری اطلاعات که مسئولیت شغلی آنان در ارتباط با شبکه و ایمن سازی اطلاعات است ، به صورت مستمر و با اعتقاد به اصل بسیار مهم ” اشتراک دانش و تجارب ” ، خود را بهنگام نمایند. اعتقاد عملی به اصل فوق ، زمینه کاهش حملات و تهدیدات را در هر شبکه کامپیوتری به دنبال خواهد داشت .

6)انواع حملات ( Attacks )

انواع حملات

Denial of Service (DoS) & Distributed Denial of Service (DDoS)

Back Door

Spoofing

Man in the Middle

Replay

TCP/IP Hijacking

Weak Keys

Mathematical

Password Guessing

Brute Force

Dictionary

Birthday

Software Exploitation

Malicious Code

Viruses

Virus Hoaxes

Trojan Horses

Logic Bombs

Worms

Social Engineering

Auditing

System Scanning

1) مراحل ایمن سازی شبکه:

همیشه در امنیت شبكه موضوع لایه های دفاعی، موضوع داغ و مهمی است. در این خصوص نیز نظرات مختلفی وجود دارد. عده ای فایروال را اولین لایه دفاعی می دانند، بعضی ها هم Access List رو اولین لایه دفاعی می دانند، اما واقعیت این است كه هیچكدام از این‌ها، اولین لایه دفاعی محسوب نمی شوند. به خاطر داشته باشید كه اولین لایه دفاعی در امنیت شبكه و حتی امنیت فیزیكی وجود یك خط مشی (Policy) هست. بدون policy، لیست كنترل، فایروال و هر لایه دیگر، بدون معنی می شود و اگر بدون policy شروع به ایمن سازی شبكه كنید، محصول وحشتناكی از كار در می آید.
با این مقدمه، و با توجه به این كه شما policy مورد نظرتان را كاملا تجزیه و تحلیل كردید و دقیقا می دانید كه چه می خواهید و چه نمی خواهید، كار را شروع می‌شود. حال باید پنج مرحله رو پشت سر بگذاریم تا كار تمام شود. این پنج مرحله عبارت اند از :

(1 بازرسی( (Inspection

2 ) حفاظت( Protection )

3 ) ردیابی( ( Detection

4) واكنش( ( Reaction

5 ) بازتاب Reflection ))

در طول مسیر ایمن سازی شبكه از این پنج مرحله عبور می كنیم، ضمن آن كه این مسیر، احتیاج به یك تیم امنیتی دارد و یك نفر به تنهایی نمی تواند این پروسه را طی كند.
-1 اولین جایی كه ایمن سازی را شروع می كنیم، ایمن كردن كلیه سندیت های (authentication) موجود است. معمولا رایج ترین روش authentication، استفاده از شناسه كاربری و كلمه رمز است.
مهمترین قسمت هایی كه باید authentication را ایمن و محكم كرد عبارتند از :

– كنترل كلمات عبور كاربران، به ویژه در مورد مدیران سیستم.

– كلمات عبور سوییچ و روتر ها ( در این خصوص روی سوییچ تاكید بیشتری می شود، زیرا از آنجا كه این ابزار (device) به صورت plug and play كار می كند، اكثر مدیرهای شبكه از config كردن آن غافل می شوند. در حالی توجه به این مهم می تواند امنیت شبكه را ارتقا دهد. لذا به مدیران امنیتی توصیه میشود كه حتما سوییچ و روتر ها رو كنترل كنند.

– كلمات عبور مربوط به SNMP.

– كلمات عبور مربوط به پرینت سرور.

– كلمات عبور مربوط به محافظ صفحه نمایش.

در حقیقت آنچه كه شما در كلاس‌های امنیت شبكه در مورد Account and Password Security یاد گرفتید این جا به كار می رود.

-2گام دوم نصب و به روز رسانی آنتی ویروس ها روی همه كامپیوتر ها، سرورها و میل سرورها است. ضمن اینكه آنتی ویروس های مربوط به كاربران باید به صورت خودكار به روز رسانی شود و آموزش های لازم در مورد فایل های ضمیمه ایمیل ها و راهنمایی لازم جهت اقدام صحیح در صورت مشاهده موارد مشكوك نیز باید به كاربران داده شود.

3 -گام سوم شامل نصب آخرین وصله های امنیتی و به روز رسانی های امنیتی سیستم عامل و سرویس های موجود است. در این مرحله علاوه بر اقدامات ذكر شده، كلیه سرورها، سوییچ ها، روتر ها و دسك تاپ ها با ابزار های شناسایی حفره های امنیتی بررسی می شوند تا علاوه بر شناسایی و رفع حفره های امنیتی، سرویس های غیر ضروری هم شناسایی و غیرفعال بشوند.

-4در این مرحله نوبت گروه بندی كاربران و اعطای مجوزهای لازم به فایل ها و دایركتوری ها است. ضمن اینكه اعتبارهای( account) قدیمی هم باید غیر فعال شوند.

گروه بندی و اعطای مجوز بر اساس یكی از سه مدل استاندارد Access Control Techniques یعنی MAC , DAC یا RBAC انجام می شود. بعد از پایان این مرحله، یك بار دیگر امنیت سیستم عامل باید چك شود تا چیزی فراموش نشده باشد.

-5حالا نوبت device ها است كه معمولا شامل روتر، سوییچ و فایروال می شود. بر اساس policy موجود و توپولوژی شبكه، این ابزار باید config شوند. تكنولوژی هایی مثل NAT , PAT و filtering و غیره در این مرحله مطرح می شود و بر همین علت این مرحله خیلی مهم است. حتی موضوع مهم IP Addressing كه از وظایف مدیران شبكه هست نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود كه از حداقل ممكن برای IP Assign به شبكه ها استفاده شده است.

-6قدم بعد تعیین استراژی تهیه پشتیبان(backup) است. نكته مهمی كه وجود دارد این است كه باید مطمئن بشویم كه سیستم backup و بازیابی به درستی كار كرده و در بهترین حالت ممكن قرار دارد.

-7 امنیت فیزیكی. در این خصوص اول از همه باید به سراغ UPS ها رفت. باید چك كنیم كه UPS ها قدرت لازم رو برای تامین نیروی الكتریكی لازم جهت كار كرد صحیح سخت افزار های اتاق سرور در زمان اضطراری را داشته باشند. نكات بعدی شامل كنترل درجه حرارت و میزان رطوبت،ایمنی در برابر سرقت و آتش سوزی است. سیستم كنترل حریق باید به شكلی باشد كه به نیروی انسانی و سیستم های الكترونیكی آسیب وارد نكند. به طور كل آنچه كه مربوط به امنیت فیزیكی می شود در این مرحله به كار می رود.

بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی

پژهش بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی در 118 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 218 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی در 118 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

فصل اول

1- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………9

1-1- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. 13

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت …………….. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. 61

فصل دوم

2- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. 65

1-2- دوگانگی ……………………………………………………………………… 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… 71

فصل سوم

3- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. 77

منابع و مأخذ ………………………………………………………………….91

اصول و تعاریف آنتنها

مقدمه :

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .

البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .

آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .

مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . “جیمز کلارک ماکسول” (1831 – 1879 ) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .

همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .

فیزیکدان آلمانی “هاینریش هرتزگ” (1857 – 1897) در سال 1886 توانست صدق ادعاو پیش بینی ماکسول را مبنی بر اینکه کنشها و پدیده های الکترومغناطیسی می توانند در هوا منتشر شوند ، نشان دهد .

هرتز کشف کرد که اختلالات الکتریکی می توان توسط یک مدار ثانویه با ابعاد مناسب برای حالت تشدید و دارای یک شکاف هوا برای ایجاد جرقه آشکار کرد .

منبع اولیه اختلالات الکتریکی مورد بررسی هرتز شامل دو ورق هم صفحه بود که هر ورق با یک سیم به یک سیم پیچ القائی وصل می شد .

این اولین آنتن مشابه آنتن دو قطبی ورق خازنی مورد بحث در بخش 2-1 می باشد . هرتز آنتهای دو قطبی و حلقوی و نیز آنتهای انعکاسی سهموی استوانه ای نسبتاً پیچیده ای را دارای دو قطبیهائی در امتداد خط کانونی شان بعنوان تغذیه ساخت .

مهندس برق ایتالیایی “گوگلیلمو مارکونی” نیز یک استوانه سهموی میکروویو در طول موج 23 سانتیمتر را برای انتقال کد اولیه اش ساخت . ولی کارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موجهای بلندتر بود .

برای اولین مخابرات رادیوئی در ماورای اقیانوس اطلس در سال 1901 آنتن فرستنده شامل یک فرستنده جرقه ای بود که بین زمین و یک سیستم شامل 50 عدد سیم قائم متصل می شد .

سیم ها از هم باز شده و توسط یک سیم افقی متصل به دو دکل نگه داشته می شد . آنتن گیرنده توسط بالونهائی آویزان می شدند . مارکونی اهمیت مرتفع کردن آنتها را در این فرکانسهای پائین در حدود 60 کیلوهرتز درک می کرد .

فیزیکدان روسی ” الکساندر پوپوف ” (1859 – 1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال قبل از مارکونی شروع به کار و فعالیت در مورد روشهای دریافت آنها نمود .

اغلب افتخار کاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیوئی را در سال 1897 برای ارسال یک سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت سه میل به او می دهند .

در هر حال ، این مارکونی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داده و مخابرات رادیوئی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد . مارکونی را می توان پدر رادیو آماتور دانست .

توسعه آنتها در سالهای اولیه به علت عدم وجود و در دسترس نبودن مولدهای سیگنال محدود بود . در حدود سالهای 1920 پس از آنکه لامپ تریود “دوفارست” برای ایجاد سیگنالهای امواج پیسوته تا 1 مگاهرتز به کار رفت ، ساخت آنتهای تشدیدی (با طول تشدید) مانند دو قطبی نیم موج امکان یافت .

در این فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتها با ابعاد و اندازه های فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد .

قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنیترون و کلایسترون میکروویو (در حدود 1 گگا هرتز) همراه با موجبرهای تو خالی اختراع و توسعه یافتند . این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتهای بوقی شد ، گر چه سالها قبل “چندر بوز” (1858- 1937) در هندوستان اولین آنتن بوقی الکترومغناطیسی را ساخت .

در سال 1934 اولین سیستم رادیو تلفنی میکروویو تجارتی بین انگلستان و فرانسه در فرکانس عمل 8/1 گگا هرتز برقرار شد .

در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستمهای رادار منجر به ابداع انئاع مختلف آنتهای مدرن مانند آنتهای بشقابی (منعکس کننده) ، عدسیها و آرایه های شکافی موجبری شد .

حال ، نظر خود را به کاربردهای آنتها معطوف می کنیم . انتقال انرژی الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام گیرد .

اگر فاصله بین فرستنده و یک گیرنده برابر r باشد ، تلفات توان برای خط انتقال متناسب با 2(e-αr) است .

α ثابت تضعیف خط انتقال می باشد . اگر آنتها در یک سیستم خط دید به کار رود ، تلفات توان متناسب با است . عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتها دخالت دارند .

بطور کلی ، خطوط انتقال در فرکانسهای پائین و فواصل کوتاه عملی هستند فرکانسهای بالا اغلب به علت پهنای باند موجود به کار می روند . با افزایش فواصل و فرکانسها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر می شود و در نتیجه استفاده از آنتها ارجحیت می یابد . استثناء قابل توجه این قاعده خط انتقال فیبر نوری در طیف مرئی می باشد .

در چندین کاربرد باید از آنتها استفاده کرد . برای مثال ، آنتها را باید در مخابرات رادیو سیار شامل هواپیماها ، فضاپیماها ، کشتیها ، یا خودروهای زمینی به کار برد . آنتها در سیستمهای رادیوئی سخن پراکنی شامل یک ایستگاه فرستنده و تعداد نامحدود گیرنده ها که احیاناً مانند رادیوی خودرو متحرک و سیار است ، نیز به کار می رود .

کاربردهای غیر سخن پراکنی مانند سیستمهای رادیو سیار شهرداری (مانند پلیس ، آتش نشانی ، امداد ، بهداشت و بهداری) و رادیو آماتور نیز به آنتها نیاز دارند در کاربردهای غیر مخابراتی مانند رادار نیز آنتها لازم هستند .

عوامل دیگری که در انتخاب نوع سیستم انتقال تأثیر می گذارند ، شامل دلایل تاریخی ، ایمنی و اطمینان پذیری هستند .

قبل از آنکه تکنولوژی رادیوئی در دسترس باشد ، شرکتهای تلفن آغاز به اتصال پایانه های بی شمار ارسال و دریافت توسط خطوط انتقال کردند . اخیراً شرکتهای تلفن استفاده بیشتری را از رادیو به عمل می آورند .

در آمریکا بیشتر از نصف مکالمات تلفنی دور (بین شهری) توسط ارتباطات رادیوئی میکروویو انجام می گیرد . خطوط انتقال یک درجه از ایمنی را فراهم می سازند . در یک سیستم رادیوئی بی سیم هر فرد مجهز به یک گیرنده مناسب می تواند به یک انتقال اطلاعات گوش فرا دهد ، ولی برای تخطی به خطوط انتقال با سیم یک اتصال فیزیکی ضرورت دارد .

برای ایجاد ایمنی در یک ارتباط رادوئی در سیستمهای رادیوئی پیچیده تر کدگذاری را می توان به کار برد . ولی ، ایمنی مخابرات در معدودی از ارتباطات مخابراتی لازم است.

اطمینان پذیری عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود . برای مثال ، سیگنالهای رادیوئی توسط شرایط محیطی مانند ساختارها و موانع در طول مسیر سیگنال ، یونسفر و جو تأثیر می پذیرند .

بعلاوه ، تداخل همواره تهدیدی برای سیستمهای رادیوئی می باشد . کلیه این عوامل همراه با یک مقایسه هزینه سیستمهای خطوط انتقال و سیستمهای رادیوئی متشکل از آنتها باید ملحوظ و در نظر کرفته شود .

هر ساله هزینه دستگاههای رادیوئی کاهش یافته و اطمینان پذیری آنها بهبود می یابد . این عوامل به کاربرد سیستمهای رادیوئی ارجحیت می دهد . بنابراین ، تقاضا برای آنتها و نیاز به دانش فنی در مورد عملکرد آنها همواره وجود خواهد داشت .

در دو بخش بعد این فصل یک مرور مختصر اصول میدانهای الکترومغناطیسی و حل معادلات ماکسول را برای مسائل تشعشع ارائه می دهیم . پس از آنکه چند رابطه اساسی را استنتاج کردیم ، کابرد مستقیم معادلات ماکسول تنها در چند مورد خاص ضرورت دارد . باقیمانده این فصل به بررسی اصطلاحات آنتها و چند مثال ساده اختصاص دارد .

همچنین کاربردهای آنتها در سیستمهای مخابراتی و رادار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

فصل اول

1- آنتن حلقه ای

ابتدا ، پترن میدان یک حلقۀ کوچک به نحو بسیار ، ساده ای نتیجه گیری می شود ؛ با در نظر گرفتن آنکه حلقه مربعی و دارای چهار دو قطبی خطی کوتاه است . سپس این معادلات بر اساس روش طولانی تری بر مبنای این فرض که حلقۀ کوچک معادل یک دو قطبی کوتاه مغناطیسی است ، تکمیل خواهد شد .

سرانجام ، حالت کلی آنتن حلقه ای با جریان یکنواخت برای حلقه هایی با هر اندازه عمل می شود . با وجود آنکه غالب نتیجه گیریها در مورد حلقه های دایره ای است ، دربارۀ حلقه های مربعی نیز بحث و نشان داده می شود که حلقه های دایره ای و مربعی وقتی سطح آنها کوچک باشد ، میدانهای دور یکسانی دارند و در صورتی که سطح آنها بزرگ باشد میدانهایشان مختلف خواهد بود .

1-1- حلقۀ کوچک

در این قسمت ، روشی بسیار ساده برای پیدا کردن پترن میدان یک حلقۀ کوچک عمل میشود .

(174-1 ب)

منحنی ممتد در شکل (14-1) ج عبارت بهنجار شده Ej را نشان می دهد . پرتو ضریب آرایه برای دو منبع نقطه ای در نقاط میانی اضلاع 1 و 2 می باشد . توجه کنید که در جهت z معادلات (73-1) و (74-1) برایo. = q نتیجه یکسانی را به دست می دهند .

یک میدان الکتریکی موازی با محور x به اندازه یک ضریب بزرگتر از اندازه Ex در جهت y در معادله (72-1) می باشد . این نکته در شکل (14-1) نیز نشان داده شده است .

(75-1)

چندین نتیجه کلی را می توانیم در مورد خواص تشعشعی آنتن حلقوی مربعی یک موج از پرتوهای شکل (14-1) استنتاج کنیم . حداکثر تشعشعات در جهت عمود بر صفحه حلقه قرار دارد و پلاریزاسیون میدان در این جهت موازی با ضلعی است که شامل تغذیه می باشد .

در صفحه حلقه یک صفر در جهت موازی با ضلع شامل نقطه تغذیه (در امتداد محور x) ، وجود دارد و یک گلبرگ در جهت عمود بر این ضلع (در امتداد محور y) پدید می آید .

این نتایج کاملاً از رفتار آنتن حلقوی کوچک متفاوت است که یک صفر در امتداد محورش و یک حداکثر تشعشعات یکنواخت در صفحه حلقه دارد .

دقت این نتایج را می توانیم از طریق تحلیل مسئله حلقه مربعی بدون فرض توزیع سینوسی جریان بررسی کنیم . کاربرد روشهای عددی برای آنتن حلقوی یک طول موج با شعاع سیم برابر l001/0 ، اندازه جریان (منحنی خط چین) در شکل (14-1) را به دست می دهد .

توجه کنید که واقعاً توافق بین دو منحنی ممتد و خط چین بسیار خوب است . اثر اختلافات اندک در این توزیع جریانها در شکل (14-1) ظاهر می شود . منحنیهای خط چین همان پرتوهای متناظر با توزیع دقیق جریان است که از طریق یک روش انتگرالی تشعشعی مشابه با روش فوق الذکر برای یک توزیع جریان مفروض محاسبه شده است .

توافق بین پرتوهای ناشی از فرض یک جریان ساده و روشهای دقیقتر بسیار خوب است . در واقع ، توافق در صفحه xz تقریباً کامل است . این مقایسه مفصل بین روشهای تحلیلی تقریبی آنتها و روشهای عددی دقیقتر (ولی مشکلتر) به ما اطمینان می دهد که نتایج مهندسی خوبی را می توانیم با فرضیات معقول در مورد نحوه عملکرد آنتها به دست آوریم .

در عمل آنتن حلقوی مربعی دارای محیطی برابر یک طول موج بیشترین کاربرد را دارد ف زیرا خواص امپدانس ورودیش مطلوب است . امپدانس یک آنتن حلقوی مربعی با شعاع سیم برابر l001/0 به صورت یک تابع محیط در شکل (15-1) رسم شده است .

توجه کنید که راکتانس ورودی برای محیط حلقه برابر یک طول موج نسبتاً کوچک بوده و حالت تشدید برای محیط برابر l09/0 پدید می آید . مقاومت ورودی برای اندازۀ محیط برابر یک طول موج برابر 100 اهم است . تغییرات امپدانس ورودی حلقه نسبت به اندازه محیطش نسبتاً ناهنجار می باشد .

بهره حلقه مربعی یک موج برابر 09/3 دسی بل است که کوچکتر از بهره 82/3 دسی بل برای یک دو قطبی یک موج سیمی مستقیم می باشد .

چنین نتیجه ای را انتظار داریم ، زیرا پرتو حلقه در شکل (14-1) در مقایسه با پرتو دو قطبی یک طول موج در شکل (15-1) ب راستاوری کمتری دارد .

-2- دوگانگی :

اغلب یک مسئله آنتن پدید می آید ، بطوری که ساختارش دوگانه آنتنی بوده که حل و جوابش معلوم است اگر ساختار آنتها دوگانه های یکدیگر باشند ، میدانهای ناشی از یک آنتن را می توان از عبارت مربوط به میدانهای آنتن دیگر از طریق جایگزینی پارامترها با توجه به اصل دوگانگی به دست آورد . قبل از تحلیل حلقه کوچک ، کاربرد اصل کلی دوگانگی را برای آنتها بررسی می کنیم .

ساختار دو گانه آنتها شبیه شبکه های دوگانه هستند . به عنوان یک مثال ، یک مدار ساده را متشکل از یک منبع ولتاژ و اتصال سری یک مقاومت R و یک سلف L مطابق شکل (1-2 الف) در نظر بگیرید .

شبکه دوگانه اش مطابق شکل (1-2 ب) شامل یک منبع جریان بوده که به اتصال موازی هدایت و ظرفیت خازنی اعمال می شود . (علامت بدین معنی است که کمیت طرف چپ را جایگزین کمیت طرف راست می کنیم و از این لحاظ همانند علامت تساوی در یک عبارت برنامه کامپیوتری میباشد.) از آنجا که شبکه ها دو گانه های یکدیگر هستند ، جوابهای آنها نیز دوگانه می باشند .

مدار اتصال سری را می توان توسط معادله حلقه آن توصیف کرد .

(1-2)

دوگانه این معادله حلقه یک معادله گره می باشد ، که از طریق جایگزینی V با I ، R با G و L با C به دست می آید .

2-2- آنتن حلقوی کوچک

عبارت میدانهای یک حلقه کوچک حامل جریان یکنواخت را با کاربرد اصل دوگانگی به دست آوردیم . در هر حال ، این عبارت شامل دامنه جریان دو قطبی مغناطیسی معادل Im هستند .

از طریق حل مستقیم مسئله حلقه کوچک می توانیم رابطه بین جریان الکتریکی در حلقه I و جریان مغناطیسی Im را به دست آوریم . این رابطه را می توان تنها برای میدان تشعشعی در ناحیه میدان دور مشخص کرد .

نتیجه گرفته می شود که میدانهای تشعشعی حلقه های کوچک مستقل از شکل حلقه بوده و تنها به مساحت حلقه بستگی دارند .

بنابراین ، یک حلقه مربعی را برای تسهیل در تحلیل ریاضی مطابق شکل (2-2) در نظر می گیریم . جریان دارای دامنه ثابت و فاز صفر حول حلقه است .

هر ضلع حلقه مربعی یک قطعه جریان الکتریکی یکنواخت کوتاه بوده که به صورت یک دو قطبی ایده آل الگوبندی می شود .

بررسی اصول پرورش کرم ابریشم

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

بررسی اصول پرورش کرم ابریشم

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فهـرست مطالب

عنــوان صفحه

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

وضعیت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران ……………………………………………………………… 7

فصل دوم

توتستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روشهای تولد نهال توت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

بذر كاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

پیوند زنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

خوابانیدن شاخه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

قلم چوب نرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

قلم چوب سخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

خزانه نهال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ایجاد توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

وضعیت هواشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

بررسی خاكشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

روش پیداكردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………… 20

انتخاب نهال توت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فاصله درختان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

كاشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

روشهای داشت ، هرس و برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

روش بهره برداری از توتستان ویژه كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………… 23

نحوه برداشت از توتستان برای كرم بالغ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

نگهداری توتستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم

بررسی كرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تكامل آن …………………………………………………………………………………… 28

لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مراحل رشد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

اندامهای درونی كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

اعضای گوارشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

دستگاه دفع كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

دستگاه تنفس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

دستگاه عصبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

دستگاه تولید مثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

غده های ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم

كرم ابریشم

تخم كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

تعیین جنس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تولید تخم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

نگهداری و به كاربردن تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

تفریخ مصنوعی تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

روش اجرایی تفریخ تخم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل پنجم

پرورش كرم ابریشم

مشخصات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

آماده سازی پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

انتخاب واریته كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ضد عفونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

آغاز پرورش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

پرورش كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

پرورش كرم بالغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

پیله رفتن لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

برداشت پیله و حمل آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

خشك كردن پیله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل ششم

بیماری های كرم ابریشم

بیماریهای های قارچی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

بیماریهای فلاشری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

بیماریهای پیرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

آفات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

تاریخچه كرم ابریشم

گونه اهلی كرم ابریشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملكه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا كردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود كشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشكار گردید.

در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از كشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی كردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حكومت چین برای كسانی كه می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین كرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها كشور تولید كننده ابریشم در جهان بود.

استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این كالا آن چنان مورد توجه واقع گردید كه برای تجارت آن جاده ای ساخته شد كه یازده هزار كیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می كرد. این جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد كه شاخه ای از آن به تركیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینكه كاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.

در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می كردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین كه به ازدواج فرمانروای كشور تركستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداكاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در تركستان تقدیم همسرش كرد.

و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید كننده ابریشم در جهان است.

هندوستان دو مین كشور تولید كننده ابریشم بوده و ژاپن سومین كشور تولید كننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نیز زمانی از تولید كنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا كرد كه ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا كردن راههای مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و كشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش كرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از كشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.

وضعیت ابریشم در ایران

تولید ابریشم ایران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارك موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به كشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.

در نگرش تاریخی به این رشته از كشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن ماركوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره كرده است.

آنچه مسلم است در گذشته ایران یكی از كشورهای مهم تولید كننده و به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این وضعیت در زمان صفویه نیز به اوج شكوفایی خود رسیده بود.

متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش كرم ابریشم را در دنیا مختل ساخت ، مسلماً تولید ابریشم ایران نیز از آن بی تأثیر نبود.

واقعه مهم نخست اپیدمی بیماری پبرین در فرانسه بود كه همانند بیماری نیوكاسل طیور ، پرورش این كرم را در سطح بسیار گسترده ای از جهان در معرض نابودی قرار داد. بنا براین با سعی و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوی « لویی پاستور » كه عامل این بیماری را در سال 1870 شناسایی و راه پیشگیری از آن را به دنیا اعلام كرد بدون شك این صنعت با نابودی كامل روبرو می شد.

اتفاق دوم كه در تاریخ حیات پرورش این كرم دخالت عمده ای دارد توفیق فردی به نام شاردونه در ساخت الیافی از مواد شیمیایی بود كه شباهت بسیار زیادی به ابریشم داشت (در سال 1889 ) این كشف ركود عجیبی در بازار تجارت ابریشم جهان بوجود آورد.

با وجود این رویداد تولید ابریشم در ایران حتی در این دوره نیز رونق قابل توجهی داشته است چنانچه اگر دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ را مطالعه كنیم خواهیم دید كه از رونق كرم ابریشم در ایران ، طی این سالها سخن به میان آمده است در حقیقت در این سالها ابریشم كالای عمده تجارت ایران بوده و در تجارت خارجی ، این كشور را قادر می ساخته تا بهای بخش قابل توجهی از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . میزان تولید این محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولی از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتیجه تغییر كیفیت ، قیمت آن نیز تنزل یافته است .

در سال های گذشته جهت احیای امر نوغان داری ، تشكیلات مستقلی به نام شركت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن كارخانه حریر بافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع كار كارخانه تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد ، زیرا شركت نوغان برای جبران هزینه های فراوان كارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم تولید مربوط به سال 1351 بوده یعنی 111 تن پیله بوده است .

پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از كشاورزی و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشكیل شركت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش كرم ابریشم بود این شركت عملاً كار خود را از سال 1359 شروع كرده است . وظیفه این شركت تهیه و توزیع تخم نوغان تهیه و توزیع نهال توت ، خرید پیله بر اساس قیمت های تعیین شده بود . كارخانه هایی كه در حال حاضر در امر ابریشم كشی كشور فعالیت دارند ، عبارتند از كارخانه صنایع ابریشم گیلان در صومعه سرا ، كارخانه صنایع ابریشم طوس در مشهد و كارخانه پیله و ابریشم شمال

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران

همان طور كه در مبحث تاریخچه این صنعت در گذشته اشاره شده ، تولید ابریشم از زمان های خیلی دور در ایران رایج بوده و بخش مهمی از صادرات كشور را در آن زمان تشكیل می داده است .

در حال حاضر پرورش كرم ابریشم در استانهای گیلان و مازندران ، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و كرمانشاه رایج است . در استان گیلان كه 80% تولید كشور را بر عهده دارد پرورش این كرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی كه توت پنج برگ می شود انجام می گیرد.

چنانچه برای كرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد می توان هر موقع از سال به امر پرورش كرم پرداخت .

بهترین فصل برای كرم ابریشم فصل بهار است كه هوا مساعد بوده و برگ های توت هم ظریف و مغذی
می باشد . در فصول تابستان و پاییز از آن جهت كه مواد سلولزی برگها بیشتر و مواد قابل هضم آنها كمتر است . غالباً پرورش كرم با سوء تغذیه و متعاقب آن با بروز بیماری های مختلف همراه می باشد . تغییرات جوی و هوا نیز در دو دوره تابستان و پاییز مؤثر بوده و ممكن است زمینه را برای فعالیت عوامل بیماریزای كرم ابریشم
فراهم نماید.

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران

1- كیفیت نامطلوب محصول و پایین بودن بازدهی در اثر عوامل مختلف از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی

2- عدم وجود ضوابط دقیق متكی بر اصول بهداشتی مخصوص جایگاه پرورش یا تلمبارها همانند سایر رشته های دامپروری ، در نتیجه عدم توجه كشاورزان به فضای برای هر جعبه تخم نوغان كه این نكته می تواند الفبای پرورش باشد .

3- عدم آشنایی كافی كشاورزان با این رشته و نیز ناآگاهی آنها در امر كشت توت و تغذیه كرم

4- عدم توجه و دقت به امر تغذیه كرم

5- استفاده از روشها و وسایل سنتی در خفه و خشك كردن پیله و عدم دسترسی با كاربرد صحیح و مدرن

6- استفاده از وسایل سنتی و تبدیل پیله به ابریشم خام

7- بالا بودن هزینه های پرورش

8- پراكندگی یا نبودن مراكز مختلف سرویس دهی به ویژه در امر بهداشت

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران

مراكز فعلی تهیه تخم نوغان در كشور : رشت ، بندر انزلی ، تربت حیدریه ، نطنز

مراكز مهم تولید پیله : گیلان ، مازندران ، خراسان ، اصفهان، آذربایجان شرقی

مراكز ابریشم كشی : گیلان ، مازندران ، خراسان

مراكز تهیه ابریشم آماده : كاشان، مشهد، اصفهان

مراكز تولید فرآورده های ابریشمی : قم ، اصفهان، كاشان ، نایین ، مشهد، اسكو در آذربایجان شرقی .

توتستان

ا – كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان

درخت توت متعلق به خانواده Moraceae است و بصورت وحشی در آسیا رشد می كند و گسترش و رویش آن از شمالی ترین نقاط تا مناطق گرمسیری آسیا ادامه دارد. درخت توت به چند گروه و نژاد تقسیم می شود كه این طبقه بندی براساس نوع برگ ،گل و شاخه صورت می گیرد . در ژاپن بیش از هزار نوع توت كشت می شود كه ده نوع بسیار عام است و بطور وسیعی كشت می شود در تایلند بیش از 50 نوع (واریته) توت وجود دارد كه سه نوع آن بسیار فراوان كشت می شود . متأسفانه در ایران هیچگونه مطالعه جدی روی واریته های مختلف توت موجود در استانهای مختلف انجام نشده است.

شكل و فرم توتستان

برای رشد توتستان جوانه ها ، شاخه ها ، برگها و ریشه درخت توت هركدام نقش مهمی ایفا می كنند.

برگ

برگ توت از صفحه برگ ، ساقه و گوشواره برگ تشكیل شده است . برگ بعضی از انواع مضرّس بوده و بعضی صاف هستند برگ عضوی بسیار مهم بوده وظیفه اش تولید ازت است شكل برگ با توجه به نوع برگ متفاوت است .

شاخه و جوانه

معمولاً درخت توت را در توتستانها بصورت پاكوتاه ، نگه داشته و شاخه هایش را هر چند ماه یكبار قطع
می كنند و در نتیجه از جوانه های باقیمانده شاخه ، برگهای جوان رشد كرده و شاخه های جدید را تولید
می نماید، برگهای توت بعد از مدت معینی سبز شده و آماده مصرف می شوند این مدت در واریته های مختلف متفاوت است در محل اتصال دمبرگ به ساقه یك جوانه جانبی ظاهر می شود. وقتی كه شاخه ای قطع شود جوانه های جانبی زیر محل قطع شده دوباره رشد كرده و شاخه جدید تولید می كند . شاخه ها انتقال شیره خام را از ریشه به برگها و انتقال شیره پرورده را به ریشه بعهده دارند.

ریشه

ریشه شامل ریشة اصلی ، ریشه های جانبی كه از ریشه اصلی جدا شده اند و ریشكهایی است كه از ریشه های جانبی جدا می شوند . ریشكها وظیفه تغذیه را بعهده دارند و غذا و آب از زمین جذب می كنند. ریشه های اصلی موجب تثبیت و تقویت گیاه در زمین می شوند. آب و مواد جذب شده از راه ریشه های اصلی و ساقه به
برگها می رسند .

روش پیله رفتن

هنگام پیله رفتن لاروها روشهای مختلفی برای انتقال آنها به قابهای پیله تنی وجود دارد .

در روش جمع كردن ، وقتی كه بدن 3/1 لاروهای كرم ابریشم روشن شد آنها را یكی یكی جمع می كنیم و روی قابهای پیله تنی قرار میدهیم . در این روش به موقع می توان لاروهای رشد یافته را در معرض پیله تنی قرار داد وقتی حدود 5 ساعت از موقع پیله تنی آنها بگذرد به تدریج ضعیف شده و پیله های نامناسب تولید می كنند . از طرف دیگر اگر لاروها قبل از موقع جمع شوند پیله های ضعیف شده تولید می كنند .

در روش دیگر ، شاخه ها را تكان داده و لاروهای آن جمع آوری می شود . یكی دیگر از روشها پیله رفتن خود به خود است (Selfmoanting) است در این روش از طبیعت لارو رشد یافته استفاده می كنند . زیرا لاروها پس از رشد كامل اشتیاق به صعود دارند و از این رو دستگاه پیله تنی روی آنها قرار داده میشود . در پیله رفتن خود بخودی باید نكات زیر رعایت شود .

الف ) برای اینكه رشد لاروها یكنواخت باشد هنگام پوست اندازی چهارم و یا اوایل سن پنجم آنها را با توجه به رشدشان گروه بندی می كنیم .

به این ترتیب وقتی كه حدود نصف لاروها به خواب رفتند ، با شاخه برگ می دهیم و لاروها عقب مانده را كه از این برگها تغذیه می كنند ، جدا می نماییم و بستر دیگری برایشان می سازیم .

هنگام پیدا شدن لاروهای به خواب رفته نیز می توان این كار را انجام داده به این ترتیب وقتی نصف لاروها بیدار شدند . با شاخه برگ داده و آنها را از بقیه لاروها جدا می كنیم البته روش اول ترجیح داده میشود زیرا بعد از خواب ، هرچه برگ كمتری به لارو داده شود بهتر است .

ب ) روز چهارم یا پنجم از سن پنجم بستر را تمیز كرده و علاوه برآن هنگام خواب چهارم بستر را هم سطح می كنیم .

ج ) هنگام پیله رفتن ، با خاك اره یا پوسته برنج خیس شده همراه با مواد مخصوص دیگر اطراف لاروها را گرفته و آنها را محدود می كنیم اخیراً داروهایی برای این منظور ساخته شده است كه به كار می رود .

د ) در ابتدا 5 تا 10 درصد لاروهای رشد یافته را تك تك برداشته و روی قاب می ریزیم وقتی كه حدود 40% لاروها بالغ شدند قابها را روی لاروها قرار می دهیم.

هـ ) در بهار حدود 20 تا 24 ساعت و در تابستان و پاییز 10 تا 15 ساعت قابها روی لاروها قرار داده می شوند كه 80 تا 85 درصد قسمتها از لارو پر شده ، قابها به جای دیگر منتقل شده و آویزان می شوند.

و ) قابهای مابوشی بصورت طولی روی بستر قرار می گیرند درجه حرارت باید حدود 22 تا 26 درجه سانتیگراد باشد و اگر لازم باشد بخاری روشن می كند .

ز ) برای هر جعبه لارو كرم ابریشم 20 عدد (Kairyo – mabushi) و 16 عدد (Kaitne mabushi ) برای پیله رفتن خود بخودی لازم است.

نگهداری در مدت پیله رفتن

حرارت ، رطوبت ، جریان هوا و غیره در مدت پیله رفتن تأثیر زیادی در كیفیت پیله تولیدی دارد به ویژه درجه حرارت باید حدود 22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز 60 تا 70 درصد باشد.

رطوبت بالا ، موجب پایین آمدن میزان نخ دهی (Reciability) پیله می شود و باید سعی كنیم كه از رطوبت زیاد جلوگیری شود انجام تهویه برای پایین آوردن رطوبت بسیار مؤثر است. باید دقت كرد كه درجه حرارت محیط از 25 درجه سانتیگراد افزایش بیابد زیرا در این صورت از كیفیت پیله كاسته می شود . بهترین روش پنكه در اتاق مخصوص پیله تنی است .

برداشت و حمل آن

زمان برداشت پیله ، روی هم رفته زمان پیله رفتن تا شفیرگی با توجه به واریته ابریشم و درجه حرارت متفاوت است . معمولاً این مرحله در حرارت 23 درجه سانتیگراد حدود 5 روز طول میكشد تا لاروها به شفیره تبدیل شوند و در حرارت 25 درجه سانتیگراد نیز این زمان به 4 روز كاهش می یابد . شفیره جوان به رنگ سفید شیری بوده و بدن آن بسیار نرم است اما بعد از گذشت 3تا4 روز در حرارت 24 درجه سانتیگراد به رنگ قهوه ای كاكائویی در آمده و بدن سفت میشود . و درجه حرارت پایین ، بلوغ شفیره را به تاخیر می اندازد ، لذا در صورتی كه محیط سرد باشد ، لازم است اتاق را گرم كنیم .

معمولاً برداشت پیله در هفتمین یا هشتمین روز بعد از پیله رفتن انجام می شود اگر زودتر از موقع برداشت پیله انجام شود شفیره زخمی شده ، پیله به مایع بدن شفیره آغشته شده و كیفیت پیله و ابریشم خام و ارزش آن پایین می آید .

روشهای برداشت

قبل از شروع عملیات برداشت باید لاروهای مریض یا مرده و پیله های كاغذی و چركین را جمع آوری كرده و دور بیاندازیم تا باعث كثیف شدن پیله های دیگر نشوند و سپس اقدام به برداشت پیله ها از درون قابها میكنیم . وسایل برداشت پیله متنوع هستند ، اگر پیله ها در میان شاخ و برگ گیاهان بسته شده و یا از وسایل ساده پیله تنی استفاده شده باشد ، ناگزیر برداشت پیله باید با دست انجام شود ولی اگر از Kaiten Mabushi استفاده شده باشد ، روشهای برداشت آسانتری وجود دارد . یكی از وسایل عبارت است از تكه چوبی است كه روی آن زائده های چوبی دیگر مناسب با سوراخهای قاب Kaitenقرار دارد كه با فشار دادن چوب روی هر ردیف می توان یك ردیف پیله را از قاب خارج كرد . ادامه این كار سبب تخلیه كلیه قسمتهای قاب از پیله می شود .

دستگاههای دیگری وجود دارد كه با یك فشار ، پیله های یك ورق از جای خود خارج می شوند و به این ترتیب سرعت كار زیاد می شود . انواع برقی این دستگاه نیز وجود دارد .

كرك گیری

پیله های برداشت شده با قشری از كرك پوشیده شده اند. اگر كرك روی پیله باقی بماند رطوبت را جذب كرده و كیفیت پیله را كاهش می دهد. همچنین پیله ها به هم می چسبند و كار را مشكل می كنند و سلكسیون پیله كرك دار نیز تقریباً غیر ممكن است لذا باید كرك پیله را از آن جدا كرده برای این منظور از دستگاه كرك گیری استفاده می كنیم. انواع این دستگاه معمولاً با دست ، پا و یا برق كار می كند. نیروی محركه هر چه باشد سیستم كار دستگاه همسان است در حلقه نوار لاستیكی كه در قسمت بالای دستگاه بسیار نزدیك به هم هستند . اساس كار دستگاه را تشكیل می دهند . با به حركت در آوردن دستگاه ، وقتی پیله ها از قسمت نزدیك شده دو نوار رد می شوند كركهای آنها گرفته می شود و با فشار پیله های بعدی كرك گرفته شده از دستگاه خارج می شوند.

بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

پژهش بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب) در 173 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173

بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب) در 173 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

4-1- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

5-1- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. 8

6-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

7-1- روش و مواد تحقیق……………………………………………………………………………………… 10

8-1- مشكلات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز………………………………………………………………….. 13

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز………………………………………………………………………. 14

2-2- فیزیوگرافی ………………………………………………………………………………………………… 18

3-2- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………….. 25

4-2- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………….. 32

5-2- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………. 43

6-2- هیدرولوژی حوضه……………………………………………………………………………………….. 71

6-3- خاك شناسی……………………………………………………………………………………………….. 76

7-3- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………… 84

فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………………… 89

1-3- مفهوم ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………….. 90

2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………. 91

3-3- ژئومورفولوژی كاربردی…………………………………………………………………………………. 92

4-3- اهداف ژئومورفولوژی كاربردی………………………………………………………………………… 93

5-3- وقایع ژئومورفیك…………………………………………………………………………………………. 93

6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران…………………………………………………………………………. 95

7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 98

8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………….. 99

9-3- واحدهای ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………….. 110

10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاك شناسی در حوضه……………………………………………….. 105

11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه …………………………………………….. 105

12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه…………………………………………………….. 106

13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه……………………………………………………… 108

فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه 110

1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران……………………………………………………. 112

2-4- عوامل موثر در فرسایش خاك………………………………………………………………………… 116

3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………………….. 121

4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه……………. 123

5-4- راهكارهای پیشنهادی به منظور كاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………… 128

6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیكی……………………………………….. 135

فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهكارهای عملی………………………………………………………. 138

1-5- پرسش اول………………………………………………………………………………………………… 139

2-5- پرسش دوم……………………………………………………………………………………………….. 140

3-5- نتیجه فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………… 141

4-5- ارائه راهکارها…………………………………………………………………………………………….. 141

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………… 151

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

1-2- مشخصات كمی حوضه آبریز كوشك آباد و كارده………………………………………………… 20

2-2- میانگین تراكم زهكشی و زمان تمركز به تفكیك حوضه های آبریز……………………………. 23

3-2- زمان تمركز حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………………… 25

4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز………………………………………………………. 26

5-2- مشخصات ارتفاعی كل حوضه كارده و حوضه آبریز كوشك آباد……………………………… 28

6-2- مقدار شیب حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………………. 32

7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یك دوره آماری تا سال 1381 ……………….. 46

8-2- پراكندگی ایستگاههای هواشناسی……………………………………………………………………… 46

9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………….. 50

10-2- حداكثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………….. 52

11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 53

12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت…………………………………………………………………. 55

13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………… 55

14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 58

15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………. 59

16-2- آمار تصحیح و تكمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………….. 60

17-2- مقادیر حداكثر بارندگی در ایستگاه معرف………………………………………………………… 64

18-2- میانگین بارندگی در حوضه كوشك آباد…………………………………………………………… 64

19-2- میانگین بارش سالیانه در یك دوره سی ساله برای كوشك آباد………………………………. 65

20-2- شدت بارندگی كوتاه مدت در ایستگاه معرف……………………………………………………. 66

21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………… 68

22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف………………………………………………… 74

23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………. 74

24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب)…. 75

25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………………….. 75

26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب)……………………… 76

27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز…………………………………….. 79

28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد كارده………………….. 88

1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریك از رخساره های ژئومورفولوژیكی…………………… 109

1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه …………………………………. 111

2-4- عوامل موثر در فرسایش………………………………………………………………………………… 122

3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار) ….. 126

فهرست نقشه ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی…………………………….. 15

2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده………………………………………… 16

3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………… 17

4-2- تقسیمات زیر حوضه های كارده………………………………………………………………………. 19

5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………. 27

6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده……………………………………………………………….. 29

7-2- زمین شناسی حوضه آبریز كوشك آباد……………………………………………………………….. 41

8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد……………………………………………………………………. 62

9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………… 67

10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………………. 73

11-2- خاك شناسی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………….. 82

12-2- كاربری اراضی در حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………. 83

13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………… 86

فهرست اشكال

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر….. 47

2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر.. 47

3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر….. 48

4-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51

5-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51

6-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 52

7-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 53

8-2- گرادیان حداقل دما……………………………………………………………………………………….. 54

9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد………………………………. 56

10-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61

11-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61

11-2- گرادیان بارندگی………………………………………………………………………………………… 66

12-2- منحنی های آمبروترمیك حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………… 69

13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن………………………………………….. 70

1-3- رابطه طول شیب با خاك از بین رفته………………………………………………………………… 106

1-6- ایجاد فرسایش توسط انسان………………………………………………………………………….. 144

2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی………………………………………………………………….. 144

3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87)…………………………………………………. 145

4-6- چكدم رسوبگیری………………………………………………………………………………………… 145

5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت)……………………………………………………………. 146

6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب)…………………………………………………………………………….. 146

7-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147

8-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147

9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی………………………………………………………………… 148

10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات…………………………………………….. 148

11-6- دامداری بعنوان یكی از عوامل ایجاد فرسایش…………………………………………………… 149

12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده)………………………………………………… 149

13-6- دیم كاری……………………………………………………………………………………………….. 150

14-6- تراس بندی و ایجاد چكدم………………………………………………………………………….. 150

چكیده

ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی كه باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیكی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یكی از تحولات ژئومورفولوژیكی كه بیشتر به چشم می خورد فرسایش است كه می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط كنونی در اكثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی.

با توجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك بر تحولات ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر تحولات ژئومورفولوژیكی است كه انسان ها بخاطر فعالیت خود در كشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی كه باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر كاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه كن كردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی كه منجر به كاهش حاصلخیزی خاك وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیكی( نهال كاری، بذر پاشی، كپه كاری، اصلاح مراتع، كنترل مرتع و دام و …)و طرح های مكانیكی( تراس بندی، بانكت بندی و …)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و كنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیكی دارند.

فصل اول :

كلیات

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك در تحولات ژئومورفولوژیك حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیكی در تحولات ژئومورفولوژیك می باشد .به جهت اینكه فرآیند های ژئومورفولوژیكی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حركات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و… ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .

در فصل نخست به كلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذكر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشكلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و … تشریح خواهد شد.

در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی كاربردی، وقایع ژئومورفیك و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاك شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت كامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور كلی و انواع فرسایش در حوضه كوشك آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی در حوضه آبریز مذكور ، راهكارهای پیشنهادی برای كاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهكارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است.

1-1- طرح مسئله تحقیق:

طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، 1374، 25)

مساله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهای درباره آن به بهتتر شدن یک وضعیت کمک کند وازاین رو ، شایسته است مساله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن شکافی میان حالت موجود وحالت مطلوب وجود دارد. کسانی که به پژوهشهای بنیادی می پردازند مسائل مورد بررسی خود را اغلب با این دیدگاه تعریف می کنند. (اوما سکاران ، 1380، 57)

سوال روش خوبی طرح مسئله است ، اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پزوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکل روبرو گردیده است که در حل آن ابهام دارد. (نادری وسیفی نراقی، 1379؛ 51)

قبل از شروع به تحقیق هر محققی باید اکثر سعی خویش را بنماید تا مسئله مورد نظر را از حهات ممکنه تعریف وتحریر نماید تا در عمل مواجه با مشکلات عدیده ای از قبیل مبهم بودن موضوع عدم امکان تحقی تحقیق ، مطالعه حقیقت است که به آدمی می آموزد چگونه باید حقایق مربوط به یک زمینه را جستجو کند. (دانشوری، 1378، 11)

لازمه یک تحقیق علمی ، تنها داشتن اطلاعات ومنابع تحقیق نیست ، بلکه قبل از شروع به تحقیق ، هر محققی باید سعی زیاد مبذول دارد تا مساله مورد نظر رااز کلیه جهات ممکنه تعریف وتحدید نماید تادر عمل با اشکالات زیادی مواجه نشود از قبیل مبهم بودن موضوع، وسعت میدان مطلب تحقیقی ، عدم امکان تحقیق مساله. (باقرزاده،1383،68)

یکی از ویژگیهای تحقیق نشان دادن چهار چوبی است برای برنامه ریزی در سطح محدوده مورد مطالعه وتوجه بر اکثر جنبه های اقتصادی – طبیعی واجتماعی که باید در برنامه ریزی مد نظر باشد .دشت مشهد یکی از پر آب ترین دشت های استان خراسان محسوب می شود که رودخانه کارده نیز رودخانه ای است دائمی که دارای زیر حوضه های فراوانی است که تعدادی از شاخه های آن فصلی بوده است وفقط در ایام بارندگی جریان آب در آنها تداوم دارد . شاخه کوشک آباد شاخه سمت چپ حوضه را زهکش می نماید رودخانه کوشک آباد فصلی بوده وفقط در مواقع بارندگی دارای جریان دائمی است که این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر وگیاهان وبوته های خودرووکم تراکم روئیده اند. با توجه به افزایش جمعیت انسانی برای تامین مایحتاج خود اراضی جنگلی ، مرتعی وبوته زارها را به اراضی دیم تبدیل کرده که در نتیجه باعث تسطیح وهموار کردن دامنه ها ودخالت در جریانهای آب باعث فرسایش بیشتر از حد شده اند وهمچنین با چرای بیش از حد مراتع توسط تعداد نا متناسب حیوانات وظرفیت مرتع موجب کاهش وانهدام پوشش سطحی خاک وگیاهان ، تخریب خاک ودر نتیجه لخت شدن خاک وعمل فرسایش می شوند.

علت انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق مطالعه ویژگیهای ژئومورفیك منطقه مورد مطالعه وهمچنین میزان تاثیر گذاری عوامل طبیعی و عوامل انسانی بر تحولات ژئومورفولوژی می باشد كه بیشتر تاثیر گذاری و نقش عوامل انسانی ( آنتروپوژنی) مد نظر استكه بصورت نا آگاهانه تغییرات زیادی در محیط طبیعی بوجود می آورند.انسان ها به خاطر فعالیت خود در زمینه كشاورزی ( عدم آبیاری ، بوته كنی ، قطع درختان ، شخم در جهت شیب دامنه ) و دامداری ( افزایش تعداد دام، بهره برداری بیش از حد و پیش از موعد از مراتع) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش علمی همواره با نوعی مسئله یا مشکل آغاز می شود . هدف آن پیداکردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است نخستین گام در این جهت آن است که مساله ای را که با آن برخورد کرده با یک نظام منطقی و قابل کنترل بیان کند. دشوارترین گام در فرآیند پژوهش مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. (اسماعیلی، 1381، 6)

در آغاز طرح تحقیق باید تعریف روشنی از موضوع تحقیق ارائه داد و موضوع تحقیق را باید چنان مطرح کرد که به وضوح بر زمینه اجتماعی مرتبط با آن استوار باشد. (بیکر ترز،1377، 100)

درحقیقت پژوهش یا تحقیق به معنی تجسمی است منظم که به تحریک واقعیت ومحض نیل به حقیقت صورت می گیرد.(دیانی ،1382، 2)

فرایندهای ژئومورفولوژی در حوضه های آبریز مانند(ارتفاع ،شیب،جهت دامنه ها،حتی شکل حوضه و فیزیوگرافی حوضه ها ) نقش مهمی را در میزان دبی آب سرعت جریان آب ، ایجاد سیل و سیلاب ، فرسایش وتخریب وحمل رسوب ایفا می نمایند.

بررسی ومطالعه این فرایندها ژئومورفولوژیکی می تواند جایگاه مخصوصی رادر طرح های عملیات آبخیزداری داشته باشد وبی توجهی وکم توجهی به آن اجرای طرح رااز اهداف خود دور می کند. با در نظر گرفتن این مطلب عوامل تاثیر گذار در موفقیت طرح های عملیات آبخیزداری سبب تثبیت خاک و حفظ بیشتر منابع آب خواهد شد واز این روستائیان ساکن در حوضه واطراف آن از خاک قابل بهره برداری بیشتر و منابع آب کافی جهت کشاورزی و زندگی خود و نقاط شهری نزدیک نیز شرایط بهتری از نظر تامین آب مصرفی و انرژی مورد نیاز خواهند داشت.

در برخی موارد تغییرات ناشی از مداخله غیر معقولانه انسان در هر بخش از سیستم های ژئومورفیك می تواند خسارت بار باشد به عنوان مثال شخم دامنه های پر شیب در ارتفاعات هزار مسجد در شمال خراسان منجر به سست شدن خاكهی جوان گردیده و طی بارش های سنگین منتج به روانه های گلی می‌گردد كه خسارات زیادی را در پائین دست دامنه ها به روی سكونت گاههای روستایی در بر داشته است . برگشت به حالت تعادل در چنین دامنه هایی كه در آنها روانه های گلی رخ داده است ، طویل المدت خواهد بود .همچنین انسان بعنوان یك مداخله گر می تواند تغییراتی را بین ورودی و خروجی در سیستم‌های ژئومورفیك به وجود آورد بعنوان مثال تخریب پوشش گیاهی از نوع تاغ وگز در نواحی خشك خراسان منجر به روان شدن ماسه ها در عرض چندین ساعت طوفان ، دهها كیلومتر مربع اراضی را بپوشاند ( بهنیافر 1381/381)

3-1- اهداف تحقیق :

نخستین مساله ای که پژوهشگر با آن روبرو می شود دانستن این مسئله است که چگونه کار تحقیق خود را درست شروع کند وهنگامی پزوهشگر می تواند به آسانی کار خود را شروع کند که هدف از تحقیق مورد نظر رادرک کند. (ودیعی،1348، 40)

هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل ومشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن وبطور کلی کشف حقایق و پیدا کردن جواب مسائل وحل مشکلات مربوط به محیط طبیعی وپدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط وگسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد. (مقیمی وهمکار، 1383، 14-13)

هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل و مشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن و بطور کلی کشف حقایق و پیداکردن جواب مسائل و حل مشکلات مربوط به محیط طبیعی و پدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط و گسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد.(مقیمی وهمکار، 1383، 14-13)

بطور کلی هر تحقیقی دارای اهداف خاصی است که این اهداف باید در طرح تحقیق انعکاس یابد(ساروخانی،1372، 148)

قبل از پژوهش لازم است هدف یا هدفهای تحقیق مشخص ومعین شود که اولین اقدام در این راه تعریف وشناخت پژوهش وتحقیق است (آراسته جو،1379، 16)

هر تحقیق وتلاش علمی مبتنی بر اهدافی است که محقق ووقت و سرمایه خویش را در راه آن صرف می نماید. می توان گفت :پژوهش همانا حقیقت پژوهی است وحقیقت پژوهی پیش زمینه شناخت است وشناخت در هر حال به ویژه در تاریکی ها ، چراغ راه بهبود خواهان است. (آریانپور،1383،10)

هدف از این تحقیق:

1- مطالعه ویژگیهای ژئومورفیك در منطقه مورد مطالعه

2- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تحولات ژئومورفولوژی ( عوامل طبیعی ، عوامل انسانی)

از آنجایی که تا کنون منطقه مورد مطالعه از لحاظ ژئومورفولوژی مورد مطالعه قرار نگرفته است روشن نمودن ویژگیهای ژئومورفیكی از اهداف این پروژه است .

4-1- سوالات تحقیق:

سولات تحقیق به شرح زیر طرح می گردد:

– آیا در حوضه مورد مطالعه تحولات ژئومورفولوژیكی صورت گرفته است؟

– نقش عوامل انسانی (آنتروپوژنیكی) بر تحولات ژئومورفولوژیكی چگونه بوده است؟

5-1- فرضیه تحقیق :

درفرهنگ دهخدا ، فرضیه به معنای گمان وحدس ذکر شده است وشامل نظری می باشد که در باره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات وتجارب گذشته ابراز شود به اثبات نرسیده باشد . بدین ترتیب هر فرضیه پس از اثبات ، قانون عملی خواهد شد.(دهخدا، 1373، 15067)

سازمان دادن به یک تحقیق در محور فرضیه ها ، بهترین وسیله هدایت منظم واستوار آن است ، بدون آنکه خلاقیت ذهن مکتشف و کنجکاو که لازمه هر کار فکری است ، فدا شود . علاوه بر این ، یک کار تحقیقی چنانچه در محور یک یا چند فرضیه ساحت نیافته باشد. نمی توان تحقیقی واقعی به حساب آورد. (کیوی وکامپنهود، 1373، 35)

چهار معیار برای تعیین فرضیه ها ، در نظر گرفته شده است :

فرضیه باید رابطه مورد انتظار را بین دو یا چند متغییر بیان کند .
پژوهشگر باید برای تعیین مناسب بودن فرضیه برای آزمون ، دلایلی قطعی و روشنی مبتنی بر نظریه یا شواهد موجود در اختیار داشته باشد.
فرضیه باید قابل آزمون باشد.

فرضیه یک تصور ، گمان، یا حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است و منظور اصلی از آن مشخص تر کردن هر چه بیشتر مساله و سوق دادن تحقیق در جهت کارایی بیشتر است. (لونسبری، آلدریچ،1371، 174)

هر تحقیقی باید براساس فرضیه ای استوار باشد و در حقیقت فرضیه ، اساس، پایه هر تحقیقی را نشان می دهد . فرضیه عبارت است از حدس وگمانی بر مدارک موجود( شکویی،1364، 92)

فرضیه نخستین گام در انجام طراحی یک تحقیق، مشخص نمودن حدس وگمان و پیش بینی است که تحقیق جهت آزمون کردن آن طراحی و برنامه ریزی شده است . این گونه گمانه و پیش بینی بعنوان فرضیه تحقیق شناخته می شود . (صانعی، 1381، 21)

با مطالعه سوابق وادبیات تحقیق مبانی نظری وبازدیدهای میدانی در راستای پرسشهای آغازین ومساله تحقیق فرضیه هایی مطرح شده است که پاسخ های موقتی برای پرسشهای آغازی اند تا روند تحقیق را در مسیر درست و هدفمند پیش ببرند. به دلیل پیچیدگی موضوعات وجنبه های مختلف آن ها در هر پژوهشی بیش از یک فرضیه ارائه می شود ودستگاهی از فرضیه ها ساخته می شوند که دارای مفاهیم متعددی است این مجموعه مفاهیم وفرضیه ها که دارای ارتباط منطقی با یکدیگرند (مدل تحلیلی) نامیده می شوند . (باخویشی،1383، 3)

فرضیه تحقیق عبارتست از :

بین عوامل آنتروپوژن و ویژگیهای ژئومورفیك ارتباط وجود دارد، بطوریكه فعالیتهای انسانی بر فرمهای زمین و تغییر شكل آنها موثر است.

6-1- پیشینه تحقیق:

ادبیات مربوطه مشتمل بر بررسی نظریات ، مقالات وتحقیقاتی است که تاکنون پیرامون موضوع ومحل مورد تحقیق از سوی دیگران انجام وارائه گردیده است.

بنابراین هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است . هیچ تحقیقی در خلا صورت نمی گیرد، بنابراین بطور طبیعی هر پژوهشی در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام می رسد. هم از دوباره کاریها در آن اجتناب می شود وهم از داده های تحقیقات پیشین بر خوردار می گردد. ارتقائ دانش نیز به همین تداوم وابسته است هر پژوهشی باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد. در حالی که خود هم سخنی تازه دارد وهم روش‌هایی دقیق تر در شناخت پدیده بکار می گیرد. بنابراین در هر طرح تحقیق باید از تحقیقات پیشین در زمینه مورد نظر یاد کرد وسپس تحقیق خود را در تداوم منطقی آنان جای داد.(ساروخانی،1381)

در انجام تحقیق به منظور تقویت رودررویی تحقیق نیز لازم است محقق نتایج حاصله از کار را حداقل با تحقیقات انجام شده تطبیق دهد. (اتسلندر، 1375، 42)

بلیکی عقیده دارد . بررسی ادبیات تحقیق مهمترین منبع در ادبیات موضوع تحقیق است وپلی است بین تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته . (حسن زاده ،1382، 78)

در علم همانند تمامی زندگانی ما ، یک رفت وبرگشت به واقعیت ها برای آزمون و کشف وجود دارد ، روشی قدم به قدم ، متشکل از تجربه ونظریه ، اجتماع این دو روش دقیقا همان زیر بنای علم است.( برونوفسکی، 1370، 34)

در غالب موارد ومسائل تا به امروز مطالعاتی انجام گرفته است در مطالعه هر مشکل اجتماعی وهر نوع تحقیق ، محققی باید سعی نماید به مطالعاتی که قبلا در زمینه ی همان مسئله به انجام رسیده است ، دست یابد این بررسی مقدماتی ، محقق رااز بسیاری از مخاطرات و مشکلات بعدی مصون خواهد داشت ونیز به او کمک خواهد کرد که بهترین طرح وسهل ترین روش تحقیق را برای مسئله ی مورد مطالعه اش انتخاب نماید. (نبوی، 1380، 91)

در مورد علم ژئومورفولوژی وپدیده های ژئومورفولوژی در مناطق مختلف مقالات وکتب به اندازه نیاز در دسترس می باشد اما در مشهد خیلی قابل دسترس نیست. در مورد تاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر تحولات ژئوموفولوژیکی بسیار محدود می باشد. منابع قابل دسترس برای پژوهش عبارتند از :

جلد اول مطالعات فیزیو گرافی در حوضه کارده و زیر حوضه ها
جلد پنجم مطالعات زمین شناسی و ژئو مورفولوژی
گزارشات ، اطلا عات وآمار (بارش، دما ، تبخیر، دبی، رسوب،…) از سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی وCD آمار این سازمان
عشقی، ابوالفضل( 80-1379)، رساله دكتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی كارست حوضه آبریز كارده واقع در ارتفاعات كپه داغ با تاكید بر منابع آب كارست، دانشگاه آزاد اسلامی
عشقی، ابوالفضل ، ثروتی ، محمدرضا ، عوامل بالقوه آلایندگی كارست در حوضه كارده ، پاییز و زمستان 82، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه
نقشه های پایه بخش GIS سازمان برنامه و مدیریت خراسان رضوی وسازمان آب

7-1- روش و مواد تحقیق:

یکی از پژوهشهای علمی ، پیروی کردن از یک روش و متد خاصی در جریان انجام پژوهش می باشد که این روش با متد باعث می شود که جهت گیریها وانجام کارهای مربوطه به گرد آوری اطلاعات تجزیه وتحلیل آنها ونتیجه گیری از یک سلسله مراتب خاصی ونظام بندی مشخص پیروی کند . موثرترین روش برای هر گونه تحقیقی بر اساس ماهیت ، وسعت وبزرگی مسئله تحقیق تعیین می شود . متداولترین روش ها در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:

استفاده از اسناد ومدارک
مشاهده عینی
پرسشنامه(پستی،حضوری)
مصاحبه(آسایش،1381، 142)

جغرافیا علمی با روشهای متعدد است، بنابراین جغرافیا به مقتضای ماهیت خود لزوما روش تحقیقی متفاوت دارد.(ژرژپیر، مطیعی، 1371، 11)

روش تحقیق یا دست یابی به هدف بررسی ، نکته اصلی یافتن واقعیات است زیرا یک پژوهش خوب جمع آوری اطلا عات وتجزیه وتحلیل آنها است.(یانگ، 1369،61)

روش وتحقیق به معنای تبیین وتفسیر حرکت ، جهت رسیدن به حقایق مربوط به موضوع تحقیق ماست.( حافظ نیا، 1379، 19)

با توجه به این نکته که اصولا یک تحقیق کامل موقعی انجام می گیرد که محقق به ترتیب از تحقیق توصیفی روی یک سری عوامل وعناصر شروع کرده وصفات ومشخصات آن را به خوبی وبه طور روشن ومتمایز بشناسد وسپس از طریق تحقیق روابط مختلف بین عناصر وسیستم ها ، عوامل را کشف کند تا بدین طریق منجر به توسعه دانش فنی گردد.( امیر شاپور، 1355،125-126 )

از فنون و شیوه های تحقیق استقرائ( از جزئ به کل) وقیاس( بررسی علت و معلولی) است. گرد آوری داده ها نیز بر اساس روش ها وتکنیک ها واز طریق ابزار خاصی صورت می گیرد . در جغرافیا بسته به وسعت دامنه و قلمرو مطالعه است . (آیتی، 1373، 54)

این روش ها .تکنیک ها از طریق پژوهش های میدانی یا منابع کتابخانه ای بیشتر به تحصیل داده ها به پژوهشگر کمک می کند.

در این پزوهش بعد از انتخاب عنوان ، هدف پژوهش و ارائه فرضیه به بررسی تحولات ژئومورفولوژیکی در منطقه وتاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر آنها وارتباط آن ها با یکدیگر از طریق روش استقرایی و قیاسی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق روش های زیر بدست می آید.

الف) روش کتابخانه ای: جمع آوری اسناد ومدارک مربوط به پژوهش و مقالات از این طریق گردآوری می شود.

ب) گرد آوری داده های آمار مربوط به پارامترهای اقلیمی(دما وبارش، تبخیر ،…): نقشه های مختلف توپوگرافی ، زمین شناسی ، شیب ، ژئومورفولوژی ، پوشش گیاهی و… عکس های هوایی از مراکزی که این گزارشات وداده ها را تهیه نموده است قابل تامین می باشد.

ج) روش میدانی: به منظور حضور در بخشی از حوضه برای بررسی منطقه و مشاهده تاثیر عوامل انسانی بر تحولات ژئومورفولوژیکی ونتایج آن وتهیه عکس و فیلم و… بررسی عکس های هوایی و ماهواره ای، بررسی نقشه های توپوگرافی 50000/1 و نقشه زمین شناسی 1000000 و دیگر نقشه های موضوعی ، برای تهیه نقشه های مورد نیاز حوضه و نمودارهایی كه از طریق رایانه در محیط های نرم افزاری EXCEL، GIS استفاده شد.

8-1- مشکلات تحقیق:

معمولا در هر کار تحقیقی ، محدودیتها ومشکلاتی وجود داردالبته تحقیقات میدانی علی الخصوص با مشکلات بیشتری همراه است از جمله مشکلاتی که در راه تحقیق با آن درگیر می شویم .

کمبود مطالعات انجام شده در زمینه منطقه مورد مطالعه
قوانین دست وپا گیر اداری
مشکل کمبود منابع در مورد منطقه مورد مطالعه
کمبود امکانات لازم جهت بازدید منطقه
دور بودن منطقه مورد مطالعه
همکاری نه چندان مطلوب بعضی از ارگان های دولتی
کمبود آمار در برخی از ایستگاه و یا ناقص بودن

ویژگی های زمین ساختی و تکتونیکی:

حرکات کوهزایی و پیرنین در الیگوسن زیرین به فعالیت دریایی حوضه رسوبی کپه داغ خاتمه داده و جنبش های نهایی آلپین، (فاز پادسانین) در اواخر پلیوسن موجب چین خوردگی و گسل خوردگی پیدا کرده اند که روند آن ها از روند کلی رسوبی کپه داغ که شمال غرب ـ جنوب شرق می باشد پیروی می نماید.

در حوضه مورد مطالعه گسل خوردگی های فراوان در تشکیلات سنگی به چشم می خورد که موجب بهم ریختگی و جابجایی در نظم توالی های رسوبی گردیده است. این مسئله بخصوص در تشکیلات چمن بیده مزدوران و سازند چمن بید در بخش شمالی حوضه فراوان مشهود است. به علاوه فراوانی و گستردگی این شکست ها و گسل ها به حدی است که اکثر مسیل ها و آبراهه‌های اصلی حوضه توسط این ساختمان‌ها کنترل شوند.

گستردگی زون های برشی خرد شده در امتداد شکستگی های اصلی و وجود پرتگاههای گسلی دلالت بر فعالیت تکتونیکی شدید در منطقه داشته از نظر تکتونیکی نسبتاً‌ فعال می باشد. اثرات چنین فعالیت هایی را می توان در گسترش تراس های رودخانه ای مشاهده نمود.

تراکم شکستگی ها و زون های گستلی در مناطق شمالی حوضه بویژه در مناطق دارای توده سنگی آهکی بیشتر است. علاوه بر این سیستم درزه‌ها به صورت شکستگی های برشی باعث خرد شدن سنگها گردیده است، که واریزه های بلوکی را در این مناطق سبب گردیده است. امتداد لایه بندی از امتداد ساختار کلی منطقه (شمال غرب ـ جنوب شرق) تبعیت می نماید و جهت شیب لایه ها همگی به طرف شمال
می باشد (مدیریت آبخیزداری ـ مطالعات زمین شناسی پروژه کنترل سیل حوضه آبخیز کارده 1374-5-4).

5-2- اقلیم:

کلیات

آب و هوا، پیوسته به عنوان یکی از اجزاء اصلی چشم انداز جغرافیایی تغییر دهنده محیط و موثر بر زندگی انسان می باشد.

تحقیق و پژو.هش حوضه های آبریز به عنوان مکان در برگیرنده بسیاری از تفاوتها و تشابهات به چند بخش تقسیم یمشود که یکی از مهمترین بخش های آن بررسی اقلیمی است.

اقلیم که دارای عناصر و عوامل سازنده بی شماری می باشد از جنبه های مختلفی چون ژئومورفولوژیکی هیدرولوژیکی و پدولوژیکی و … بر روی حوضه های آبریز تاثیر می گذارد، به همین دلیل در تمام تحقیقات جغرافیایی مطالعات اقلیمی مورد توجه قرار می گیرد. در بررسی های اقلیمی باید عنصر و عامل اقلیمی تفاوت قائل شویم. دما، رطوبت، ‌فشار و … هر کدام یک عنصر اقلیمی تلقی می شود. تلفیق و آمیزه ای از این عناصر را که معرف یک حالت فیزیکی معین در اتمسفر باشد، مانند گرما، بارش را نیز یک عنصر اقلیمی در نظر می گیرند، اما عامل اقلیمی عاملی است از قبیل ارتفاعات، جهت و پوشش گیاهی که به نحوی در فضای مورد مطالعه تاثیر داشته باشد .(علیجانی، کاویانی، 1371،‌24)

عوامل اقلیمی خود به دو دسته منطقه ای و فرامنطقه ای تقسیم می شود:

الف) عوامل منطقه ای:

کلیه عواملی هستند که در ناحیه مورد مطالعه وجود داشته و به طور مستقیم در تعیین و ایجاد نوعی خاص از اقلیم دخالت دارند. ارتفاع ضعف پوشش گیاهی، مجاورت با صحاری

ب) عوامل فرامنطقه ای:

شامل عوامل و عناصری است که دور از ناحیه مورد مطالعه واقع‌اند و آثار آنها تا حدی محسوس بود و به طور غیرمستقیم در اقلیم ناحیه نقش دارند. این عوامل که در واقع اثر منفی و محدود کننده دارند عبارتند از: بری بودن و تاثیر ارتفاعات. زاگرس . (سهمی حصاری ـ 1383/23).

ازطرفی هر چه گرمای ویژه جسم کمتر باشد زودتر گرم می شود و یا با انرژی تابشی کمتری گرمای بیشتر تولید می‌کند. به همین دلیل زمینهای سخت کویر خراسان علیرغم آلبدوی بالا زودتر و بیشتر گرم می شوند. از طرفی پایین بودن گرمای ویژه زمین های شور و کویری خراسان قدرت نگهداری انرژی را کاهش داده و بلافاصله پس از غروب آفتاب انرژی کسب شده در روز به هوا پس داده می شود.

چاله های مرکزی خراسان نیمه شب و صبح زود بسیار سرد شده و نوسان دمای هوا در شهرهای حاشیه کویر از همه جا بیشتر است.

توزیع دما در استان خراسان کاملاً از عرض جغرافیایی تبعیت می کند. ورود توده های هوا سرد سیبری از شمال خراسان و وضعیت توپوگرافی استان به ویژه در شمال توزیع دما را دگرگون کرده است به طوری که خطوط همه ما از طرف شمال به طرف مرکز و حتی تا نزدیک گناباد به صورت یک فرورفتگی دیده
می شود.

1-5-2- اقلیم خراسان:

استان خراسان به طور کلی جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید. به علت تداخل جبهه‌های مختلف آب و هوایی که از غرب به شمال غرب و شمال شرق وارد استان می‌شود دارای اقلیمی بسیار متنوع است. بخشهای کوهستانی شمال دارای زمستانهای سرد و طولانی ولی تابستانها هوا گرم و معتدل است. در بخش جنوبی استان به ویژه نواحی حاشیه کویر روزها شدیداً گرم و شبها هوا بلافاصله بعد از غروب آفتاب سرد می شود. وجود ارتفاعات در نقاط مختلف استان باعث تغییرات موضعی و محلی درجه حرارت و بارندگی می باشد. ماه تیر گرمترین ماه و ماه دی سردترین ماه سال است. نزولات جوی درشمال و شمال شرق که رشته کوههای مرتفع واقع شده بیشتر به صورت برف و میزان بارندگی در بعضی از روستاهای ارتفاعات شمال استان حتی به 800 میلی متر در سال می رسد. (روستای عرض چین تپه واقع در حوزه آبریز رودخانه اترک).

تنوع میزان بارش در حدی است که بعضی از ایستگاههای جنوبی استان کمتر از 50 میلی متر در سال بارندگی دارند. در ارتفاعات بیش از 2000 متر نزولات جوی به صورت برف است. میزان تبخیر و شرق نیز در تبعیت در ایستگاه ملوان (نزدیک طبس) 4075 میلی متر و کمترین تبخیر در ایستگاه امامقلی (دره گز) برابر 913 میلی متر است (ولایتی، 1366،‌ 56) عوامل مهم و موثر محلی در آب و هوای خراسان تابش زیاد آفتاب، ناهمواریها و کویری بودن منطقه است.

به طور کلی به علت خشک بودن منطقه و کمبود روزهای ابری تمام منطقه به ویژه جنوب خراسان تحت تاثیر تابش مستقیم خورشید قرار گرفته و ساعات آفتابی فراوانی امکان جذب و پخش انرژی خورشیدی را فراهم نموده است.

به طور کلی نواحی شمال استان ابرناکی بیشتر و تابش خورشیدی کمتر می باشد. قسمت های مرکزی و جنوبی استان در ناحیه تابشی زیاد قرار دارند.

2-5-2- مشخصات ایستگاههای هواشناسی:

آب و هوا یکی از عوامل بسیار مهم در تغییر شکل چهره زمین محسوب می شود و در مطالعات آبخیزداری نیز نقش بنیادی دارد، چرا که در تولید آب، آبدهی حوضه های آبریز، ایجاد فرایندهای فرسایشی مانند سیل و پدیده های مختلفی مانند بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق و چگونگی وضعیت پوشش گیاهی منطقه و زندگی مردم نقش موثری دارا می باشند،‌ لذا ضرورت دارد که به تجزیه و تحلیل پارامترهای مختلف جوی پرداخته شود.

هدف از مطالعات نیز کمک به تهیه و تنظیم برنامه های دراز مدت یا کوتاه مدت و پیش بینی های لازم جهت برنامه ریزی مناسب در مطالعات آبخیزداری حوضه مورد مطالعه می باشد.

برای رسیدن به این هدف استفاده از اطلاعات ایستگاههای هواشناسی لازم است ولی باید از ایستگاههای داخل حوضه و ایستگاههای هم جوار برای تحلیل برخی از داده ها استفاده نمود مانند تحلیل پارامترهای بارندگی با توجه به آماری که در دست داریم پایه زمانی (شاخص) مناسب آماری برای سال آبی 58-1357 شروع و به سال آبی 81-1380 ختم می شود. البته در برخی موارد و آمار، با آمارهای سال 1383 اگر درست باشد تطبیق داده می شود.

برای محاسبات متوسط های عناصر اقلیمی، ترسیم نقشه های همباران، همه دما و هم تبخیر و نیز گرادیان های بارندگی و حرارتی منطقه از داده های ایستگاههای داخل حوضه و نیز ایستگاههای هواشناسی پیرامون منطقه تحت مطالعه استفاده شده است.

ج

4-2-5-4- طرح تبدیل دیمزارهای کم بازده به مرتع و علوفه کاری

از آنجایی که قسمتی از دیمزارها در دامنه‌های پرشیب قرار دارند گاه این اراضی در جهت شیب شخم زده می شود بخش قابل توجهی از فرسایش ایجاد شده در برخی نقاط حوضه همین دیمزارها هستند. همچنین آیش گذاشتن حدوداً نیمی از وسعت اراضی در مناطق دیم کاری خود در تشدید فرسایش نقش مهمی دارد وجود گالی های فراوان در چنین مناطقی شواهد این فرسایش ها می باشد.

در جهت جلوگیری از فرسایش خاک در سطح این دیمزارها کاهش رسوب حاصله پیشنهاد می گردد که بخش از این دیمزارها که در شیب های بالا قرار داشته و برای کشت گندم دیم مناسب نمی باشد، به کشت علوفه دائم مرتعی اختصاص داده شود تا ضمن وجود پوشش بصورت دائم و جلوگیری از فرسایش بخشی از علوفه مورد نیاز دام‌ها را نیز تامین می نماید.

در حوضه آبریز مورد مطالعه در ناحیه شمالی و مرکزی حوضه 633 هکتار دیمزار وجود دارد که دارای خاک خوب و شیب های کم بازده می باشد. برای تبدیل بخش های قابل تبدیل 114 هکتار در نظر گرفته شده بود.

هدف این طرح افزایش پوشش گیاهی با رعایت موارد ذیل می باشد.

الف: حفظ و تثبیت خاک و جلوگیری از انتقال رسوب به مخزن سد

ب: افزایش نفوذپذیری و اصلاح خاک

ج: تامین علوفه مورد نیاز دام های منطقه

د: استفاده صحیح از اراضی با توجه به قابلیت آنها

5-2-5-4- پروژه حفاظت و قرق

هر منطقه ای که تحت اجرای عملیات احیایی و اصلاحی قرار گیرد لازمست مدتی از ورود دام به آن جلوگیری شود.

این پروژه در حوضه آبریز مورد مطالعه در سطح 458 هکتار از منا طق توده ای سنگی که از تشکیلات آهکی سازند مزدوران تشکیل شده است و مناطق صخره ای آن بیش از 80 درصد پیشنهاد شده بود در این مناطق به علت کمبود مناطق خاکدار، عمق کم خاک و درصد رواناب آب بسیار بالا در صورت بهره برداری امکان توسعه منابع خاک و پوشش مقدور نمی باشد و لذا برای آن قرق حفاظتی اعمال نشده است.

اجرای این عملیات بیشتر منطبق بر واحدهای زمین شناسی شوریجه، آهک و شیل، آهک ضخیم و شیل، رخساره‌ها، ژئومورفولوژیک، رخنمون سنگی بالای 75 درصد (لغزش و با احتمال لغزش) رخنمون سنگی بالای 75 درصد (خاکهای برجا) می باشد (مدیریت آبخیزداری،‌گزارش تلفیق حوضه کارده،‌ جلد دوم،‌1383/118).

هدف از اعمال این پروژه عمدتاً افزایش پوشش گیاهی با توجه به رعایت موارد زیر می باشد:

الف: فراهم نمودن شرایط برای توسعه و تثبیت خاک

ب: افزایش پوشش گیاهی درمناطق خاکدار محدوده حوضه و جلوگیری از شسته شدن خاک (کاهش رواناب)

پ: مشخص نمودن محدوده ای جهت حیات وحش

ت:‌ استراحت گونه های مرتعی به منظور جبران صدمات ناشی از چرای بی رویه

6-2-5-4 – تنظیم چرای تناوبی و تأخیری

اگر پس از اجرای عملیات احیایی و اصلاحی در مرتع چرای دام تحت کنترل نباشد بدون شک مرتع دوباره سیر قهقرایی را طی نموده و به حالت اول برمی گردد. بنابراین بعد از این اتمام عملیات احیایی ـ اصلاحی و بعد از به پایان رسیدن مدت قرق هر منطقه توسط کارشناس مجری تعیین ظرفیت گردیده و این طرح را اجرا می کنند.

هدف این طرح نیز افزایش پوشش گیاهی است که با توجه به رعایت موارد زیر صورت می گیرد:

الف: جلوگیری از تخریب مجدد

ب: کمک به زادآوری طبیعی گونه های موجود

پ: افزایش ظرفیت مرتع

ت: حفظ آب و خاک

(مدیریت آبخیزداری، گزارش تلفیق حوضه کارده، جلد دوم، 1383/78).

7-2-5-4- بررسی وضعیت تعادل دام و مرتع

همانطور که در بخش ظرفیت مرتع گفته شد در 4122 هکتار سطح مراتع حوضه آبریز مورد مطالعه (تا 1374) 9/458119 کیلوگرم علوفه خشک قابل بهره بردرای تولید می‌شده است که می‌توانسته 9/22905 واحد دامی را تعلیف نماید که این مقدار 3/7635 واحد دامی در ماه است. تعاد دامی متکی به مراتع 08/3 برابر ظرفیت بوده است. پس از انجام مطالعات مختلف بیولوژیکی افزایش تولید 642938 کیلوگرم خواهد بود که با توجه به ضریب برداشت مجاز برای هر عملیات مقدار علوفه قابل تعلیف دام‌ها 31469 کیلوگرم معادل 5/160734 واحد دامی در روز یا 8/5357 واحد دامی در ماه برآورد گردید. 59٪ واحد دامی موجود آن زمان را تعلیف می کرد (مدیریت آبخیزداری، برنامه پیشنهادی بیولوژیکی، 1374/25).

3-5-4- پیشنهادات عملیات ساختمانی و مکانیکی:

براساس مطالعات انجام شده توسط بخش آبخیزداری اصولاً کارهای فیزیکی و ساختمانی که دارای بازده مطلوبی از نظر مبارزه با فرسایش و تولید رسوب توصیه نشده است،‌زیرا هم عمر مفید کوتاه و هم هزینه زیادی را دارا می باشند. اما در اجرای روش های حفاظتی و بیولوژیکی گاهی ملزم به اجرای این عملیات می شویم. در حوضه آبریز مورد مطالعه عملیات فیزیکی پیشنهادی به ترتیب اولویت به شرح زیر می‌باشد:

1- ایجاد چکدم های رسوبگیر نگهداری رسوب و اصلاح آبراهه و کاهش سرعت سیلابها

2- ایجاد دیوارهای عرضی (اپی‌ها) در مسیر رودخانه گوش و نهایتاً احداث سدها رسوبگیر سنگریزه‌ای در نزدیکی خروجی هر یک از زیر حوضه‌ها.

3- احداث سکوهای سنگی در ابتدای گالی ها و محل تقاطع انحراف دهنده ها و بانکت‌ها یا آبراهه‌ها به صورت بند، پشته خاکی، و سنگی.

– شیب زیاد موجود در آبراهه‌های نقاط حوضه آبخیز مورد مطالعه چکدم های رسوبگیر سرعت گیر را غیراقتصادی و به علت نزدیکی به مخزن سد ضرورت احداث این قبیل سازه‌ها حیاتی است. این سازه‌ها با هدف جلوگیری از خسارتهای غیرمستقیم سیلابها و نگهداشت رسوب و اصلاح آبراهه و کاهش سرعت سیلاب طراحی می شود. ممکن است به صورت چکدم خشکه چین یا گابیونی باشد.

– چپری: بندهایی هستند که با استفاده از مصالح چوب و سرشاخه درختان و تور و خاشاک و پوشال به صورت دیواره قوسی و یا مستقیم در آبراهه‌های فرسایش شدید و بستر لومی ساخته میشود.

– عملیات اصلاح مسیر و احداث دیوار حائل و تثبیت های کف:

شاخه‌های اصلی رودخانه در مسیر خود کاهش شیب رودخانه یا ایجاد موانع طبیعی و مصنوعی ندرتاً تغییر مسیر داد و گاهی تشکیل ماندههایی می‌دهند که باعث فرسایش اراضی زراعت آبی و از بین رفتن تراس‌های رودخانه‌ای گردیده است. نمونه بارز این عملکرد در حد فاصل روستای گوش و بهره بطور 3 کیلومتر دیده شده بود (تا 1374) احداث اپی و دیوارهای عرضی سنگ چین گابیونی لازم است.

– طراحی سازه توریستگی: این سازه که با تکنولوژی ساده تقریباً در همه حال در کشور قابل استفاده می باشد و علاوه بر آن دارای دوام و ایمنی بسیار زیاد می باشد.

فرسایش خاک، از بین رفتن اراضی کشاورزی، انتقال و انباشتن رسوب فراوان در پشت سدها از جمله مسائل بحرانی آب و خاک در ایران می باشد. سازه‌های حفاظتی توریسنگی و بندهای رسوبگیر در پاسخگویی به این مساله راه حلی بسیار مناسب به شمار می آید. انعطاف پیذری ـ تاب مکانیکی ـ دوام و هماهنگی با محیط اقتصادی بودن این نوع سازه‌ها از ویژگی های برجسته آن است.

6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرآیندهای ژئومورفولوژیکی:

قبل از ورود به مقوله آبخیزداری نخست خلاصه ای در خصوص منابع آب حوضه مورد مطالعه در زیر آورده شده است.

منابع آب در حوضه مورد مطالعه:

در حوضه مورد مطالعه آب به دوصورت آب های سطحی وآب های زیرزمینی یافت می شود .

آب سطحی : به آن بخش از نزولات جوی كه پس از تبخیر و نفوذ در سطوح زمین باقی می ماند آب سطحی می گویند . جریان های سطحی كه در فصول پر باران سال دارای طغیان می باشند.

آب زیرزمینی : در بسیاری از نواحی ایران به ویژه نواحی خشك و نیمه خشك آب مهمترین عامل تولید در بخش كشاورزی است . ارزش اقتصادی اراضی كشاورزی وابسته به مقدار آبی است كه به اراضی تعلق دارد( مطیعی لنگرودی ،1381، 109).

آب های زیرزمینی مهمترین منابع تامین آب كشاورزی در این حوضه می باشد آب های زیرزمینی ممكن است بطور طبیعی از زمین خارج شود وجریان یابد (چشمه ها) ویا در اثر كندن وحفر قسمتی از زمین آن را خارج كنند ومورد استفاده قرار دهند ( فرجی ،1374،82)

چاه :

چاه ها حفره های عمودی در زمین هستند كه به منظور كشاندن آب لایه های زیرزمینی واستفاده از آنها ایجاد می شوند. سهولت تخلیه آب از طریق چاه سبب گردیده است تا در مدت زمان كوتاهی بر تعداد چاه ها در ایران افزوده شود( مطیعی لنگرودی ،1381، 110).درحوضه مورد مطالعه در دهه

86-76 به علت بارندگی كم، سطح آب چاه ها خیلی پایین آمده وكشاورزان دچار مشكل شده اند. قنات:

به مجرایا گالری افقی كه در زمین می كنند تا آب زیرزمینی را به سطح زمین منتقل نمایند، قنات گفته می شود(ولایتی،1374، 203)

سهولت استفاده از چاه در زمینه تخلیه آب ورشد شدید آن، در مقابل، مشكلات نگهداری و حفاظت قنات سبب كاهش تعداد قنات های دایر ودرنتیجه كاهش كل قنات ها در ایران گردیده است. ( مطیعی لنگرودی،1381، 110)

كمی آب در چند سال اخیر در این حوضه سبب شده است كه بیشتر آب مصرفی از منابع آب زیرزمینی تامین شود. به علت نیاز شدید وروزافزون ناحیه ، بهره برداری از چاه روز به روز بیشتر شده وتخلیه آبهای زیرزمینی نیز بیشتر گردیده است. این امر سبب پایین تر رفتن سطح سفره آب زیرزمینی گشته وبه تبع آن دبی چاه ها كاهش می یابدو همچنین بهره برداری بیش از اندازه آب توسط چاه های عمیق بعضی از قنات ها به كلی خشك شده اند ودر بعضی دیگر دبی و آبدهی آن بسیار كم شده است.

از طریق اعمال شیوه های عملیات ـ مکانیکی، مهندسی و بیولوژیکی طرح های آبخیزداری می‌توان فرایندهای مهم ژئومورفولوژیکی که منجر به فرسایش و از دست رفتن آب و خاک می شود را کنترل نمود. فرسایش خاک در ایران بسیار بالاست فرسایش خاک در ایران 4 برابر کشورهای آسیایی است. اگر بتوانیم عملیات آبخیزداری را به طور مشخص انجام دهیم می توانیم سالانه بیش از 250 میلیون مترمکعب رسوب را کنترل و از ورود آنها به پشت سدها جلوگیری کنیم. (روزنامه خراسان اسفند 85/5) زیرا با اجرای طرح‌های عملیات آبخیزداری با مدیریت صحیح می توان به تثبیت و پایداری دامنه‌ها و حرکات دامنه‌ای، پایداری خاک و خاکدانه‌ها جلوگیری از فرسایش‌های آبراهه‌ها رسید. و زمان تشکیل سیلابها را کندتر و حتی جلوگیری ازایجاد سیل و سیلابها را داشته باشیم. بدین ترتیب می توان از تغییرات شدید ناشی از عوامل ژئومورفولوژیکی و تغییر رخساره‌های موجود درحوضه آبخیز جلوگیری نمود. در مقابل اگر به مطالعات ژئومورفولوژیکی، ژئومورفولوژیست ها بی توجهی یا کم توجهی شود ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب آبخیزداری سبب هدر رفتن بیشتر خاک خواهد شد. نمونه این اشکال در بخشی از هزار مسجد که به اتفاق استاد گرامی جناب آقای دکتر بهنیافر به گردش علمی رفته بودیم دیده می شد که انجام عملیات تراس بندی و ایجاد باغات باعث لغزش، بهم خوردن مرز باغات، کم شدن حریم رودخانه‌ها شده بود ضمن اینکه مشکل مالکیتی برای باغداران ایجاد کرده بود مشکل فرسایش را بیشتر نموده بود.

بررسی آسمانی در زمین

پژهش بررسی آسمانی در زمین در 112 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

بررسی آسمانی در زمین

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی آسمانی در زمین در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

مرحله اول :

هرگز روزی كه قرار شد از یك هنرمند و آثارش برای تهیه پروژه دانشجویی استمداد بطلبم به سراغ دلسوخته ای از بارگاه مطهر امام رضا (ع) رفتم.

فكر نمی كردم با پیرمردی آشنا شوم كه در اولین برخورد پدرانه اش با آن همه مشغولیات كاری این باور را در ذهنم بیشتر جای دهد كه هر كسی را به در این خانه راه نیست. و ظاهراً امام رضا (ع) ما را هم طلبید و تلفن های اولیه به آستان مقدسه و هماهنگی ها را انجام دادم با ضبط صوتی كوچك به حضورش رفتم آنچنان خاضعانه من را در اتاقش به حضور پذیرفت و به سؤالاتم پاسخ داد كه تا وقتی كارگاه و كارهایش را نشانم نداد و پیشنهاد فیلم برداری را مطرح نكرد باورم نشد كه مردی بزرگ است و دستی چیره دارد بر عالم هنر!

چون من عادت كرده بودم به ژست های ادعا مدارانه به ظاهر هنرمندان دور و برم كه حالا می دانم هیچ در چنته ندارند

مرحله دوم:

از سازمان تبلیغات حرم مطهر كتاب راهنمای جامع اماكن متبركه حرم امام رضا (ع) را گرفتم و از مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی سی دی های : باغ ملكوت ، نور و آینه ، ( آب و آبی، ستاره ، كاشی )، آستان عشق را تهیه كردم در منزل مطالعه نمودم و با استاد قراری گذاشتم و دوربین هم كرایه كردم

مرحله سوم:

دوربین به دست با قلم و دفتر راهی خانه دوست شدم. ساعت 8 صبح صحن جمهوری رو به روی ایوان طلا اتاق 21.

« السلام علیك یا علی بن موسی الرضا (ع)»

« السلام علیك ایها الصدیق الشهید»

پنجره فولاد است و التماس، ایوان طلا است و روح نیاز، باران اندك باریده و بوی بهشت را با تمام وجود می توان حس كرد.

در اتاق او هم مثل همه اتاق های صاحب خانه باز است ضربه ای به در وارد می شوم سلام من را به گرمی پاسخ می دهد می گوید در اتاقش مانده تا بیاید.

این لطف را بعد فهمیدم چون سرزدن به همه كارگاه ها ( كاشی ، معرق ، طلا و …) و مدیریت این همه پرسنل، نشستن نمی طلبید كه دائماً راه رفتن آن را مهیا می كرد. از آقای یعقوبی می خواهد من را به چای گرم دعوت كنند و چقدر در آن صبح سرد مائده امام رضا (ع) پیمانكار، جوش كار، مغنی، كارگر ، مهندس و …. هر یك حرفی و حدیثی دارند.

یكی برای مقرنس كاری سر در غری چك 2 میلیونی می خواهد، دیگری برای سند مخارج جوش كاری معنا می گیر و چند كارگر روزمزد مغنی حرف از رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از همه كندن می زنند و او با چشم باز و دقیق به همه می رسد چرا كه از خزان ای اعتبار می گیرد كه پاسخ اخروی سنگینی تری دارد.

شروع به صحبت می كند.

بعد به كارگاههای مختلف می رویم همراه و همگام با او می روم بعضی از جاها امكان فیلم برداری وجود نداشت خیلی دوست داشتم هر چه می بینم ثبت كنم و ضبط كنم.

نمی دانم چرا با شما می آیم ، می دانم كه این عنایت آقـایی است كه ما را بسیـار دوست

می دارد . و به دل این پیرمرد پر كار انداخته كه امروز كار ما را هم جزء فراوان كارهایش به حساب آورد.

از این كارگاه به آن كارگاه، از این صحن به آن صحن خجالت تنها چیزی است كه برایم مانده، نصیحتهای پدرانه اش هم چاشنی قدم زدن های حرم است كه قانع باشید و صبور و هرگز بچه هایتان را به دروغ وادار نكنید تا همیشه صادق باشند.

زندگی امام رضا ( ع ) :

امام آیت حق:

مسلمانان جهان در سال 148 ه. ق هدیه ای بزرگ و الهی را دریافت نمودند و آن میلاد هشتمین حجت خدا بود. نام مباركش علی، لقب مشهور آن حضرت رضا (ع) و كنیه معروف ایشان ابوالحسن است. پدر بزرگوارش ، امام موسی بن جعفر (ع)، هفتمین امام شیعیان و مادر آن حضرت بانوی پاكدامن و پرهیزكار به نام تكتم كه بعدها طاهره نامیده شد. همسر مكرمه حضرت رضا (ع) ام ولد و مادر امام جواد (ع) است.

جایگاه علمی امام:

حضرت رضا مانند اجداد بزرگوار خود از مقام علمی والایی برخوردار بود تا آنجا كه به وی لقب عالم آل محمد دادند.

عبد السلام بن صالح هروی ( ابوالصلت ) گفته است:

كسی را داناتر از علی بن موسی الرضا (ع) ندیدم هیچ دانشمندی با آن روبرو نشد مگر اینكه وی نیز چنین شهادت می داد. دوران پر شكوه امامت حضرت از سال 183 هـ . ق آغاز شد. در این سال امام موسی كاظم (ع) در زندان هارون در بغداد به شهادت رسید، مدت ده سال امامت حضرت رضا (ع) مصادف با زمانی بود كه حكومت سیاسی به دست هارون الرشید اداره می شد و شیوه حكمرانی وی بر اساس اعمال زور بر مردم بود.

در آن روزها بیت حضرت در مدینه مرجع مردم و پناه مسلمانان و مركز تجمع دانشمندان، فقها و مجتهدان بود، به طور كلی دوره امامت 20 ساله امامت و رهبری حضرت به دو بخش تقسیم می شود.

بخش اول: از آغاز امامت تا سفر به خراسان یعنی از سال 183 تا سال 201 هـ . ق

بخش دوم : از نیمه سال 201 هـ . ق تا پایان عمر امام یعنی آخر صفر سال 203 هـ . ق

وقوع قیامها و نهضت های سیاسی و نظامی در خراسان علیه هارون الرشید وی را بر آن داشت كه در سال 193 هـ . ق به منظور كشتن رافع بن لیث و مصادره علی بن عیسی بن ماهان رهسپار آن دیار شد. وی در حالی كه بیمار بود وقتی كه به گرگان رسید بیماری اش شدت یافت و در توس درگذشت بدن او در یكی از تالارهای باغ منسوب به حمید بن قحطبه در روستای سناباد ( مهشد فعلی ) به خاك سپردند.

پس از مرگ هارون، جنگ قدرت بین مدعیان خلافت، امین و مأمون در گرفت، در این مبارهخ امنی دستگیر و به هلاكت رسید. این پیروزی ظاهری حكومت پر فراز و نشیبی را برای مأمون ایجا كرد و واكنش ها و نتایج منفی علیهخ او و اهدافش به وجود آورد كه منجر به بوجود آمدن شرایط سیاسی عصر امام ( ع) شد زیرا مخالفت شدید شیعیان و علویان با خاندان عباسی از یكسو و قیام هواداران امین در بغداد كه قتل او را جرمی سنگین می دانستند از سوی دیگر، قیام ها و نهضتهای گسترد ای را علیه حكومت عباسی و مأمون به وجود آورد.

مأمون پس از رویارویی با اوضاع ناآرام حكومت و احساس ناامنی و نگرانی شدید، دریافت كه این خطر جدی نه تنها خلافت وی بلكه حكومت عباسیان را تهدید می كند.

از طرفی موقعیت و شخصیت برجسته و ممتاز حضرت رضا (ع) و توجه و گرایش شدید مردم به آن حضرت نیز تهدیدی دیگر برای براندازی حكومت عباسی بود و از این رو درصدد برآمد كه فریاد انقلابیون را خاموش و اعتماد مردم بغداد را به خود جلب كند.

پس از مشورت با وزیر خود فضل بن سهل، تصمیم گرفت كه حضرت رضا (ع) كه نزد علویان و شیعیان از محبوبیت خاص برخوردار بود و در ایران پایگاه مردمی استواری داشت را از مدینه به خراسان دعوت كند ، تا با مطرح كردن مسئله ولایت عهدی از خطر جدی
پیش گیری كند

از این رو دعوت نامه های متعددی برای ان حضرت فرستاد حضرت كه از واقعیت ها آگاهی داشت به شدت با این دعوت مخالفت نمود تا اینكه با پافشاری مأمون و سرانجام با تهدید وی مواجه شد و سفر خراسانم را به گونه ای طی كرد كه معلوم شد سفری اجباری است.

پس از مطرح نمودن مسئله ولایت عهدی و خود داری حضرت از پذیرش، مأمون او را با اصرار و اجبار وادار به پذیرش شروط ولایت عهدی نمود، اما مواضع منفی امام (ع) در برابر ترفندهای مأمون وی را آگاه كرد كه نیرنگش موفقیت آمیز نیست، زیرا او می خواست با تحمیل ولایت عهدی به هدفهای خاصی برسد كه مهم ترین آنها عبارت بود از:

1ـ دور نگه داشتن امام رضا (ع) از پیروان و شیعیان خود

2ـ كاستن وجه معنوی امام و متهم كردن او به دنیا پرستی و حب جاه و مقام

3ـ مراقبت دقیق از حضرت و زیر نظر داشتن ایشان

4ـ مشروح و جلوه دادن خلافت خود

5ـ یافتن پایگاه مردمی و سرانجام فرو نشاندن نهضت ها و قیام ها

علل و انگیزه های پذیرش اجباری ولایت مهدی:

الف) امام احساس نكرد پذیرفتن ولایت عهدی ، تنها به قیمت جان او تمام شود، بلكه جان تمام شیعیان و علویان هم به خطر می افتد.

اگر در آن شرایط برای امام رضا (ع) جایز بود جان خود را به خطر اندازد، اما علویان و شیعیان چنین روا نمی دانست چنانچه امام با رد مقام ولایت عهدی، خود و پیروانش را به نابودی می كشاند كفر و انحاد همه جا را فرا گرفت و در نتیجه مأمون به اهداف شوم خود دست می یافت

ب )امام دریافت پذیرش ولایت عهدی، یك اعتراف ضمنی از طرف عباسیان كه علویان هم در این حكومت سهم شایسته ای دارند.

ج) انگیزه دیگر اینكه عموم مردم تلاش اهل بیت را بر خلاف شایعات. در صحنه سیاست ببینند و گمان نكنند كه آنها عالمانی هستند كه فقط در گوشه ای به عبادت می نشینند و در امور سیاسی دخالت نمی كنند

د) دیگر اینكه امام فرمود: همان انگیزه ای كه جدم امیر المؤمنین علیه السلام داشت را وادار به شركت در شوراهای شش نفره نمود ، مرا نیز به پذیرش ولایت عهدی واداشت .

در پذیرش شروط ولایت عهدی، امام به خوبی به توطئه ها و هدفهای پنهان اشكار مأمون آگاهی داشت . گفتار و رفتار حضرت حكایت از اجبار و عدم رضایت او در این پذیرش نمادین می كرد و به همین جهت ولایت عهدی را با شرایط خاص زیر پذیرا شد :

1ـ به امر قضاوت و داوری نپردازد.

2- هیچ رسم و سنتی را جابه جا و نقض نكند.

بدهی است، این شرایط خط بطلان بر اهداف مأمون كشید و این امر موجب شد تا حكومت نتواند كارها را به نام امام پیش برد و امور را به صورت شرعی و دینی جلوه دهد.

از طرف دیگر چون موضع امام (ع) عدم اعتراف به قانونی بودن نظام حكومتی او بود، به همین دلیل و با چنین شرایطی دیگر مامون قادر به اجرای نقشه هایش به نام امام (ع) نبود. پس از اینكه مأمون به عظمت معنوی امام در جامعه پی برد و از طرفی با اعتراض عباسیان بغداد در مورد واگذاری ولایت عهدی به حضرت مواجه گردید، تصمیم گرفت امام (ع) را از سر راه خود بردارد.

مأمون برای شكستن شخی علمی حضرت، اقدام به تشكیل مجالس مناظره و مباحثه با دانشمندان ادیان مختلف نمود كه با حضرت رضا (ع) به مناظره و مباحثه بنشینند ، شاید از این رهگذر بتوانند در مباحثات علمی كه بین آنها به وجود می آید شكستی برای حضرت ایجاد كند و از محبوبیت ان وجود مقدس در بین مردم بكاهد.

سرانجام توفیق نیافت و داشنمندان برجسته تمام ادیان و مذاهب از مراكز علمی جهان با امام (ع) به بحث و گفتگو نشسته و همه عالمان مذاهب و صاحب افكار و آرای مختلف به بزرگواری و احاطه علمی آن حضرت اقرار و اعتراف نمودند و با زبان خودشان جواب داده و همه را محكوم و مجاب نموده اند.

پاسخ امام (ع) به مسائل علمی و فلسف ی با بیانی رسا و منطقی قوی در حضور مأمون، چنان موجب شگفتی وی شد كه لب به سخن گشود. گفت:

یا ابا الحسن! در روی زمین كسی جز شما نیست كه اینگونه سخن نیكو بگوید.

پیروزیهای حضرت در مباحثات ، مأمون را نا امید كرد. وی خود را در تحقق اهدافش شكست خورده و ناكام دید، در حالی كه روز به روز بر عظمت امام رضا (ع) افزوده می شد و حقانیت فرزند پیامبر (ص) روشنتر می گردید، سرانجام بعد از گذشت دو سال از ورود امام به خطه خراسان، مأمون در روز جمه آخر صفر سال 203 هـ . ق اقدام به جنایتی هولناك نمود و آن امام همام را كه حدود پنجاه و پنج سال از عمر پر بركتش سپری شده بود در توس به وسیله انگور زهر آلود مسموم كرد و به شهادت رساند، آنگاه از باب عوام فریبی، خود را عزا دار نشان داد تا پیكر مطهر امام (ع) را در سرای حاكم عباسی ( بقعه هارونی‌) به خاك بسپارند .

پس از شهادت امام رضا (ع) و دفن در بقعه هارونی ( حرم فعلی) بنا به پیشگویی آن حضرت خراسان، مطاف فرشتگان الهی و قبله نیاز و زیارتگاه شیعیان جهان شد و تا انقراض عالم چنین خواهد بود.

مشهد الرضا :

مشهد واژه ای عربی است و در كتابهای لغت در معانی، محل دیدار، زیارتگاه ، جای دیدنی و مانند آن به كار رفته است اما در میان عموم مردم به معنی محل شهادت شناخته می شود. این نام از ان روی بر این شهر نهاده شد كه مأمون حضرت رضا (ع) را در سال 203 هـ ق در این محل به وسیله سم به شهادت رسنده و شهرت مشهد نیز در طول تاریخ مرهون وجود مرقد منور آن امام می باشد.

این شهر كه آخرین محل زندگی پر فراز و نشیب هشتمین امام شیعیان می باشد، تا پیش از به خاك سپاری پیكر ایشان دهكده ای مصفا و خوش آب و هوا بود كه سناباد نامیده می شود و حدود 24كیلومتر با شهر توس مركز ایالت خراسان فاصله داشت.

حمید بن قحطبه طایی كه از سوی منصور و مهدی عباسی به امارات خراسان منصوب شده بود در این دهكده بنایی با شكوه و باغی سرسبز ایجاد كرد تا جایی برای نزول و اقامت و استراحت حاكمان و خلفای بنی عباس كه از بغداد به خراسان سفر می كردند باشد.

خاك سپاری پیكر مطهر امام در سال 203 هـ . ق در مشهد باعث شد كه این دهكده به سرعت گسترش یابد و روستای سناباد به صورت شهری بزرگ درآید بعدها مشهدالرضا نامیده شود.

از آن زمان هسته اصلی شهر ( شهر كنونی) شكل گرفت، اكنون شهر با مساحت حدود 27478 كیلومتر وسعت در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد.

جمعیت این شهر به علت موقعیت ممتاز زیارتی ، سیاحتی، تجاری و كشاورزی و مهاجر پذیری در حال تغییر و تزاید است، جمعیت ساكن ( ثابت ) در مشهد و حومه بیش از 2 میلیون و سیصد هزار نفر و تعداد جهانگردان، مسافران و زائران به حدود پانزده میلیون نفر در سال می رسد.

تاریخچه ی معماری داخلی و خارجی حرم مطهر

وضعیت حرم مطهر در سال های آغازین

روضه منوره كه پیكر مقدس حضرت رضا (ع) در آن مدفون است زیر گنبدی زرین و با شكوه قرار دارد هسته مركزی بناهای آستان قدس رضوی به شمار می آید. در سالهای آغازین به خاك سپاری پیكر پاك امام رضا (ع) حرم مطهر به صورت بنای ساده، با مصالح ویژه آن دوران بنا شده بود، چنانچه بقعه مطهر تنها یك در ورودی ساده در پیش روی مبارك داشت و دارای تزئیناتی مختصر به سبك آن زمان بود.

صفه های اضلاع حرم به جز صفه پیش رو، به سوی خارج از بنا بسته بود . بر فراز بقعه تنها قبه ای وجود داشت، در آن سالهای دور زمینهای اطراف حرم همه خالی از سكنه بود و نوغان كه یكی از دو قصبه معروف و معتبر توس بود، تنها آبادی مسكونی منطقه محسوب می شد.

نظارت دقیق حكام جور بر حركات و سكنات شیعیان، منع انها از توجه به مرقد امام و درك فیض زیارت، موجب شد كه سالهای سپری شود و بنای در خور و شایسته مضجع شریف حضرتش احداث نگردد

سرانجام سالهای سخت و سنگین به كندی سپری شد، عنایات خدای تعالی نسبت به روضه رضوی موجب شد كه در آن روزهای اولیه و جو خاص آن زمان، حرم از هر گونه آسیبی محفوظ بماند تا آنجا كه باب رأفت خاصه حضرت به صورت بروز كرامات پی در پی و معجزات ، گره از كار دردمندان و نیاز آوران گشود، كثرت و تداوم كرامات امام موجب شد كه توجه و اقبال مردم و حاكمان آن زمان به ویژه بیشتر اهالی خراسان و مناطق دیگر فزونی گیرد و ارادتمندان به بقیه و بارگاه رضوی زیارت پر فیض مرقد منورش را بر خود فرض دانسته اقدام به ساخت و مرمت و تزئین و تذهیب و حفظ . نگهداری آن بنای مقدس نمایند.

در طول قرنهای مختلف رجال كشورهای اسلامی، حكام و امرای خراسان ، مردان با اخلاص و علاقمند به مقام ولایت و امامت با صرف مبالغی در تجدید عظمت آن كوشیده اند ضمن تزئین آن ، با ایجاد بناها و به جای گذاشتن آثاری این مكان شریف را مملو از جلوه های كهن هنری دوران گذشته نموده، نفایس تاریخی و شاهكارهای هنری شان را مخلصانه به این جایگاه رفیع عرضه دارند.

سامانیان :

به روایت تاریخ، بوبكر شهمرد از پیشكاران نوح بن منصور سامانی، شهادت گاه علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم (ع) شیعیان را آباد كرد. به گفته ابن بابویه ، محمد بن عبدالرزاق طوسی و امیر حمویه از امرای عهد سامانی در دوران امارتشان نسبت به مرقد مطهر امام رضا (ع) كمال ارادت و توجه را داشتند و تزئیناتی در دم به وجود آوردند.

بخش قفسه باز بانوان

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ایران، زنان در رتبه واقعی خود قرار گرفتند و در همه زمینه های فكری و فرهنگی و اسلامی راه پیشرفت برایشان گشوده شد در این راستا كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی فضایی را به نیازهای اطلاعاتی بانوان اختصاص داد

با افتتاح ساختمان جدید كتابخانه مركزی در 22 فروردین سال 1374 این كتابخانه در همه بخشهای مختلف، قسمتی را به بانوان اختصاص داده كه مستقلاً و با كمك بانوان، مجرب و متخصص اداره می شود تالار قفسه باز بانوان كه در گذشته فضای بسیار محدودی داشت هم اینك با سه سالن بزرگ و مجهز، مكانی مناسب جهت مطالعه بانوان فراهم آورده است

معرفی

این بخش دارای سه تالار بزرگ به این شرح می باشد:

1ـ تالار قفسه باز: این تالار به صورت سیستم باز اداره می شود و مراجعان مجازند آزادانه با مراجعه به قفسه ها، كتاب مورد نیاز خود را بیابند نظام رده بندی استفاده شده در این بخش مانند سایر بخشهای كتابخانه آستان قدس رضوی ، نظام دهدهی دیوئی است و به ترتیب از 999ـ 000 شماره گذاری شده است و كتابداران مستقر در تالار توسط رایانه به اطلاع رسا نی و راهنمایی مراجعان مشغول می باشد تابلوهای راهنمای موضعی نصب شده بر روی قفسه ها مراجعان را در دسترسی هر چه سریعتر به منابع مورد نیازشان یاری می دهد

گنجایش این تالار 200 نفر و تعداد كتابهای موجود در این بخش نزدیك به 40000 نسخه می باشد توجه به اصول و معیارهای مجموعه سازی و انتخاب منابع در برآوردن نیازهای واقعی مراجعان استقبال گسترده ای را از این بخش در پی داشته است اعضاء با كدهای 5ـ4ـ 3ـ 2ـ1 كه شامل مقاطع تحصیلی دكترا، كارشناسی ارشد ، كارشناسی، كاردانی و دیپلم می باشد؛ استفاده كنندگان این تالار هستند همچنین دانشجویان شهرستانها و زائران محترم با تهیه كارت میهمان از واحد عضویت می توانند از خدمات این بخش بهره مند شوند

لازم به ذكر است كتابهای این قسمت فقط جهت مطالعه در تالار می باشد و به امانت داده نمی شود.

2- تالار مرجع : این تالار در انتهای تالار قفسه باز واقع شده است و گنجایش آن 150 نفر می باشد كلیه كتابهای مرجع اعم از كتابشناسی ها، دایر المعارفها، واژه نامه ها ، اطلس ها ، سرگذشت نامه ها و سایر كتابهای مرجع در این تالار گرد آوری شده است و اعضاء با مراجعه به این تالار به پاسخ بسیاری از سوالات خود دست می یابند

3ـ تالار مطالعه آزاد: این تالار با گنجایش 250 نفر و فضایی آرام در اختیار افرادی است كه می خواهند به مطالعه كتابهای شخصی خود بپردازند.

ساعات كار: ساعات كار این تالار همه روزه ساعت 7 صبح الی 19 به جز ایام تعطیل می باشد.

خدمات

1ـ جستجوی كامپیوتری :

از طریق عنوان، موضوع یا پدید آورنده ( نویسنده ) مورد نظر: با توجه به اینكه نظام رده بندی استفاده شده در كتابخانه آستان قدس رضوی، نظام دهدهی دیوئی است و به ترتیب از 999 ـ 000 شماره گذاری شده است ، كتابداران با در اختیار گذاشتن شماره راهنمای كتاب و قفسه مربوطه ، مراجعان را به محل منابع مورد نظر راهنمایی خواهند كرد.

2ـ معرفی به مخزن بسته:

چنانچه كتاب مورد نظر در تالار موجود نباشد. با دریافت برگه معرفی به مخزن بسته، مراجعان می توانند آن را از بخش مخزن كتب چاپی دریافت نمایند

3ـ راهنمایی به تالار محققان:

برای استفاده از كتب لاتین و پایان نامه ها و برخی منابع مرجع مراجعان به این تالار راهنمایی خواهند شد

4ـ معرفی به بخش تكثیر:

جهت تهیه كپی از صفحات كتابها با ارائه كارت عضویت معتبر یا شناسنامه و دریافت فرم درخواست زیراكس از كتابداران به این كار اقدام می شود.

آیین نامه قفسه باز كاركنان بخش گزیده تصاویر بخش تالار مطالعه و گردش كتاب جوانان دختر

تاریخچه

تالار جوانان دختر در مهر ماه 1381 در طبقه منهای یك كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی در سالنی به مساحت 600 متر مربع جهت استفاده دانش آموزانی كه در مقاطع دوم دبیرستان تا پایان دوره پیش دانشگاهی هستند تاسیس شده است و با 5 نفر كتابدار مجرب و متخصص در هر شیفت اداره می شود این تالار با دو سالن مجهز به منظور مطالعه و امانت در نظر گرفته شده است و جدا سازی سالن جوانان از سایر بخشها گامی مثبت در جهت پرورش استعدادهای جوانان مقطع دبیرستان بوده است كه باعث شد مجموعه ای از منابع مقطع سنی و تحصیلی آنها فراهم آید

معرفی

سالن 1: تالار منابع تحقیقی و درسی:

این تالار به صورت سیستم قفسه باز اداره می شود و شامل دو بخش قفسه های كتب درسی و غیر درسی می باشد. مراجعان می توانند آزادانه با مراجعه به قفسه ها :، كتاب مورد نیاز خود را بازیابی نمایند. كتابهای این بخش بر اساس نظام رده بندی دهدهی دیویی بر اساس موضوع طبقه بندی شده است و به ترتیب از شماره 000 تا 999 می باشد كتابدار راهنما و اطلاع رسان مستقر در تالار مراجعان را به قفسه مورد نظر راهنمایی می كنند هم چنین تابلوهای راهنمای موضوعی نصب شده بر روی قفسه ها، مراجعان را در دسترسی هرچه سریعتر به منابع مورد نیازشان یاری می كند مجموعه منابع این سالن 22437 جلد كتاب درسی و غیر درسی در رشته های مختلف و مناسب جوانان می باشد كه هر ماه كتب جدید نیز خریداری و به مجموعه افزوده می گردد. در این سالن خدمات تحویل و امانت ( گردش كتاب) و اطلاع رسانی انجام می شود

سالن 2: تالار مطالعه منابع

این تالار با 140 نفر گنجایش در محیطی آرام برای مطالعه و تحقیق و پژوهش در نظر گرفته شده است.

ساعات كار: همه روزه به جز ایام تعطیل رسمی از ساعت 7 الی 19 باز می باشد

خدمات

تالار جوانان پذیرای كلیه اعضای كتابخانه با كد 6، 6 < 5 و دانش آموزان با ارائه كارت شناسایی می باشد. زائران محترم در این مقطع تحصیلی با تهیه كارت میهمان از واحد عضویت می توانند از خدمات این تالار بهره مند شوند.

1ـ اطلاع رسانی:

جستجوی منابع از طریق عنوان، موضوع و پدیده آورنده می باشد جستجوی اطلاعات كتابشناختی در نرم افزار كتابخانه و راهنمایی مورد نیاز مراجعان توسط كتابداران انجام می گیرد و مراجعان می توانند از رایانه مخصوص خود جهت جستجوی كتاب استفاده نمایند

2ـ معرفی به تالار مطالعه قفسه باز بانوان:

چنانچه كتاب مورد نظر در تالار موجود نباشد، عضو می تواند با دریافت برگه معرفی به تالار مطالعه قفسه باز بانوان مراجعه و كتاب خود را در آن بخش مطالعه نماید.

3ـ معرفی به بخش تكثیر:

مراجعان می توانند جهت تهیه كپی از صفحات كتاب با ارائه كارت عضویت یا كارت شناسایی معتبر و یا دریافت فرم درخواست زیراكس برای این كار اقدام نمایند.

تبصره: ارسال كتاب برای كپی تا ساعت 18:30 امكان پذیر می باشد.

4ـ امانت كتاب:

در هر نوبت حداكثر دو نسخه كتاب درسی ( به مدت 7 روز ) و غیر درسی ( 14 روز ) به امانت داده می شود.

تبصره: امانت دو كتاب درسی بطور همزمان به دلیل تقاضای زیاد مراجعین امكان پذیر نمی باشد

5ـ تحویل كتاب :

كتاب های به امانت گرفته شده توسط مراجعان، در موعد مقرر توسط كتابدار مربوط تحویل گرفته می شود كه در صورت دیر كرد یا آسیب رساندن به كتاب طبق آئین نامه عمل خواهد شد.

6ـ تمدید كتاب:

كتابها به دو صورت تلفنی و حضوری توسط كتابدار مربوط تمدید می شود. در صورت تمایل به تمدید تلفنی، اعضاء محترم می توانند با تلفن مستقیم 2238501 یا 8ـ 223204 داخلی 345 تماس گرفته و كتابهای امانتی خود را ( در صورتی كه غیر درسی باشد) به مدت 14 روز دیگر تمدید نمایند

مجموعه

1ـ كتابهای مرجع:

این منابع شامل دایره المعارفها، فرهنگ ها، اطلاعات عمومی و یا دانشنامه ها می باشد كه افراد تنها برای یافتن اطلاعاتی خلاصه و كوتاه به آنها مراجعه می كنند و هدف خواندن تمام كتاب نیست.

تبصره: اینگونه كتابها به امانت داده نمی شود و فقط مخصوص مطالعه در تالار است

2ـ كتابهای علمی:

این كتابها را می توان هم در تالار مطالعه كرد و هم آنها را به مدت 14 روز به امانت گرفت. در صور نیاز مجدد برای 14 روز دیگر تمدید خواهد شد. بعضی از این كتابها به دلیل درخواست بیش از حد مراجعان مخصوص استفاده در تالار می باشد و امانت داده نمی شود، البته با تشخیص كارشناس مسئول برخی از این منابع به مدت كمتری امانت داده می شود.

3ـ كتابهای درسی:

طبق آیین نامه تالار جوانان مطالعه این كتابها در تالار امكان پذیر نمی باشد و فقط مخصوص امانت است، در هر نوبت یك نسخه از این كتابها به مدت 7 روز امانت داده می شود و قابل تمدید نمی باشد.

تبصره: مطالعه كتابهای درسی و كمك درسی كه مراجعان همراه خود به كتابخانه می آورند در این بخش ممنوع می باشد، مطالعه كتابهای شخصی در تالار مطالعه آزاد بانوان مجاز است.

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد 22 اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد + 22 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

1

1-1- مقدمه

1

2-1- تعریف موضوع

2

3-1- اهمیت تحقیق

3

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع

3

5-1- سوابق مربوط

4

6-1- فرضیات تحقیق

5

7-1- قلمرو مكانی تحقیق

5

8-1- قلمرو زمانی تحقیق

5

9-1- روش تحقیق

5

10-1- ساختار تحقیق

5

فصل دوم

7

1-2- مقدمه

7

2-2- كلیات

7

3-2- بازار سرمایه در ایران

8

4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار

9

1- از دیدگاه كلان

9

2- از دیدگاه شركتهای پذیرفته شده در بورس

9

3- از نظر سرمایه گذاران

9

5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات

10

6-2- استفاده كنندگان صورتهای مالی

11

7-2- هدفهای گزارشگری مالی

12

8-2- انتخاب نظریه سود

13

9-2- استدلال انتخاب نظریه سود

14

10-2- مكاتب فكری پیرامون اندازه گیری سود

15

11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی

16

12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران

20

13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

21

14-2- تحلیل سود

23

15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

24

16-2- قیمتها و سودها

24

17-2- ویژگی بازار حقیقی و كامل

24

18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی كه بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند

25

19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت

26

فصل سوم

33

1-3- مقدمه

33

2-3- انواع روشهای تحقیق

34

3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی

35

4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق

35

1- تعیین هدف

35

2- جمع آوری داده ها

36

3- تجزیه و تحلیل داده ها

36

4- بیان یافته ها

36

5-3- فرضیات تحقیق

37

6-3- تئوری فرضیه تحقیق

38

7-3- جامعه آماری

38

8-3- نمونه و نمونه گیری

39

9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تكنیكهای آماری و محاسبات آنها

41

10-3- آماره تست فرضیات

43

11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)

44

12-3- محاسبه ضریب رگرسیون

44

فصل چهارم

46

1-4- مقدمه

46

2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها

46

3-4- ضریب تعیین

48

4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها

48

5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی

52

1- ضریب همبستگی

52

2- نتایج آزمون فرض

52

3- ضریب تعیین

54

4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون

54

فصل پنجم

57

1-5- خلاصه تحقیق

57

2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض

58

3-5- محدودیت های تحقیق

58

4-5- پیشنهادات

59

5-5- توصیه برای تحقیقات آتی

60

-1- مقدمه:

تكامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی كه عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شكل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده كه در جریان تغییر شكل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب كشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شكل امروزی این ساختارها را ایجاد كرده مسیری است كه اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شكلی ساده به شكلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

ازعمده ترین استفاده كنندگان اطلاعات شركتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شركتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات كافی جهت استفاده كنندگان فوق معمولا از كانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شركت مربوط می شود و این تصمیمات ممكن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

1- سود سهامی كه سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود كی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد

2- در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یك شركت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شكل نقدی ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شركتها زمانی سود نقدی توزیع میكنند كه سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز كافی باشد تا شركت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری تاثیر توزیع سود به شكل نقدی در قیمت سهام ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی كاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب كاهش داراییها و همچنین كاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شركت به همان اندازه كاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد كه از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شركتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شركتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.

2-1- تعریف موضوع:
از نظر تئوریك ارتباط بین سود و قیمت سهام امری بدیهی می باشد و سرمایه گذاران به صورتی آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه قرار می دهند. شاید یكی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد كه سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك میكند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را كه یكی از فاكتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی كنند.

گاهی برخی از شركتها كه سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می كنند ،كه موجب افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

یكی از فرضیات كلی بیانیه حسابداری سال 1960،این است كه گزارشات حسـابداری ، تـنها منبع اطلاعاتی شركتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند ، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یك رویه خاص ، گزارشهای دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شركت ، بیش از واقع ارزیابی گردد . این فرض كه گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری گردید . چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل محاسبه می باشد ، لذا به تنهایی برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تكیه كرد.

جهت بـررسی وجود ارتباط بین سـود سـهام و قیمت سـهام شركتهای پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه میزان توجه سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام این تحقیق نمودم

بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است كه مشخص شود كه آیا درارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر.بعبارت دیگربحث اساسی این است كه آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عكس،كاهش آن،منجر به كاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد ؟

3-1- اهمیت تحقیق :

اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد كه مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :

1- از دیـدگـاه شركتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شركتهای سهامی عام : شركتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود ، اعتبار شركت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر،شركتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می كنند.

2- از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینكه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شركت هستند .

3- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اینكه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد می باشــد این گـونه تـحـقـیـقـات در فعالتر كردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رسانی موثر می باشد.

4- به عنوان یك تحقیق نسـبتا جدیدی برای استـفاده دانشـجویان و سـرمایه گذاران : به علت آنكه این گونه منابع در داخل تقریبا كم می بـاشند جمع آوری و نوشتن این گونه موضوعات برای دانشجویان و استفاده سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد .

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :

وجود بازار بورس یكی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شركتها ،هدایت سرمایه های كوچك سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راكد مـانـدن احتمالی سرمایه های كـوچـك و كـسب درامـد برای عموم سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی كه باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یكی ازراههای این افزایش،كسب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یكی از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یكی ازدلایل اصلی خرید اوراق بهادار كسب سود می بـاشد . یـكـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع، شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

ارزیابی مفید بودن سود كه محصول اولیه مقررات افشای مالی است ، بطور آشكـاراهـمـیـت قابل توجهی دارد. چنانچه تغییر در قیمت سهام،فراهم كننده شواهدی درباره فوائد سود باشد، پس واضح است كه تغییر بیشتر ، متضمن فوائد بیشتر خواهد بود ، لذا میزان فایده سود را میتوان از براورد ارتباط ما بین بازده سهام (قیمت) وسود استنتاج كرد . اگر سود، پیش بینی بـازده سـهام را تسهیل نماید ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعی می تواند معیار با اهمیتی از فوائد سود باشد .

برای تعیین میزان و نوع ارتباط سودهر سهم (EPS) وسود نقدی هر سهم (DPS)با ارزش و قیمت اوراق بهادار، همچنین میزان توجه سرمایه گذاران به سـود و همـچـنین آشنایی بیشتر با بورس و ویژگیهای آن و ارائه كمكی ناچیز در شناساندن آن به دیگران ، موضوع كـنونی را بــه عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیدم . در صورت وجود چنین ارتباطی ، میتـوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شركتها ، و در نتیجه پیش بینی رفتار قیمت سهام آنها ، اقدام به خرید و یا فروش سهام آنها نمود . به عبارت دیگر ، پیش بینی می گردد كه در نتیجه وجود ارتـبـاط بـیـن قیمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،می توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف این پژوهش ، تحقیق در زمینه رابطه سود و قیمت سهام می باشد .

5-1- سوابق مربوط :

در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و تعیین محتوای اطلاعاتی سـود حسـابـداری ، تحقیقات متعددی در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه خـلاصـه ای از آنـها در فـصـل دوم ارائه گردیده است .

6-1- فرضـیات تحقیق :
فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد :
” تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد”

7-1- قلمرو مكانی تحقیق :

قلمرو مكانی تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

8-1- قلمرو زمانی تحقیق :

از نـظر زمانی ، اطـلاعات مربـوط به EPS و DPS وقیـمـت ســهام در تــاریــخ مـجــمـع مـربوط به سالهای 1380تا 1383 جمع آوری شده است . هـمچنین سـعی شده شركتهایی انتخاب شوند كه مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تیــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرایـط اقتصادی كشور در شراسط یكسانی باشند .

9-1- روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از كتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در EPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383 وهمچنین تغییردر DPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت .

10-1- سـاختار تحقیق :

در فصل اول ، طرح تحقیق شامل تعریف موضوع، اهـمیـت موضوع ، اهداف تـحـقـیـق، فرضیه تحقیق ، قلمرو مكانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق ارائه شده است .

در فصل دوم ، مبانی نظری مربوط به مفاهیم واصطلاحا ت مربوط به موضوع تـحـقـیـق و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است .

در فصل سوم ، روش تحقیق ، روشهای جمع آوری اطلاعات ، روشهای تـجـزیه و تـحـلـیـل اطلاعات و آزمون فرضیات بیان می شود.

در فصل چهارم ، به تجزیه و تـحـلـیل آماری اطلاعات جـمـع آوری شده پرداخـتـه و نـتـایـج آزمونهای فرضیات و همچنین آمار توصیفی مربوط به مـیـزان اهمیـت هـر یـك از پـارامــترهای تحقیق ارائه می شوند .

در فصل پنجم ، محدودیتهای تحقیق ، یافته های نهایی و پـیـشـنهادات تحقـیق بیان می گردند.

4-3- نمراحل پژوهشی علمی در تحقیق

هر چند تحقیق علمی دارای چهارچوب معینی نیست اما می توان آْن را چنین تعریف كرد : فرایندی كه به كمك آن می توان روابط پنهان را در پس یك پدیده را كه مغشوش به نظر میرسند كشف نمود . در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی كه به نمظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می كنند قبول می شود سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود و آنها را با توجه به یافته های واقعی می سنجند ، مدل تعدیل می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. برخی از مراحل اساسی كه هسته اصلی اكثر تحقیقات علمی را تشكیل می دهند ، به شرح زیر خلاصه می گردند :

1-تعیین هدف :

هر گاه دانش موجود درباره یك موضوع كافی نباشد به كمك روشهای تحقیق ، تلاش برای افزایش آگاهی از موضوع انجام می گیرد . امر تحقیق ممكن است بیشتر معطوف به هدف های مشخصی باشد از قبیل تایید یك نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود از این لحاظ كه تا چه میزان ، نتایج منطقی حاصل از آن ، به وسیله یافته های واقعی تایید می شود . در مواردی ممكن است هدف تحقیق فقط این باشد كه پایه ای برای اطلاعات بدست آید كه تا حدی منعكس كننده وضع جاری امور باشد مثل اطلاع از وضع درآمد كاركنان یك شركت كه می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جنبی باشد . در موارد دیگری هدف تحقیق ممكن است بسیار جامع تر باشد و علاوه بر ایجاد ادراكی دقیق تر از عوامل عمل كننده محیطی تعیین امكانات و كاربرد آنها در كنترل یا اصلاح امور جنبی یك پدیده نیز شامل شود .

2- جمع آوری داده ها

در هر تحقیقی ، تهیه داده های واقعی با توجه به مقصودی كه از پژوهش داریم اهمیت اساسی دارد . فرایند جمع آوری اطلاعات ممكن است فعالیت های بسیار متنوعی از قبیل آزمایش های پیچیده در شرایط كنترل شده ، بررسی های احتمالی، اقتصادی ، نظرخواهی یا حتی بررسی تاریخی را در بر گیرد .

امروزه وسایل نگهداری داده ها بسیار پیشرفت كرده و مكانیزه شده اند زیاد شدن كمیت مشاهدات ، واقعیتی قابل توجه در زندگی است. داده ها نوعا” به گونه ای جمع آوری می شوند كه اندازه های عددی برخی از ویژگی ها یا شرح برخی از صفات كیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه یا هر دو هستند .

3- تجزیه و تحلیل داده ها :

داده هایی كه به وسیله روشهای مناسب آزمایش یا مشاهده یا … گردآوری می شوند منبع اساسی برای كسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند . بعد از جمع آوری داده های لازم مجموعه داده ها را بررسی می كنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را كه درمرحله مشخص كردن هدف ها مطرح شده اند استخراج می كنیم .تجزیه وتحلیل دقیق داده ها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط قوت وضعف آنها ضروری است.

4- بیان یافته ها

مفاد اطلاعاتی كه از داده ها حاصل می شوند با توجه به اهدافی كه در مرحله اول تحقیق مشخص شده اند مورد بررسی قرار می گیرند . تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل طرح ریزی می شوند :

از شواهدی كه بوسیله این داده ها فراهم می آید ، چه نكاتی كلی ای درباره پدیده تحت مطالعه می توان استخراج كرد ؟

آیا فرضیه یا نظریه موجود ، با داده ها در تناقض است ؟ و آیا داده ها نظریه جدیدی را برای تبیین پدیده تحت مطالعه القا می كنند ؟

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها برای جوابگویی به این سوالات و نیز سنجش میزان عدم قطعیتی كه در جوابها وجود دارد ، بكار گرفته می شوند

حال به بیان فرضیات تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و اهم روشهای آماری جهت آزمون فرضیه تحقیق خواهیم پرداخت.

5-3- فرضیات تحقیق

فرض تحقیق عبارتست از یك تصور ذهنی ، حدسی یا احتمالی كه محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق ، پیش از آزمایش و تجربه ، پیش بینی می كند و یا موقتا قبول می نماید. فرضیه جمله ای (موضوعی) است كه از طریق تجربی ابطال پذیر باشد . محقق آگاه و متعهد ، همواره در نظر دارد كه هدف او ، آزمون و آزمایش كردن فرض تحقیق است نه اثبات آن .

تدوین فرضیه با توجه به ویژگی های زیر صورت می پذیرد :

1-فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی كند .

2-فرضیه باید روشن بدون ابهام و به صورت یك جمله خبری باشد .

3- فرضیه باید آزمون پذیری باشد ، یعنی بتوان آن را بر پایه داده ها گردآوری شده ، آزمود.

بطور كلی تحقیق حاضر در صدد بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام ، در بورش اوراق بهادار تهران می باشد . در این تحقیق عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود به صورت مطالعه و بررسی تاثیر یك متغیر بر متغیر دیگر بیان كرده ایم . آنچه در اینجا قابل ذكر است این است كه می خواهیم صرفا وجود اثر و جهت و میزان همبستگی را كشف كنیم ، نه رابطه علت و معلولی را . با توضیحات فوق فرضیه تحقیق به شكل زیر قابل ارائه است :

تغییر در قیمت سهام با تغییر در قیمت سود مورد گزارش (سود حسابداری) EPS و سود سهام نقدی DPS ارتباط و همبستگی دارد .

نیك می دانیم كه قیمت اوراق بهادار در بازار بورس متاثر از عوامل متعدد خرد و كلان اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جامعه می باشد . لذا بیان فرضیه فوق به مفهوم پذیرفتن رابطه علی و معلولی بین سود و قیمت سهام نمی باشد بلكه همان گونه كه در ابتدای فصل عنوان شد،هدف آن است كه مشحص شود آیا دومتغیر سود حسابداری و قیمت سهام به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی گام برمی دارد یا خیر ؟ پیش زمینه ارائه فرضیه فوق ، تصور نگارنده ازاین امر است كه خریداران اوراق بهادار، در زمان خرید ، توجه خاصی به سود تحصیل شده توسط شركت نموده و با توجه به انتظارات خود نسبت به سودهای آتی اقدام به خرید یا فروش سهم خاصی می نماید.

6-3- تئوری فرضیه تحقیق :

طبق تئوری های مالی ، قیمت یك دارائی (اوراق بهادار) تابعی از ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن دارایی است . لذا هر حادثه ای كه سبب تغییر در انتظارات مربوط به جریانات نقدی یك دارایی شود می تواند بر قیمت دارایی موثر باشد . عمده تحقیقات انجام شده و مقالات نوشته شده توسط محققین مربوط به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار (سهام) در زمان اعلام سود در یك سال بوده و با محاسبه بازده غیر عادی انباشته در زمان قبل و بعد از اعلان سود و تعیین سود و میزان تغییرات آن اقدام به آزمون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نموده اند. نتایج این تحقیقات نیز موید این امر است كه سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مقاله تغییرات سود ، پیش بینی تحلیل گران و قیمت سهام نوشته نیدرهافر وریگان(victorniederhoffer&patrik.j.regan,: Earnings,changes,analysts” factor) به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار و سودهر سهمEPS و سود نقدی هر سهم DPS ، در زمان برگزاری مجمع ، پرداخته ایم .

7-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه كامل اندازه های ممكن یا اطلاعات ثبت شده از صفت كیفی كه می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . جامعه ، آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری داده ها ، استخراج نتایجی درباره جامعه می باشد .

نكته قابل ذكر این است كه جمع آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده ها مربوط به موضوع تحقیق در عمل بسیار مشكل است لذا به دلیل محدویت زمان، منابع و امكانات به ناچار بخشی از داده های مزبور را كه در مجموعه ای به نام نمونه گردآوری می شوند استفاده می كنیم .

با توجه به موضوع تحقیق جامعه آماری این تحقیق عبارت است از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه در حدود 432 شركت را شامل می شود .

بررسیCT ترانس جریان

پایان نامه بررسی CT ترانس جریان در 59 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 2311 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

بررسیCT ترانس جریان

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش ررسی CT ترانس جریان در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مطالب

صفحه

فصل اول – مقدمه ………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم – CT های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..……………………………………………………………………… 40

3-5 مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………60

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می كند .

درنتیجه CT های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT معمولی به وسیله تركیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B و … برای توسعه PD , CT های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات 163 KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

مزایای CT نوری :

اندازه گیری جریان نقش مهمی را در سیستمهای قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا می كند اخیراً باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جریان نوری داده می شود . زیرا CT نوری مزایای زیادی بر ترانسفورماتورهای جریان متداول با هسته آهن و سیم پیچ مسی دارد .

برای مثال تراسفورماتورهای جریان نوری optical curret transform بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان معمولی فاقد روغن می باشند و لذا در مواقعی كه خطای داخلی باعث بروز جرقه ( flashover ) میگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطیسی بمراتب بهتری را برای كنترل الكترونیكی پست تأمین می نمایند .

همچنین CT نوری ، اثرات اشباع وایزوله الكتریكی خوب و نیز اندازه و وزن كم آن در بكارگیری بیشتر آن در وارد كردن PD , CT نوری به سیستم قدرت الكتریكی با ولتاژ بالا و یا در یك swichegear ایزوله گازی ( GIS ) یك تحول جدید را باعث می شود .

این مزایا و سایر برتریها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه های مربوط به ترانسفورماتورهای جریان نوری را توسعه دهد دراین مدت چندین ترانسفورماتور جران نوری مراحل تست محلی ( field . test ) را با موفقیت روی سیستم های قدرت 380 كیلو ولت تا 552 كیلو ولت ( CT نوری ) المان گذاری گردید . همچنین نمونه 110 كیلو ولت آن نیز قبلاً بطور آزمایشی در سرویس قرار گرفته بود . آزمایشات نشان می دهد كه ترانسفورماتورهای جریان نوری نیازهای كلاس 0.5 را تأمین نموده و پاسخ دینامیكی كه به نمایش میگذارند با ترانسفورماتورهای جریان معمولی قابل مقایسه است نیاز سیستمهای حفاظت دیجیتالی و تجهیزات الكترونیكی امروز بیشتر از چند ولت آمپر نمی باشد . با بهره گیری از این مزیت شركت A.B.B سیستمهای ابتو الكترونیك را كه ولت آمپرخروجی كمتری دارند توسعه داده شده و جایگزینی آنها را با ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی با جریان اینترفیس A 1 درنظر می توان گرفت . ترانسفورماتورهای جریان نوری چندین مزیت عمده نسبت به ترانسفورماتورهای جریان معمولی دارند .

(1) تست محلی ( fild test )

انجام تست د رمحیطی كه قسمتی از یك شبكه واقعی بوده و امكانات تجهیزات تقریباً مشابه آزمایشگاههای رسمی ( fabora tories ) در آن محیط برای انجام آزمایشات فراهم گردیده است . و بطورنسبی از طراحی ساده تری برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگیری می نماید .

بنابراین امكان بروز خطر به نیروی انسانی و یا یجاد خسارت به دیگر تجهیزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain ) وجود نداشته و احتمال ایجاد آلودگی دراثر نشت روغن نیز از بین رفته است .

پاسخ فركانسی این ترانسفورماتورهای جریان بدون رزونانس است و دارای مشخصه پایین گذرا low pass می باشد . این خاصیت سازگاری الكترومغناطیسی EMG ترانسورماتورهای جریان را بهبود می بخشد . و تأثیر آنها را روی كنترلهای الكترونیكی درپستها كاهش می دهد در فركانسهای اینتر فیس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود می آید ) مسائل ناشی از پاسخ كاپاسیتیو ترانسفورماتورهای جریان معمولی ( اندوكتیو ) دیگر وجود ندارد . بنابراین در رابطه با اضافه ولتاژهای گذرا قطعات الكترونیكی به میزان كمتری در معرض آسیب دیدگی می باشند .

2) امروزه CT های نوری دو نوعند :

یك CT نوری حجم دار كه د رسنسورهای شیشه ای حلقه ای شكل كاربرد دارد .

و یك CT نوری كه در فیبر نوری بعنوان سنسور قرار دارد .

در مورد فوق صرفه جویی د رهزینه و فضای نصب و شكلی ساده كه دارای مزایای از قبیل دقت بالاتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است . در CT . GIS نوری به دلایل هزینه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب می باشد .

سنسورجریانی با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهای GIS بوسیله CT نوری فراهم می شود .

در این CT های با فیبر نوری ، آنچه مهم است محدود كردن جریان خطی،به منظور جلوگیری از كاهش حساسیت است .

تجربه ها ی جدید در باره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان وترانس ولتاژ نوری :

معرفی :

در این صفحه نتیجه نصب دو ترانسفور ماتور نوری جهت كاربردهای حفاظتی د ردو شاخه مورد بررسی قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله های حفاظتی متصل است و بازبینی از اجرای این طرح بیش از یك سال طول كشیده است.

در اینجا به توصیف اهداف پروژه ، شكل سیستم و اتصال آن میپردازیم آزمایش میدان و مقایسه با ترانسفورماتورهای قدیمی تر و گزارشهای سوئیچینگ و سپس به شرح شكل موجهای ثبت شده میپردازیم .

نتایج بدست آمده و چگونگی ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسی میكنیم یك جریان الكتریكی آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بین ترانسفورماتور و رله را برقرار میكند . كاربرد این استاندارد برای استفاده عملی و كاربردی مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه های آزمایشی یك جریان الكتریكی دیجیتال را نشان نخواهد داد اخیرا در یك كنفرانس غربی كه در مورد رله های حفاظتی برگذار شده به توصیف اصول ترانس نوری و بعضی نتایج حاصله از مراحل آزمایشات اتصال كوتاه و میزان دقت اندازه گیری در حال كار میپردازد این صفحه شامل اطلاعات جدید و نتایج بدست آمده از كاربرد های حفاظتی در حال انجام كار است.

دور نمای قبلی :

سیستمهای اندازه گیری ولتاژ و جریان با سطح انرژی پایین هم اكنون در بعضی موارد استفاده میشود آنها یك مزیتی دارند كه هزینه و خطرشان نسبت به تجهیزات قدیمی تر كم تر است مخصوصا تجهیزات عایق دار روغنی .

نتایج بدست آمده از دو آزمایش بیان شده در این صفحه دارای شباهت هایی میباشد در هر دو مورد هدف این بوده است كه قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در كاربردهای حفاظتی نشان داده شود در مجموع این پروژه به دنبال این بوده كه ببیند كه این ترانسفورماتورهای بهبود یافته كه در مورد حفاظت حساس تر و سریع تر هستند بهتر عمل میكنند یا نه . سوئیچینگ و خطاهای گذرا مقایسه خواهند شد . با استاندارد ( 1 ) كه از یك سنسور به پهنای باند فركانسی وسیع استفاده میشود .

معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری ولتاژ و جریان الكتریكی LEA:

این پروژه ها ، یك سیستم اندازه گیری جریان Nxct را بكار میگیرند . كه در ادامه متن از این عنوان به صورت CT نوری یاد میشود و از تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ های ویژه NXVT به صورت VT نوری یاد میشود . در ادامه به بررسی اصول ویژه CT وVT نوری با جزئیات بیشتر میپردازیم .

مقدمه :

Nxtphase طراح اندازه گیری دقیق ولتاژ و جریان توسط نور است .

دو سال قبل اصول علمی با پیدایش ابزار عصر جدید در ولتاژ های بالای اندازه گیری قدرت شكل گرفت حدود 100 سال قبل دواثر فارادی و پاكلز كشف شده بودند آنها تغییرات مراحل پلوروزاسیون نور را در حضور میدانهای الكتریكی و مغناطیسی به طور دقیق شرح میدادند كاربردهای آزمایشی برای اندازه گیری ولتاژ وجریان نوری به دو دهه قبل برمیگردد . در هر حال این علم فقط مربوط به چند سال گذشته است كه در علوم اندازه گیری ، تكنولوژی فیبر نوری و میكرو الكترونیك مشاركت پیدا كرده اند .

شكل 1-3 اولین ترانس جریان نوری كه در آزمایشگاه تحت ازمایش ولتاژ بالا قرار گرفت .

شركت NXTphase جهت تولید جدید ، دقیق و بالا برای ابزاری كه بر پایه فیبر نوری نهاده شده بودند هزینه قابل موثری را خرج نمود . شركت NXCTphase و حق ثبت ان شركت با دو موضوع هماهنگ در زمینه تكنولوژی اندازه گیریی ولتاژ و جریان از سال 1990 شروع شد و برنامه توسعه آن یكی به هانی ول در آمریكا و دیگری به مهندس كارمانا در كانادا مربوط میشود .

هانی ول بنیانگذار اصلی همه سیستمهای اندازه گیری ژیرسكپی ناو بری است بنابراین آنها دقیقا توانسته اند انقلابی را در هر دو قرن نمایان سازند تیم محققیق كمپانی یك فیبر نوری مشابه را كه در تكنولوژی ژیرو استفاده شده بود جهت استفاده در حقوق اشكار و كاربردهای نظامی ناوبری در اندازه گیری جریان توسعه دادند هانی ول سپس تیمی را با اعضاء دانشگاه تگزاس جهت تولید یك سنسور تشكیل دادند سنسوری كه به وسیله جریان زیادی كه اندازه گیری كرده است ممكن است استاندارد باشد . اولین كاربرد این سنسورهای بسیاردقیق در سرویس عمومی اریزونا در ایستگاه تولید جولا در سال 1997جایی كه میزان خطا 3 درصد است نشان داده شده بودند هانی ول یك پتانسیل اقتصادی را در تكنولوژی سنسور جریان شناخته بود . شروع به جستجوی یك شریك مكمل با داشتن تكنولوژی ولتاژ كرد شبیه به دید یك بازاری .

نیمه دیگر داستان با مهندس كارمانا شروع میشود كه هر دو یك زوج موفق از دانشگاه British Columbia (UBC) هستند . كارمانا ( UBC) و BC هیدرو جهت توسعه در یك تكنولوژی جامع برای اندازه گیری ولتاژ نوری باهم شریك شدند و این تكنولوژی بر پایه یك سنسور میدان الكتریكی حساس نهاده شده بود این سنسور یك سلول نوری یكپارچه بود كه پاكلز نامیده میشد ( IOPC) . شكافهای علمی دانشمندان به سوی ترانس ولتاژهای نوری دقیق سوق داده شده كه از تكنولوژی های محیطی دوری می كرد تكنولوژی های محیطی به ، تكنولوژی های معمولی یا نوری متناوب مربوط می شوند . اولین سنسور IOPC ( سلول نوری جامع پالكز ) در كاربردهای اندازه گیری یك فاز در سال 1998 در یك پست BC هیدرو مقرر گشته بود . مدتی بعد كارمانا به دنبال یك شریك سازگار با داشتن تكنولوژی جریان بود علت این امر بهره برداری از تكنولوژی های نهفته در بازار بود . NXT phase همكنون ترانسهای جریان و ولتاژ نوری هدفمندند را در پستها با ولتاژ بالا بكار میبرد . دربازار سنسورها و نیز CT ها و VT های موجود دیگر را كه مفید تر بودند را تولید كردند .

این فوائد شامل :

دقت زیاد

پهنای باند بیشتر

رنج های دینامیكی بالاتر

كوچكتر و بلند تر برای مواردی كه قابلیت انعطاف لازم است

نداشتن مكانیزمی جهت نقص شدید

امكان استفاده همان وسیله برای اندازه گیری و حفاظت سودمند

تركیبات سنسورهای ولتاژ و جریان در همان رده

ایمنی بیشتر پرسنل

نداشتن روغن سلولز یا تركیبات SF6

عمل VT نوری :

تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ نوری از اثر Pockels برای حساس كردن میدان الكتریكی استفاده میكند . سه تا سلول كوچك ( سنور های میدان الكتریكی ) به طور خاصی در یك فضای خالی كه بوسیله نیتروژن عایق شده قرار گرفته اند . نور تجزیه شده و انتشار یافته و به كریستال electrooptic وارد میشود .

شكل 2 – 3 تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ NXT Phase

وقتی كه یك میدان الكتریكی شكل میگیرد یك اختلاف شتاب القایی بین دو قطب در كریستال بوجود می آید . در انتها یك پلوروزاسیون بیضوی ایجاد میشود . به وسیله اندازه گیری درجه بیضیت ( تفاضل دو قطر)

همانطور كه در (شكل 2 ) نشان داده شده است یك اندازه دقیق از میدان الكتریكی نتیجه میشود . سه میدان الكتریكی اندازه گیری میشود سپس باهم تركیب شده و از یك الگوریتم كه مجموع آنها را ثبت میكند جهت اندازه گیری ولتاژ قوی نسبت به زمین استفاده میشود .

تاثیر فاردی

جیسون دی دارفوس

دانشكده فیزیك ، دانشكده وستز ، اهیو 44691 ، اول می سال 1997 یك جزء نور شفاف ( شیشه ) ما بین دو میدان مغناطیسی قرار گرفته است . و به وسیله تغییر مقدار جریان جاری در معرض یك میدان مغناطیسی متغییر قرار گرفته بود . و نور تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت به طوری كه نور تجزیه شده و از میان ماده ای عبور كرده كه باعث مقداری چرخش در ان شده است . این تاثیر اثر فارادی نامیده میشود . و به طور كمی به وسیله زاویه ای كه نور چرخیده ، میتوان میدان مغناطیسی و ضخامت نور را تعیین كرد . یك نسبت تناسب اصلی به عنوان ضریب ثابت شناخته شده است و این تركیب ثابت به عنوان واحد درجه در هر میدان مغناطیسی است این ضریب ثابت را جیسون اندازه گیری نمود . و برابر گوس بردقیقه ( 122+0/11) x در مقایسه با مقدار قبلی كه در سال 1953 بدست امده بود . 0.016 گوس بر دقیقه تغییر كرد .

چرخش فارادی : یك موج پلاریزه شده مسطح میتوند در میان دو موج دوار پلاریزه شده تجزیه شود چرخش مسطح پلوروزاسیون نور به عنوان انتشار سرتاسری ان نور در یك امتداد موازی در یك میدان مغناطیسی است كه اثر فارادی یا چرخش فارادی نامیده میشود .

مقدار چرخش بر اساس تجربه بدست آمده است ذاتا = VBL به طوریكه زاویه چرخش است V ضریب ثابت و B مقدار میدان مغناطیسی و L نیز ضخامت است . یك تصویر مدرن از چرخش فارادی ناشی از پاسخ مكانیكی كوانتوم یك اتم به میدان مغناطیسی است . در این تصویر ، جذب هسته ای و انتشار، هر دو به وسیله میدان امیخته می شوند در این مصداق تاثیر فارادی حس میشود . انچنان تاثیری كه زیمان هم جذب میشود زیمان ( پدیده ای كه هیچ یك از طیفهای خطی با عبور از میدان مغناطیسی تجزیه نمی شوند . )

نظریه :

چرخش ناشی از میدان مغناطیسی ممكن است از شرایط e/m ، نسبت بار به الكترون در یك حجمی ناشی شود . طبق تئوری لورنتز یك الكترون در داخل مدار خود هسته اتم چرخش میكند و فركانس چرخشش تغییر می كند كه در این چرخش موجب ایجاد نور پلاریزه شده مسطح میان میدانی كه تحت تاثیرش قرار گرفته شده می شود . این زاویه چرخش به صورت زیر معرفی شده است :

e میزان بار الكترون و m میزان جرم ( رابطه 1 )

و طول موج نور و B نیروی مغناطیسی در اورستد است . نمای مشتق از انحراف نور نسبت به طول موج و V هم ضریب ثابت است .

میزان چرخش متناسب با قدرت میدان مغناطیسی و فاصله نور كه باید از میان این واسطه عبور كند .

آزمایش :

آزمایش انجام شده برای اینست كه توسط منبع توان dc یك جریان الكتریكی به دو محفظه الكترومغناطیسی با آب سرد همراه با دو قطب مختلف فرستاده شود یك جزء نوری ( یك واسطه جامع شفاف ) ما بین دو قطب مغناطیسی قرار داده شده است مغناطیس ما طوری طراحی شده است كه یك پرتو نور می تواند از یك طرف به طرف دیگر فرستاده شود .

ابتدا یك تركیب از لیزر هلیم و نئون ( 1 m W max ) از میان یك دریچه تجزیه كننده پرتو عبور داده می شود سپس از میان یك میدان مغناطیسی به اندازه یك جزء نوری عبور كرده و پس از اشكار شدن پرتو در میدان مغناطیسی ، پرتو تجزیه شده توسط روزنه توسط میكرو متر اندازه گیری می شود از اینجا پرتو عمود داخل یك فتودیود منتشر كننده كسینوسی انتشار می یابد كه این به یك اپتیمتر خطی با تكنولوژی خاص اشكار ساز متصل شده است این میدانهای قوی توسط كاربر با متر گوسی با پروپ اندازه گیری می شود این از موارد ارائه شده توسط ازمایشگاه مغناطیسی است . جهت شروع كار ، میدان مغناطیسی لازم است كه كالیبره شود .

مقدمه :

جبران ساز راكتیو :

این ترانسهای عملگر و رله های مربوطه كه با جبران سازراكتیو به صورت موازی بودند. به پست 230 KV در انتقال اصلی و پستهای فرعی متصل بودند ( در سیستم قدرت هیدرو BC ) وضعیتی را كه ممكن است هیچكدام جذب نشود یا قدرت راكتیو تولید نكند . در كمك به رگولاسیون ولتاژ باس بار استفاده میشود.

بعد از اتصال تجهیزات اولیه كه در كمترین زمان وصل میشوند . پیش از 700 اتصال سوئیچینگ گزارش خواهد شد . درسرتاسر یك سال آزمایش گزارشات سوئیچ از DFR و رله مقایسه خواهند شد . * ارائه توانایی ترانس نوری در كاربردهای حفاظتی در سرتاسر یك سیكل طولانی شاخه های مختلف.

* شرح چگونگی مزایای فن تكنولوژی جدید در كاربرد حفاظتی كه در حال حاضر خواهان زیادی دارد . مخصوصا كه ما تمایل در بكارگیری ترانس های كم انرژی در فركانسهای خارج از فركانسهای پایه قدرت داشته ایم .

* نمایش اجرای یك نقطه موج سوئیچهای كنترلی بریكرهای KV 230

*ارائه جریان و ولتاژ برای بانك خازنی جهت تعیین جایی كه هیچ نوع سطح مهم از اعوجاج كامل هارمونی برای بانكهای خازنی مهم و بسیار بزرگ وجود ندارد .

بدست آوردن بعضی شكل موجها ی اتصال كوتاه در زمان آزمایش و آن اتصالاتی كه در تجهیزات ایستگاهی بدست می آید و نسبتا كمیاب هستند در هر حال با بیش از 200 واحد خازن ذوب شده در بانك خازنی خرابی های جزئی میتوانند جزء وقایع كمیاب باشند در این موضوع پیش بینی شده بود كه یك خرابی یا چند خرابی در خازنهای موازی در تجهیزات رخ داده شود و می تواند گزارش شود . مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است.

بوسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه جهت كشف مكان خراجی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی میشد ، ( كشف بوسیله عمل اجرایی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) میتواند بوسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود .

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته شده در CT های معمولی با پاسخ فركانس پایین زمانی در رله ها برای راكتورهای موازی استفاده می شده وجود داشته .

مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است به وسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه بجهت كشف مكان خرابی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی می شد ( كشف به وسیله عمل اجرائی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) می تواند به وسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود.

پروژه های فعال :

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته ای در C T های معمولی با پاسخ فركانس پایین كه زمانی در رله ها برای راكتورهای شنت موازی استفاده می شد ، وجود داشته . مشكل با راكتورهای شنت حفاظتی شروع می شود. با زمین كردن اتصالات ، رله های over curren هنگام موازی كردن راكتورهای القایی عمل می كنند . جریان هجومی زمان تحریك راكتور شنت یك انحراف فاز گذرا با ثابت زمانی طولانی دارد .(seconds) ضریب ثابت ملایم انحراف فاز در راكتورهای بوشینگ می تواند عامل ایجاد اشباع مغناطیسی شود. درجه اشباع در سه فاز متفاوت است. علت آن درجه های مختلف انحراف فاز در جریان های فاز است درجه های مختلف اشباع سه فاز CT ها معمولا موجب ایجاد پس ماند های جریانی در بعضی رله های متصل شده می شود. این پس ماند های جریان نشان دهنده عدم تساوی دقیق در جریانهای راكتور ها نیستند . اختلاف فقط در سه فاز های CT است . در هر حال جریان های پس ماند می توانند موجب اتصال به زمین رله های over current در زمان عملكرد شده و موجب افزایش انرژی راكتورهای شنت شوند . BC Hydro به عنوان یك شیوه مشخص توانایی حفاظت نا معین و حساس را روی راكتورهای شنت جهت سهولت كاربردهای انرژی دهنده شناخته شده را ندارد و به عنوان منع كننده تریپ های لحظه ای شناخته شده است.

بایدبه طرز عمل فركانسهای كم و زیاد CT های نوری كم انرژی توجه شود قبلا این گمان فرض می شد كه دستگاه حفاظتی زمین شده و حساس نباید به هنگام انرژی دادن از كار بیفتد . البته اگر هیچگونه پسماند جریانی وجود نداشت و آن بخاطر عملكرد های مختلف سه فاز بود.

در وضعیت باز و معمولی مدار زیر بر یكر جهت عمل روی یك نقطه موج در اتصالات كنترل شده است تفكیك كامل آنها نزدیك جریان صفر طبیعی است . این كنترل باز جهت كاهش جریان ضربه ای است كه باید به طریق دیگر اتفاق بیفتد. این جریانها ضربه ای از ولتاژ های بدست آمده گذرا می تواند نتیجه شود از طریق كنتاكت بر یكر و بعد شرایط قطع كوتاه جریان كه می تواند به كنتا كت های اصلی بر یكر ها آسیب برساند. جریان ضربه ای جهت استفاده در پاسخ فركانسی بالا در تراسهای كم انرژی در نظر گرفته شده بود . همچنین جهت ارائه ولتاژ بهبود یافته و مشخص كردن جایی كه كنترل باز جریان ضربه ای و ولتاژ های اضافی زیان آور صورت گرفته بود شكل 1 یك دیاگرام تك خطی از یك تاسیسات است . ترانس ها جریان و ولتاژ را دربا سبارهای مشترك اندازه می گیرند كه هر یك از راكتورهای شنت یا خازنهای شنت ممكن است به آن اتصال یابند . جریان های هجومی قدرت های راكتیو ناچیز راكتورهای جزئی را محدود می كنند . راكتورهای شنت و خازنهای موازی هر دو در یك زمان به باس متصل نشده اند. وابستگی به مكان باس نیازمند افزایش یا كاهش ولتاژ است هر یك از راكتورها و خازنهای شكل 2B21 داخل باس ، قبل از تحریك شدن به وسیله مدار بر یكر 2cB21
سوئیچ خواهند شد.

دانلود تحقیق آماده حسابداری محیط زیست

دانلود تحقیق آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست در حجم 21 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

دانلود تحقیق آماده حسابداری محیط زیست

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

فرمت: word

تعداد صفحه: 21 صفحه

این فایل شامل تحقیقی در زمینه ” حسابــداری محیط زیست “می باشد که در حجم 21 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت word تهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست

تعریف حسابداری محیط زیست

مزایای حسابداری زیست محیطی

هدف حسابداری محیط زیست

معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی

کاربرد های حسابداری زیست محیطی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در هزینه یابی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در تصمیمات سرمایه گذاری

کاربرد حسابداری زیست محیطی در طراحی برنامه های راهبردی

موضوعات و مسائل زیست محیطی

فرآیند تسهیم هزینه در حسابداری زیست محیطی

هزینه های زیست محیطی و نحوه برخورد با آن

هزینه‌های زیست محیطی

افشای هزینه ها ، بدهیها و تعهدات زیست محیطی

طبقه بندی و افشای هزینه های زیست محیطی در صورت حساب سود و زیان

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی

مدیریت بر مبنای فعالیت

گزارشگری زیست محیطی

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

پیشنهادات

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابــداری محیط زیست در حجم 42 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 715 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42 اسلاید

این فایل در زمینه ” حسابــداری محیط زیست “می باشد که در حجم 42 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست

تعریف حسابداری محیط زیست

مزایای حسابداری زیست محیطی

هدف حسابداری محیط زیست

اهداف حسابداری زیست محیطی

معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی

انواع حسابداری زیست محیطی

کاربرد های حسابداری زیست محیطی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در هزینه یابی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در تصمیمات سرمایه گذاری

کاربرد حسابداری زیست محیطی در طراحی برنامه های راهبردی

موضوعات و مسائل زیست محیطی

فرآیند تسهیم هزینه در حسابداری زیست محیطی

عملیات مربوط به هزینه در حسابداری زیست محیطی

اصل اساسی در چهار چوب حسابداری زیست محیطی

هزینه های زیست محیطی و نحوه برخورد با آن

هزینه اقدامات زیست محیطی

زیان های زیست محیطی

هزینه‌های زیست محیطی

افشای هزینه ها ، بدهیها و تعهدات زیست محیطی

طبقه بندی و افشای هزینه های زیست محیطی در صورت حساب سود و زیان

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی

مدیریت بر مبنای فعالیت

گزارشگری زیست محیطی

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

پیشنهادات

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.